ІНТЕГРАЦІЯ ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНОЇ ТА ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Олена Олександрівна Гурська Національний авіаційний університет
  • Лариса Григорівна Теремінко Національний авіаційний університет
  • Вікторія Євгенівна Акмалдінова Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15473

Ключові слова:

інтегрований підхід, іншомовна підготовка, професійно важливі якості

Анотація

У статті представлено результати теоретичного аналізу феномену «професійно важливі якості майбутніх ІТ-фахівців» та емпіричного дослідження змісту інтеграції загальнопрофесійної та іншомовної підготовки у формуванні зазначених якостей в технічному університеті. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні сутності поняття «професійно важливі якості майбутніх ІТ-фахівців» та емпіричному дослідженні змісту інтеграції загальнопрофесійної та іншомовної підготовки у формуванні зазначених якостей спеціалістів ІТ-галузі у закладі вищої технічної освіти. Поняття «професійно важливі якості майбутніх ІТ-фахівців» визначаємо як сукупність інтегрованих характеристик, здібностей та властивостей, що мають бути сформованими в особистості для успішного та ефективного виконання професійних функцій в інноваційній діяльності, досягнення високого рівня компетентностей в процесі особистісного розвитку та професійного становлення в умовах нового соціального і міжкультурного середовища. З використанням методів анкетування, опитування, спостереження з метою вивчення стану проблеми на практиці досліджено зміст інтеграції загальнопрофесійної та іншомовної підготовки у формуванні професійно важливих якостей майбутніх ІТ-фахівців в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету. Результати. Доведено важливість професійно-зорієнтованого навчання іноземної мови у професійному становленні ІТ-фахівців та обґрунтовано необхідність вибору дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» як засобів формування професійно важливих якостей майбутніх ІТ-фахівців та їх готовності до професійної діяльності з урахуванням особливостей використання мобільних технологій та сучасних методів інтерактивного навчання, які сприяють розвитку здатності адаптуватися до технологічних, соціально-економічних  та комунікативних змін в інноваційному суспільстві, проявляти професійну компетентність та мотивацію до безперервної освіти. Зроблено висновок, що пріоритетним напрямом у вирішенні завдань дослідження стає реалізація інтегрованого підходу у професійній підготовці майбутніх ІТ-фахівців, який ґрунтується на інтеграції знань із професійних і гуманітарних дисциплін й координації їх навчальних програм; сприяє наступності та професійній спрямованості навчання майбутніх спеціалістів

Біографії авторів

Олена Олександрівна Гурська, Національний авіаційний університет

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов за фахом

Лариса Григорівна Теремінко, Національний авіаційний університет

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов за фахом

Вікторія Євгенівна Акмалдінова, Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри організації авіаційних перевезень

Посилання

Акмалдінова, О.М., Балацька, Н. І., Гурська О. О., Муркіна, Н.І, & Теремінко, Л.Г. (2018). Professional English for IT Students: навчальний посібник. Київ: НАУ, 220 с.

Акмалдінова, О. М., Бугайов, О. Є., Теремінко, Л. Г., Гурська, О. О., Мислива, Т.А., & Муркіна, Н. І. (2015). Professional English. Fundamentals of Software Engineering : навч. посіб. Київ : НАУ, 2015, 300 с.

Аитов, В. Ф. (2007). Проблемно-проектный подход к формированию иноязычной профессиональной компетентности студентов (на примере неязыковых факультетов педагогических вузов) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02. Санкт-Петербург, 49 с.

Горбатюк, Л. В., Кравченко, Н. В., Алєксєєва, Г. М., & Розумна, Т. С. (2019). Мобільні додатки як засоби формування іншомовної лексичної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 74, 6, 150‒164.

Гурська, О. О. (2019). Іноземна мова як засіб формування професійно важливих якостей майбутніх ІТ-фахівцівв умовах освітнього середовища технічного університету. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, Hungary. Vol. VII (76), 187, 27–30.

Гурська, О. О. (2020). Методичні функції і дидактичні властивості мобільного додатку «Appinall» для формування складових професійно важливих якостей майбутніх ІТ-фахівців в процесі іншомовного навчання. Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування. Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 25-26 березня 2020 р). Київ, 29–31.

Давиденко Т. А., Бабій Г. В., & Теремінко Л. Г. Professional English. Software Engineering: Theory and Practice : практикум. Київ : НАУ, 2019, 104 с.

Джеджула, О.М. (2007). Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Тернопіль, 42 с.

Корнєва, З. М. (2018). Система професійно орієнтованого англомовного навчання студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 670 с.

Люта, А. В. (2012). Сучасні методи вивчення іноземних мов. Держава та регіони. Серія «Гуманітарні Науки». 2, 98-106.

Міхненко, Г. Е. (2016). Формування інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів в умовах освітнього середовища технічного університету: дис.... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 245.

Ніколаєва, С. Ю. (2003). Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ: Ленвіт, 273 с.

Руда, С. В. (2011). Використання мережі Інтернет для формування професійної комунікативної компетентності майбутніх програмістів у вищому технічному навчальному закладі. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 21 (232), ІІ, 11-18.

Тарнопольский, О. Б., & Корнева, З. М. (2013). Интеграция обучения языку и специальности в неязыковом вузе: монография. Заабрюкен, Германия: Lambert Academic Publishing, 324 с.

Тарнопольский, О. Б., Момот, В. Е., & Кожушко, С. П. (2008). Методика англоязычного погружения в обучении английскому языку и специальным дисциплинам в экономических вузах: монография. Дніпропетровськ: ДУЕП, 236 с.

Тітова, В. В. (2001). Модульно-проектна методика навчання англійської мови студентів вищих технічних закладів освіти: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 19 с.

Хейзинг, Й. (1997). Homo ludens: статьи по истории культуры/ Пер., сост. и вступ. ст. Д.В. Сильвестрова; коммент. Д. Э. Харитоновича. Москва: Прогресс-Традиция, 416 с.

Bruner, J. S. (1966). Toward a Theory of Instruction. Cambridge, MA: Harvard University Press, 369 p.

Ellet, W. (2007). The case study handbook: how to read, discuss, and write persuasively about cases. Boston, MA: Harvard Business School Press, 369 p.

Hutchinson, T. (1994). Project English. Student's Book. Oxford, UK: Oxford University Press, 369 p.

Jonassen, D. H. (1995). Supporting communities of learners with technology: A vision for integrating technology with learning in schools. Educational Technology. Vol. 35, 4, 60-63. URL: https://www.jstor.org/stable/44428289.

Luzik, E., Akmaldinova, O., & Tereminko, L. (2019). Developing software engineering students’ readiness for professional mobility through blended learning. Advanced Education, 13, 103-111.

Luzik, E., Kokarieva, A., Hurska, O., Veselska, О., М., & Konivitska, Т. (2019). Information technology for formation and implementation of the personal trajectory of a future specialist's success in the information and educational environment. Cyber Hygiene (CybHyg-2019): proceedings of the international workshop. Kyiv, Ukraine, November 30, 2019. Kyiv, 556-570. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2654/

Sharma, P., & Barrett, B. (2007). Blended Learning. Using Technology in and beyond the Language Classroom. Oxford, UK: Macmillan, 369 p.

Snow, M. A., Met, M., & Genesee, F. (1989). A conceptual framework for the integration of language and content in second/foreign language instruction. TESOL Quarterly, 23, 201-217.

Tarnopolsky, O. (2012). Constructivist Blended Learning Approach to Teaching English for Specific Purposes. London, UK: Versita, 369 p

Downloads

Опубліковано

2021-06-01

Номер

Розділ

Статті