РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

activity-performance paradigm; cognitive-reflexive approach; educational and information environment; educational system; multimedia educational and methodical complex (MEMC); personal and professional development of a specialist; system-planetary thinking; the trajectory of learning success

Автор(и)

  • Ельвіра Лузік Національний авіаційний університет
  • Валентина Семиченко Національний авіаційний університет
  • Наталія Ладогубець Національний авіаційний університет
  • Тамара Михеєва Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.19.16242

Анотація

Дослідження присвячено обґрунтуванню теоретичних та методичних засад проєктування мультимедійного навчально-методичного комплексу (МНМК) для дистанційного навчання у відповідному освітньо-інформаційному середовищі та експериментальній перевірці ефективності його використання в освітньому процесі закладу вищої технічної освіти.

Методики дослідження. Педагогічний експеримент проведеного дослідження включав три етапи. На констатувальному етапі для обґрунтування доцільності використання освітньо-інформаційних технологій були використані наукові методи: структурно-науковий, системно-функціональний аналіз; емпіричні методи: діагностика, спостереження, анкетування, опитування; методики (Р. Кеттелла, К. Роджерса, Т. Ільїної, Л. Кабардової, А. Лачинса, С. Будассі, М. Осташевої) та тестові завдання для вхідного та вихідного контролю. У ході констатувального етапу дослідження для виявлення якості та ефективності процесу дистанційного навчання було проведено опитування серед іноземних (86 студентів з 28 країн світу) та українських студентів НАУ. У формувальному експерименті генеральну сукупність досліджених склали: 18 (експериментальна група) і 20 (контрольна група) студентів.

Результати формувального експерименту засвідчили позитивну динаміку зміни показників мотиваційно-ціннісної складової формування готовності майбутніх практичних психологів до використання освітньо-інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання. Отримані результати підтвердили гіпотезу про те, що використання МНМК в освітньому процесі ЗВТО сприяє: створенню інтерактивного освітнього середовища для ефективного навчального процесу на засадах компетентісно-рефлексивного підходу; забезпеченню навчальної взаємодії між учасниками освітнього процесу; наявності умов для самоконтролю з урахуванням зворотніх жорстких та гнучких зв’язків.

Висновки. МНМК для дистанційного навчання включає основний, розширений та продвинутий навчальні курси і складається з наступних елементів: теоретико-методологічний блок, навчальні модулі, контролюючий розділ. Системоутворювальним компетентнісно-цільовим елементом МНМК стала інформаційно-особистісна магістраль успішності навчання як оновлювана база новоутворених і накопичених знань, де реалізується навчальна взаємодія як між викладачем і студентами, так і зі сторонніми джерелами навчальної і прикладної інформації

Біографії авторів

Ельвіра Лузік, Національний авіаційний університет

Завідувач кафеди педагогіки та психології професійної освіти

Валентина Семиченко, Національний авіаційний університет

Професор кафеди педагогіки та психології професійної освіти

Наталія Ладогубець, Національний авіаційний університет

Декан факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Тамара Михеєва, Національний авіаційний університет

кафедра педагогіки та психології професійної освіти

Посилання

Атанов, Г. А. (2004). Обучение и искусственный интеллект, или основы современной дидактики высшей школы / Г.А. Атанов; И.Н. Пустынникова. – Донецк: Изд-во ДОУ, 504.

Євтух, М. Б. (2012). Математичне моделювання в психологічних та соціологічних дослідженнях: підручник / М.Б. Євтух, М.С. Кулик, Е.В. Лузік, Т.В. Ільїна. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 428.

Колесніков, О. & Гогунський, В. (2012). Основні аспекти впровадження дистанційної освіти. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. Збірник наукових праць, 1, 34 – 41.

Колесников, А. Е. (2014). Формирование информационной среды университета для дистанционного обучения. Управління розвитком складних систем, 20, 21 – 26.

Колесников, А., Лукьянов, Д. & Олех, Т. (2016). Разработка модели представления компетенций в проектах обучения. Електротехічні та комп’ютерні системи. Збірник наукових праць, 23, 201 – 209.

Мазурок, Т. Л. (2011). Модель прогнозирования параметров управления индивидуализированным обучением. Управляющие системы и машины, 4, 64 – 71.

Малярчук, О. В. (2008). Сучасні моделі дистанційного навчання в університетській освіті США. Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді : наук.-метод. зб. / за аг. ред. І.І. Якухна, Л.В. Корінної, 183 – 192.

Оборський, Г., Гогунський, В. & Савельєва, О. (2011). Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі. Одес. политехн. ун-т, 1 (35), 251 – 255.

Растригин, Л. А. (1988). Адаптивное обучение с моделью обучаемого / Л. А. Растригин, М. Х. Эренштейн. – Рига: Зинатне, 160.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2006).

Чупахин, С. А. (2015). Роль обратных связей в процессе формирования профессиональной компетентности инженеров-связистов. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 3 (2), 60 – 63.

ISO/DIS 29990:2010. Learning services for non formal education and training (2009). Basic requirements for service providers. – ISO: ISO/TK 232, – 1 p.

Luzik, E., Akmaldinova, O. & Tereminko, L. (2019). Developing Software Engineering Students’ Readiness for Professional Mobility through Blended Learning. Advanced Education: scientific journal, 13, 103 – 111. DOI: 10.20535/2410-8286.185230.

Otto Peters (1998). Concepts and Models of Open and Distance Learning. Доступно за URL: http://www.c31.uni-oldenburg.de/cde/found/peter98b.html

Downloads

Опубліковано

2022-02-05

Номер

Розділ

Статті