СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ У НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

architectural education; environmental competence; environmental education; professional training of future architects; structural and functional model of training a specialist architect

Автор(и)

  • Ольга Осипенко Національний авіаційний університет
  • Тетяна Саєнко Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.19.16244

Ключові слова:

архітектурна освіта; екологічна компетентність; екологічна освіта; професійна підготовка майбутніх архітекторів; структурно-функціональна модель підготовки фахівця архітектора

Анотація

Представлено результати теоретичного аналізу й практичної  роботи у сфері професійної підготовки майбутніх архітекторів, що дозволили встановити шляхи екологізації їхніх професійних функцій. Метою дослідження була розробка структурно-функціональної моделі підготовки фахівця-архітектора на основі формування його екологічної компетентності у навчальному середовищі технічного університету на базі розроблених педагогічних умов (стаття у попередньому номері журналу). У якості завдань дослідження визначено такі: формування професійних та особистісних якостей, що забезпечують готовність фахівця до умов, видів і форм професійної архітектурної діяльності; формування стійких мотиваційних настанов; механізмів саморегуляції і самоорганізації; професійно орієнтованих екологічних навичок у самостійній діяльності з реалізації навчально-пізнавальної і професійної діяльності; здатності до ефективної творчості,   зростання, самореалізації,  екологічної свідомості, мислення, етики, культури, загалом сучасного ноосферного наукового світогляду. З використанням методів анкетування, порівняння, спостереження, системного аналізу даних педагогічного експерименту та контент-аналізу програм і змісту навчальних дисциплін було визначено й обґрунтовано структурно-функціональна модель, що базується на вимогах Держстандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП спеціальності),  вітчизняного й міжнародного ринків праці до випускника  ЗВО/університету і включає основні структурні блоки: методологічно-цільовий, змістово-процесуальний та діагностичний, які дають можливість більш чітко уявити цілеспрямований процес формування екологічної компетентності майбутнього архітектора. Розроблена модель розглядається з позицій наукового, нормативного, культурологічного, діяльнісного, середовищного, особистісно-орієнтованого, рефлексивного, системно-синергетичного, компетентнісного, семіотичного, акмеологічного, аксіологічного підходів, як сукупність закономірно пов’язаних компонентів, що складають цілісну систему. Зроблено висновок, що означені структурні блоки  моделі взаємопов’язані між собою і діють як цілісна педагогічна система, що формує екологічну компетентність майбутніх архітекторів. Системоутворювальним ядром моделі є обґрунтовані організаційно-педагогічні умови, а сама модель є ефективним інструментом  формування екологічної компетентності студентів та характеризується цілісністю, відкритістю, динамічністю

Біографії авторів

Ольга Осипенко, Національний авіаційний університет

завідувач лабораторії «Інноваційні технології архітектурного проєктування» кафедри архітектури та просторового планування факультету архітектури, будівництва та дизайну

Тетяна Саєнко, Національний авіаційний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології 

Посилання

Андрущенко, В. П., Бех, І. Д., Волощук & ін. (2009). Педагогіка вищої школи : підручник. АПН України. Інститут вищої освіти. К. : Педагогічна думка.

Аніщенко, В. & Падалка, О. (2010). Андрагогічні засади підготовки педагогів / Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи : зб. наук. праць. Київ, Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М.

Бех, І.Д. (2003). Виховання особистості: у двох кн. Книга 2: Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади. К. : Либідь.

Бондаревская, Е. В. (2000). Теория практика личностно-ориентированного образования : монография. Ростов н/Д : РГПУ.

Бугаев, А. Ф. (2020). Кодекс новой цивилизации : основы экологической безопасности. К.: Вид-во «СПД Павленко».

Вознюк, А. В. (2017). Педагогическая аксиоматика как теоретическая педагогика: монография. Житомир : Вид-во Євенок О.О.

Глухова, Г. Г. (2007). Аксіологічний підхід до формування екологічної культури студентів вищої технічної школи / Педагогічні науки : зб. наук. пр. Херсон : Видавництво ХДУ, 45, 203-208.

Гурська, О. О. (2017). Особливості професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців у технічних університетах. Вісник НАУ. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць. К: НАУ, 1(10), 46–51.

Гурська, О. О. (2015). Сучасні інформаційні технології навчання іноземної мови в технічному ВНЗ в умовах компетентнісного підходу. Актуальні проблеми вищої професійної освіти. Міжнар. наук.-практ. конф., 19 березня 2015 р. : тези доп. К., 111–112.

Дахин, А. Н. (2003). Педагогічність моделирование: сущность, эффективность и … неопределенность / Педагогика, 4, 21-26.

Зимняя, И. А. (2003). Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Высшее образование сегодня, 5, 36–42.

Ильин, Е. П. (2010). Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер. 496 с.

Козак, Т. М. (2007). Організаційно-педагогічні засади впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації : дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дрогобич, 278 с.

Ладогубець, Н. В. (2003). Імовірна модель процесу навчання. / Наукові записки: зб. наук. статей національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. К.: НПУ, LII (52), 72–79.

Лузік, Е. В. (2012). Компетентнісний підхід – як основа ефективності професійної підготовки у вищих навчальних закладах України. Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 26–28 січня 2012 р. Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 85–93.

Лузік, Е. В., Євтух, М. Б., & Дибкова, Л. М. (2010). Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень. Монографія. К. : КНЕУ, 248 с.

Лузік, Е. В. (2016). Системно-синергетичне діагностування готовності майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної діяльності. Вісник НАУ. Серія : Педагогіка. Психологія : зб. наук. праць. К : НАУ, 2 (9), 103–108.

Мелодинский, Д. Л. (2011). Архитектурная пропедевтика: история, теория, практика. 2-е изд. Москва: URSS: ЛИБРОКОМ, 264 с.

Мещанінов, О. П. (2005). Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: монографія. Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 460 с.

Ничкало, С. А. (2013). Виховний потенціал архітектури. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів Х Міжнар. пед.-мист. читань пам’яті проф. О.П. Рудницької. Чернівці: Зелена Буковина, 4 (8), 279–281.

Новиков, А. М. & Новиков, Д. А. (2007). Методология. Москва: СИН-ТЕГ, 663 с.

Осипенко, О. Ю. (2013). Інноваційні технології навчання у вищій школі. Архітектура та екологія: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 80–83.

Осипенко, О. Ю. & Пивоваров, О. Г. (2017). Структура і зміст фахово-екологічної підготовки майбутніх архітекторів в університеті. International Scientific and Practical Conference «World Science», 10(26). Vol. 3. October, 57-60. ISSN 2413-1032.

Осипенко, О. Ю. & Саєнко, Т. В. (2012). Особливості екологічного виховання у вищих технічних навчальних закладах. Вища освіта України: теор. та наук.-метод. часопис. К.: Запоріжжя. Класичний приватний ун-т, 1(2). Темат. випуск: «Наука і вища освіта», 286-294.

Осипенко, О. Ю. & Саєнко, Т. В. (2013). Психолого-педагогічні проблеми компетентнісного підходу у екологічній підготовці студентів. Актуальні проблеми вищої професійної освіти : міжн. наукова-практична конф. 21-22 березня 2013р. : тези доп. Київ, 87-90.

Пришупа, Ю. Ю. (2016). Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки: автореф. дис.… канд. пед. наук: 13.00.04. Київ.

Фридман, Л. М. (1984). Наглядность и моделирование в обучении. Москва : Знание, 80 с.

Холстед, М. & Орджи, Т. (2001). Ключевые компетенции в системе Великобритании. Современные подходы к компетентностно-ориентированному образованию: матер. семинара. Самара, 24-27.

Хомич, Л. О. (2009). Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності. Зб. наук. праць. К. ; Х. : НТУ «ХПІ», 172–178.

Чупахін, С. А. (2018). Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-зв’язківців в процесі вивчення спеціальних дисциплін. Дис. канд. пед. наук. К.: Національний авіаційний університет.

Швед, М. С. (2003). Тенденції розвитку зарубіжної екологічної освіти. Вісник Львів. ун-ту. Серія Педагогічна, 17, 167-174.

Downloads

Опубліковано

2022-02-05

Номер

Розділ

Статті