ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ НА СТРЕСОВІ СИТУАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Ірина Грузинська Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.21.17096

Ключові слова:

адаптивний синдром; внутрішній ресурс; воєнний стан; депривація; емоційне реагування; стрес; стресостійкість; стресові ситуації

Анотація

Стаття присвячена проблемі забезпечення оптимального для особистості реагування на стресогенні фактори, пов’язані з воєнним станом. Актуальність вказаної проблеми визначається саме недостатньою відпрацьованістю питань психологічного захисту громадян України, які потерпають від негативного психоемоційного впливу, викликаного війною.

Мета статті полягає в теоретичному аналізі та емпіричному визначенні особливостей емоційного реагування на стресові ситуації в умовах воєнного стану та обґрунтуванні психологічних умов оптимізації психоемоційного стану особистості в умовах стресових ситуацій пов’язаних з обмеженою ресурсністю.

До завдань дослідження віднесені відпрацювання категоріально-понятійних засад психологічних проблем емоційного реагування на стресові ситуації, пов’язані з воєнним станом, аналіз відповідної науково-теоретичної бази, напрацьованої дослідниками в галузі стресології, визначення етапів воєнного стану, специфіка яких зумовлює особливості психоемоційного реагування особистості, емпіричне виявлення особливостей емоційного реагування на стресові ситуації на кожному з етапів воєнного стану та обґрунтування психологічних умов та практичних методів оптимізації психоемоційного стану особистості.

Результати: враховуючи специфіку психоемоційного навантаження студентської молоді у різні дні війни, було здійснено диференціювання етапів воєнного стану як перший день війни, підготовка до евакуації, евакуація, розміщення в місці евакуації, підготовка до повернення додому та повернення додому.

Узагальнюючи результати проведеного авторського анкетування, було визначено особливості особистісного реагування студентів на кожному із вищезазначених етапів та визначено фактори розвитку стресу.

Виявлено помітну нестабільність ментального стану студентів, що зумовлює ригідність, невміння протистояти стресовим ситуаціям, збудливість, виникнення когнітивних труднощів, постійне відчуття страху, тривоги, наростання емоційного напруження.

Висновки. Підсумовуючи результати дослідження було визначено, що зовнішній стресофактор – воєнний стан викликає у студентів негативні тривожнодепресивні емоції, що впливають на зниження рівня стресостійкості.

З метою підвищення ресурсу стресостійкості, зниження впливу негативних психогенних факторів та оптимізації психоемоційного стану людини в надзвичайній ситуації, пов’язаній з воєнним станом, запропоновано використання методів, спрямованих на покращення мобілізаційних захисних реакцій, збільшення стійкості організму до дії стресорів, підвищення адаптаційних резервів, розкриття власного унікального творчого потенціалу, подолання емоційного деструктивного настрою.

Біографія автора

Ірина Грузинська, Національний авіаційний університет

доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Посилання

Атаманчук, Н.М. (2022). Хендмейд – спосіб підвищення стресостійкості у студентів ЗВО. Актуальні проблеми психології. Том ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості : зб. наук. пр. К. : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. 21, 6-23.

Блінов, О. А., Шопіна, М. О. (2016). Метафоричні асоціативні карти як творчий інтегративний ресурс стресостійкості особистості : навч. посіб. Київ : НАУ. 101 с.

Бірон, Б.В. (2015). Проактивне подолання стресових ситуацій особистістю: дис. на здобуття канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Одеса, 2015. 197 с.

Василенко (Дідух), М.М. (2009). Сучасні напрями психологічних досліджень копінг-стратегій. Проблеми загальної та педагогічної психології. ХІ (7), 95-107.

Васильченко, О., Зубенко, М. (2021). Медитативні практики як техніки роботи із стресовими станами особистості. Вчені записки Університету «КРОК». 3(63), 189–194.

Вольнова, Л. М. (2019). Проектна діяльність як засіб підвищення рівня професійної підготовки майбутніх психологів: методичні рекомендації [Електронне видання], 2-е вид., виправлене і доповнене. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. 49 с.

Грузинська, І.М. (2022). Комунікативна депривація в умовах дистанційного навчання студентів. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 12, 31–39.

Зливков, В.Л., Лукомська, С.О., Федан, О.В. (2016). Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях. К.: Педагогічна думка, 219 с.

Наугольник, Л. Б. (2015). Психологія стресу: підручник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. 324 с.

Хоменко-Семенова, Л., Прохоренко, Я. (2022). Вплив інформаційного контенту на емоційну стійкість студентів ЗВО в умовах воєнного стану. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. 20.

Kohut, O. (2021). Determinants of personality stress resistance. psychological journal, 7 (5), 120-128. https://doi.org/10.31108/1.2021.7.5.11 [in Ukrainian].

Kordunova, N., Mudrak, I. Dmytriiuk, N. (2021). Features of vitality and adaptability of students in crisis situations. Psychological Prospects Journal. 38, 96–109 [in Ukrainian]

Lazarus Folkman (1984). Stress, appraisal, andcoping, New York: SpringerPub.

Maddi, S. (2004). Hardiness: An operationalization of existential courage. Journal of Humanistic Psychology, 44, 279–298.

Downloads

Опубліковано

2023-01-13

Номер

Розділ

Статті