ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

  • Анна Ларіонцева Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.21.17088

Ключові слова:

готовність; професійна діяльність; професійна підготовка; психолог

Анотація

Стаття присвячена аналізу та визначенню актуальності дослідження проблеми формування готовності до професійної діяльності майбутніх магістрів психологів. У статті обґрунтована актуальність вирішення проблеми, розглянуто теоретичні питання основ формування готовності майбутнього психолога до професійної діяльності як психолого-педагогічна проблема, проаналізовано погляди сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців щодо професійної підготовки майбутніх магістрів психологів в закладах вищої технічної освіти (ЗВТО).

Методики дослідження. Для досягнення мети в роботі планується використати сукупність методів і прийомів наукового пізнання.

Висвітлюються теоретичні методи, які передбачають аналіз наукової літератури за темою дослідження та узагальнення здобутої інформації, системний аналіз, узагальнення теоретично-методологічних підходів до проблеми, розробку та обґрунтування теоретичної моделі предмету дослідження.

Метод логічного узагальнення - для теоретичного обґрунтування значущості поставлених завдань та уточнення ключових понять дослідження.

Результати. Розкрито аспекти формування професійних якостей майбутнього фахівця у процесі підготовки до майбутньої професійної діяльності.

Висновки. Проблема професійної підготовки магістрів психологів є достатньо гострою. Розширення поля діяльності психологів висуває високі вимоги до особистості самого фахівця. Масштаб особистості випускників ЗВТО повинен відповідати масштабу професійних завдань, які сучасне життя і суспільство ставлять перед магістрами психологами, а це, водночас, вимагає корекції освітніх програм у закладах вищої освіти.

У зв’язку з реформуванням освіти питання інноваційних змін у професійній підготовці майбутніх фахівців різного профілю стають найбільш пріоритетними. Актуалізується проблема переходу від знаннєвої парадигми до іншого методологічного спрямування, яка передбачає самостійну орієнтацію студентів у світі інформації та формує в майбутніх фахівців професійну компетентність. Підкреслимо, що акцентується увага на проблемі професійної підготовки, в освітньому середовищі закладу вищої технічної освіти

Біографія автора

Анна Ларіонцева, Національний авіаційний університет

магістр психології, аспірантка кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Посилання

Бусел, В. (2002). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь: Перун.

Ковалькова, Т.О. (2016). Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки: автореф. дис. канд. пед. наук. 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти. Національний авіаційний університет. Київ. 20 с.

Ковалькова, Т. О. (2014). Стан формування у вищому навчальному закладі готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі. Педагогіка: традиції та інновації : міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 березня 2014 р. Одеса : тези доп., Херсон.

Корольчук, М.С., Крайнюк, В.М. Теорія і практика професійного психологічного відбору: Навч. посібник. К., Ніка-Центр. 533 с.

Пов’якель, Н.І. (2003). Творчі складові професійної компетентності мислення практичного психолога: особливості прояву та генезис. Психологія у ХХІ столітті: перспективи розвитку: матеріали VI Костюківських читань. К., 3, 52–56.

Токарєва, Н. Проблема моделювання особистості практичного психолога в системі фахової підготовки. Рідна школа, 7-8, 24-28.

Усмонов, Д. (2015). Формирование готовности к педагогическому общению выпускников педвузов Таджикистана. (Дис. канд. пед. наук). Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни, Душанбе.

Чепелєва, Н.В., Пов’якель, Н.І. (1998). Теоретичне обґрунтування моделі особистості практичного психолога. Психологія : збірник наук. праць. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, III, 35-41.

Шевченко, Н.Ф. (2002). Актуальні питання професійної підготовки психологів у системі вищої освіти. Здобутки, проблеми і перспективи. Київ : Ніка Центр. 186–189.

Шинкаренко, О. (2022). Про деякі мотиви вибору професії практичного психолога. Проблеми підготовки підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих навчальних зaкладів. К.: Ніка-Центр. 54-56.

Шульга, В.В. (2005). Особливості формування професійно важливих якостей психологів освіти в залежності від стажу роботи. Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України – К.: Главник. 26, 4. 499-508.

Степанов, О. (2006). Психологічна енциклопедія. К.: Академвидав.

Шапар, В. (2007). Сучасний тлумачний психологічний словник. Х.: Прапор.

Downloads

Опубліковано

2023-01-13

Номер

Розділ

Статті