Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Author Guidelines

Рукопис статті надається в одному примірнику, обсягом не менше 0,25 і не більше одного друкованого аркуша – 6-24 сторінки тексту, 30 рядків на сторінці. Кожна сторінка друкується на одному боці стандартного паперового аркуша (210х297 мм, Ф А4), через інтервал 1,5, при цьому ліве поле 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Сторінки не нумеруються. Відступ абзацу – 10 мм. Статтю набирати у текстовому редакторі, гарнітура шрифта Times New Roman Cyr, кегль – 14 pt; ЗАГОЛОВОК СТАТТІ, ПРІЗВИЩЕ АВТОРА, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ – великими літерами, виключка по центру. Цитати в тексті повинні супроводжувати повним і точним посиланням на літературне джерело.
Список літератури, оформлений за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, подавати в кінці статті. Посилання в тексті статті на літературне джерело – його порядковим номером у квадратних дужках, іноземні прізвища – мовою оригіналу. У кожному посиланні пристатейного списку літератури робити посилання на DOI статті. Заголовок статті, прізвище автора, анотація і ключові слова – українською, російською і англійською мовами.
Формули – написані в програмі Equation Editor 3.0 (цей редактор є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word) або вставленим малюнком (файл при цьому надавати окремо); змінні математичні величини в тексті відповідно до формул – світлим курсивом.
Рисунки – вставляти у документ без обтікання текстом. Графіки виконувати в програмі MS Excel та імпортувати у документ як рисунки. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік в тексті обов’язкові посилання.
Стаття повинна бути підписана авторами на останній сторінці.
До статті додаються:
- вихідні електронні матеріали – текст статті у форматі doc або rtf надсилати електронною поштою kbtnau@ukr.net;
- анотації (5-6 рядків) українською – на початку, російською та англійською мовами – в кінці статті;
- УДК (цифрове значення універсальної десяткової класифікації);
- відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, робоча і домашня адреси, контактні телефони, e-mail);
- одна зовнішня рецензія, експертне заключення.

Статті надсилати за адресою:
Україна, 03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корп. 5, ауд. 709
Національний авіаційний університет Інститут екологічної безпеки, кафедра біотехнології
Тел. (044)-406-78-87

Privacy Statement

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.