КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

creativity, creative competence, personal approach, subject-subject interaction, methods of creativity development, applicants for higher education

Автор(и)

  • Анжеліка Кокарєва Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.19.16421

Ключові слова:

креативність, креативна компетентність, особистісний підхід, суб’єкт- суб’єктна взаємодія, методи розвитку творчості, здобувач вищої освіти

Анотація

Актуальність дослідження викликана тим, що сьогодні в ситемі вищої освіті інтенсивно відбувається перехід до нових освітніх стандартів, реалізується індивідуальний особистісно-орієнтований підхід в освітньому середовищі, до пріорітетнх завдань належить виховання креативної особистості, здатної до творчої діяльності в різних сферах життя, це насамперед, робить її конкурентоспроможною на ринку праці в усьому світі. Ефективна комунікація, креативність, мобільність та творчий підхід – основні вимоги сучасного ринку для випускників закладів вищої освіти. Тому на даному етапі розвитку суспільства, викладачі ЗВО мають організовувати освітнє середовище творчо, удосконалювати та модернізувати класичні  методи навчання, розвивати креативність та критичне мислення здобівачів вищої освіти. Мета статті полягає в обґрунтуванні важливості розвитку креативності у професійній підготовці здобувачів вищої освіти. Діяльність викладачів спрямована насамперед на поглиблення пізнавального інтересу здобувачів вищої освіти, їх залучення до креативної самостійної діяльності, забезпечення високого рівня підготовки майбутніх фахівців, розвиток їх конкурентоспроможності, формування творчої активності. Використання методів наукового пізнання: аналіз та синтез – для здійснення характеристики ключових понять дослідження;; аналіз документів ‒ для вивчення наукових джерел, нормативних, законодавчих актів; систематизація та узагальнення – для формулювання висновків і рекомендацій, що дали змогу з’ясувати переваги розвитку креативності в процесі професійної підготовки здобівачів вищоі освіти; емпіричних (інтерв’ювання, анкетування, спостереження за освітнім процесом).

Результати дослідження показали, що вирішення цих завдань є актуальними особливо в процесі професійної підготовки здобівачів вищої освіти. Особливого значення нині набувають уміння випускника ЗВО самостійно мислити, сміливо пропонувати нестандартні ідеї, проявляти творчий підхід до вирішення різноманітних ситуацій, що зумовлює спрямування системи сучасної освіти до ефективного розвитку креативних здібностей здобувачів вищої освіти і дозволили зробити висновок про те, що розвиток креативності у здобувачів вищої освіти в процесі професійної підготовки сприяє їх успішному працевлаштуванню надалі.

Біографія автора

Анжеліка Кокарєва, Національний авіаційний університет

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій

Посилання

Антонова О. Є. (2012). Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 14–41.

Вишнякова Н. Ф. (1996). Психологические основы развития креативности в профессиональной акмеологии: дис. ... доктора психол. наук : спец. 19.00.13. Москва, 394.

Гриненко І. В. (2008). Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі фахової підготовки : дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопільський нац. пед.. ун-т ім. В.Гнатюка. Тернопіль, 192.

Дімітрова-Бурлаєнко С. Д. (2017). Дефініції понять «творчість» і «креативність» у сучасному науковому дискурсі. Педагогічні науки, 135, 82-89.

Литвиненко С. (2006). Креативність як загальна здібність до творчості: сучасні підходи. Збірник наукових праць полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Полтава. Серія «Педагогічні науки», 3 (50), 215-219.

Лобода О. В. (2011). Психолого-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу особистості майбутнього практичного психолога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Київ, 21.

Малахова Н. Н. & Бессарабова О. Н. (2014). Формирование креативной компетентности в системе образования инновационного общества. Гуманитар., соц.-экон. и общест. науки, 1, 139-143.

Малій Н. Ю. (2011). Психолого-педагогічні особливості розвитку креативної складової професійного мислення у майбутніх педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Хмельницький, 20.

Словарь практического психолога (1998). Ред. С. Ю. Головин. Мн: Харвест, 800.

Павлюк Р. (2006). Критеріальна готовність майбутніх вихователів до використання казки при навчанні іноземної мови дошкільників. Наукові здобутки студентів і магістрантів – школі XXI століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 14-15 березня 2006 року : ПДПУ, 16-17.

Кокарєва А. (2019) Особливості системи інженерної підготовки студентів у закладах вищої технічної освіти зарубіжних країн. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Класич. приват. ун-т. Запоріжжя: [б. в.], 2019, №66, ІІ (11), 17-23.

Кокарєва А. (2019) Професійний розвиток особистості інженера. Вища освіта України, 2019, 2 (27), 234-240.

Саврасов М. В. (2012). Емоційно-мотиваційні складові креативності особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Харків : Б.в., 18.

Соловьева, О. В. & Халилова, Л.А. (2010). Креативность в структуре педагогического мышления будущих преподавателей высшей школы. Прикладная психология и психоанализ : научное издание 2. https://ppip.idnk.ru/index.php/-2-2010/6-2011-02-24-12-27-14/-2-2010/129-2011-05-16-10-49-27

Энгельмейер П.К. (2009). Теория творчества. Москва : ТЕРРА, Книжный клуб, Санкт-Петербург: Северо-Запад, 256.

Downloads

Опубліковано

2022-02-05

Номер

Розділ

Статті