ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ольга Юрівна Осипенко Національний авіаційний університет
  • Тетяна Василівна Саєнко Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15483

Ключові слова:

архітектурна освіта, екологічна компетентність, компетентнісна модель підготовки фахівця архітектора, педагогічні умови, професійна підготовка майбутніх архітекторів

Анотація

Представлено результати теоретичного аналізу й практичної  роботи у сфері професійної підготовки майбутніх архітекторів, що дозволили встановити шляхи екологізації їхніх професійних функцій, а саме ціннісно-змістовних екологічних установок, які є засобом сучасного ноосферного наукового підходу. Метою дослідження стала розробка педагогічних умов формування екологічної компетентності студентів архітектурних, будівельних та дизайнерських факультетів закладів вищої освіти у структурі компетентнісної моделі підготовки фахівця-архітектора, елементи якої сформовані на основі державних стандартів, галузевих кваліфікаційних вимог, опитуванні експертів, представників галузі, наукових та проєктних організацій. У якості завдань дослідження визначено такі: подати порівняльний аналіз поняття «педагогічні умови» для різних напрямів освіти; запропонувати авторське трактування цього терміну для особливостей архітектурної підготовки; визначити місце і роль екологічної  компетентності у забезпеченні ефективної професійної компетентності майбутніх архітекторів в умовах оновлення змісту навчання відповідно до сучасних екологічних вимог, науково-технічних досягнень, зорієнтованих на розвиток творчої особистості, здатної до зростання й самореалізації. З використанням методів анкетування, порівняння, спостереження, системного аналізу даних педагогічного експерименту та контент-аналізу програм і змісту навчальних дисциплін було визначено й обґрунтовано чотири педагогічні умови, у результаті застосування яких виявлено зміни особистісних якостей студентів архітектурних спеціальностей та підвищення рівня їхньої фахової підготовки. Зроблено висновок, що усі означені педагогічні умови розвитку екологічної компетентності взаємопов’язані й взаємообумовлені, тому до їх застосування варто підходити послідовно, виважено, наполегливо, комплексно, неперервно

Біографії авторів

Ольга Юрівна Осипенко, Національний авіаційний університет

завідувач лабораторії «Інноваційні технології архітектурного проєктування» кафедри архітектури  факультету архітектури, будівництва та дизайну

Тетяна Василівна Саєнко, Національний авіаційний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології

Посилання

Андреев, В.И. (2006). Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития / 2-е изд. Казань: Центр инновационных технологий.

Ашеров, А.Т., & Логвіненко, В.Г. (2005). Методи і моделі оцінки педагогічного впливу на розвиток пізнавальної самостійності студентів. Харків: УІПА.

Булгакова, Н.Б., & Рахманов, В.О. (2012). Методика викладання у вищій школі: навч. посіб. К.: НАУ.

Висоцький, С.В. (1999). Структура психолого-педагогічних умов формування пошуково-творчої направленості особистості у процесі навчання. Одеса: ПДУ ім. К.Д. Ушинського.

Лузік, Е.В. (2011). Філософія і методологія. Розвиток вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів. Монографія. К.: Педагогічна думка.

Максимов, В.Г. (1996). Технология формирования профессионально-творческой личности учителя. Чебоксары: ЧГПИ.

Манько, В.М. (2000). Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін / Соціалізація особистості. Київ: Логос. С. 153-161.

Негруца, Н.А. (2003). Формування екологічного світогляду студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації аграрного профілю у процесі вивчення економічних дисциплін: дис… канд. пед. Наук: 13.00.04. Київ.

Освітньо-професійна програма «Дизайн архітектурного середовища» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2018) за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9120.

Пєхота, О.М. (2003). Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: навч. посібник / О. М. Пєхота та ін. К.: А. С. К.

Пономарьова, Г.Ф. (1997). Педагогічні умови формування екологічної культури студентів педагогічного коледжу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Харків.

Федорова, О. Ф. (1970). Некоторые вопросы активизации учащихся в процессе теоретического и производственного обучения. М.: Высшая школа

Downloads

Опубліковано

2021-06-01

Номер

Розділ

Статті