ВИХОВАННЯ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

  • Т. Петренко
  • І. Прожога
  • В. Санжаровець

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15536

Ключові слова:

діти з особливими потребами, майбутній соціальний працівник, педагогічні умови виховання, толерантність

Анотація

У статті представлено результати теоретичного та практичного аналізу виховання у майбутніх соціальних працівників толерантного ставлення до дітей з особливими потребами.

Мета дослідження: на основі теоретичного обґрунтування проблеми толерантного ставлення до дітей з особливими потребами визначити та експериментально перевірити педагогічні умови виховання у майбутніх соціальних працівників толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.

Розкрито стан дослідження проблеми толерантного ставлення майбутніх соціальних працівників до дітей з особливими потребами Уточнено сутність і структуру «толерантності» як моральної якості. Проведено емпіричне дослідження основних показників толерантного ставлення майбутніх соціальних працівників до дітей з особливими потребами. Вперше визначено педагогічні умови виховання у майбутніх соціальних працівників толерантного ставлення до дітей з особливими потребами.

Результати. Виявлено, що серед характеристик соціального працівника, одне з провідних місць належить толерантності. Зроблено висновок, що за відсутності спеціально організованого процесу формування у майбутніх соціальних працівників толерантного ставлення до дітей з особливими потребами спостерігається недостатній розвиток мотиваційно-ціннісного, когнітивного, поведінкового та рефлексивного компонента, що підтверджується низьким та середнім рівнями у більшості студентів спеціальності «соціальна робота». Визначено та експериментально перевірено педагогічні умови, які сприятимуть ефективному формуванню толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх соціальних працівників

Посилання

Закон України «Про вищу освіту». Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Конвенція про права дитини (редакція зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 року Взято з http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/ 995_021

Бех, І. Д. (2009). Психологічні джерела виховної майстерності: Навч. Посібник. Київ : Академвидав, Серія «Альма-матер», 248 с.

Білоус, Т. М. (2004). Виховання толерантності в студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі вивчення іноземної мови. (Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук). Міжнародний ун-т "Рівненський економіко-гуманітарний ін-т" ім. Степана Дем'янчука. Рівне.

Білюк, О. Г. (2014). Формування морально-ціннісних стосунків викладачів і студентів у навчально-виховному процесі. (Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук). Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини. Умань.

Бранецька, М. С. (2013). Педагогічні умови формування етичних взаємовідносин студентів політехнічних коледжів у позааудиторній діяльності. (Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук). Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини. Умань.

Горват, М. В. (2014). Виховання толерантності у молодших школярів в умовах інтерактивного педагогічного спілкування. (Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук). Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини. Умань.

Коваль, В. Ю. (2013). Виховання культури міжособистісних відносин студентів університету у позааудиторній діяльності. (Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук). Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини. Умань.

Остапчук, Н. О.(2010). Концептуальні засади підготовки майбутніх педагогів до особистісного типу спілкування. Нова пед. думка : наук.-метод. журн. Рівне : РОІППО, 4, 65–69.

Педагогіка толерантності (2003). Педагогіка толерантності, 1, 4–8.

Петренко, Т. В. (2012). Виховання самоповаги у студентів коледжу в процесі навчально-виховної діяльності. (Автореферат на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук). Інститут проблем виховання НАПН України. Київ.

Руснак, І. С., Мафтин, Л. В., & Предик, А. А. (2010). Куратор у системі виховної роботи із студентами : навч.-метод посібник.Чернівці.

Столяренко, О. В. (2013). Педагогічні умови виховання толерантності у студентів вищих навчальних закладів технічного профілю. (Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук). Уманський державний педагогічний ун-т ім. П. Тичини. Умань.

Тодорцева, Ю. В. (2004). Формування толерантності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки. (Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук). Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. Одеса.

Ціннісне ставлення до людини: виховна модель толерантних взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу (2010). Рідна школа, 3, 47–52

Downloads

Опубліковано

2021-06-01

Номер

Розділ

Статті