LEGAL INSTRUMENTS FOR ANTI-RAIDING IN THE BUSINESS SPHERE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.67.17844

Keywords:

legal relations, raiding; subjects of legal relations, enterprise security, security Service, informational security, confidential information

Abstract

Purpose: on the basis of the study and analysis of the current legislation of Ukraine, international legal documents, the practice of their implementation, as well as the generalization of scientific works, to determine the essence and development trends of raiding in Ukraine, the administrative, legal and organizational principles of the activity of the authorized bodies of the state authorities of Ukraine in the sphere of combating raiding, as well as develop proposals and recommendations for their improvement. Research methods: the research is based on general scientific methods, methods of cognition, comparative analysis, objective truth, etc. Results: the theoretical meaning of the concept of "raiding" was determined, legal instruments for combating raiding in the business sphere were determined. Discussion: legal protection of business entities against unfriendly takeover (raiding). Economic competence of economic associations during self-defense against encroachments on their property. Legal regulation of enterprise information security. Structuring the information of the business entity. Definition of restricted information. Organization of information security of the enterprise as a component of protection against raiding. Legal regulation of the establishment of a private security service of an enterprise. Determination of the powers of the private security service. Protection of the interests of the business entity by the forces of the private security service. Protection of the company’s interests by the hired security service against raiders. Protection by state authorities of business entities from encroachment on their property.

Author Biography

Roman Sukhatskyi, National Aviation University

candidate of historical sciences, associate professor, associate professor of the Department of Theory and History of the State and Law of the Faculty of Law

References

Про підприємництво: Закон України від 07 лют. 1991 р. № 698-XII із змін. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text.

Рейдерство в Україні. URL: https://opendatabot.ua/open/raiders.

Кримінальний кодекс України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III із змін. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Живко З.Б., Пушак Я.Я. Поглинання та рейдерство в ринковій економіці: навч. посіб. Львів: Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2020. 304 с.

Економічна безпека підприємства в умовах рейдерських загроз: колективна монографія / О.А. Бурбело, С.К. Рамазанова, О.М. Заєць, Т.С. Гудіма, О.М. Кузьменко; за наук. ред. О.А. Бурбело, С.К. Рамазанова. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. 285 с.

Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник. Київ: КНТЕУ, 2012. 473 с.

Йовдій Д. Чому рейдерство в Україні найближчим часом не зникне. Українська правда. 9 січ. 2020 р. URL: https://www.epravda. com.ua/columns/ 2020/01/9/655511/.

Кодекс України з процедур банкрутства від 18 вер. 2018 р. № 2597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#n1844.

Конституція України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР із змін. URL: http://www. ra-da.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV із змін. URL: http://www. ra-da.gov.ua/laws/show/435-15.

Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV із змін. URL: http://www. rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Кисельов А. Корпоративний захист бізнесу у 2021 році: як підготуватися. Українська правда. 6 січ. 2021 р. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/ 2021/01/6/669773/.

Sukhatskyi R. Problems and special aspects of private security service activities consolidation for the business entities of Ukraine. The advanced science journal. United States, Vol. 2016, Issue 3. P. 24-29.

Поліція охорони. URL: https://security police.com.ua/#.

Бондарчук Ю.В., Марущак А.І. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи: наук.-практ. посіб. Київ: Вид. дім «Скіф», КНТ, 2008. 372 с.

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII із змін. URL: http://www. rada.gov.ua/laws/ show/2135-12.

Про Національну поліцію: Закон України від 02 лип. 2015 р. № 580-VIII. URL: http://www. rada.gov.ua/laws/show/580-19.

Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 07 вер. 1993 р. № 706 із змін. URL: http://www.rada.gov.ua/ laws/show/706-93-п.

Про затвердження переліку та Правил застосування спеціальних засобів військово-службовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань Постанова Кабінету Міністрів України від 20 груд. 2017 р. № 1024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2017-%D0%BF#Text.

Про інформацію: Закон України від 02 жовт. 1992 р. № 2657-XII із змін. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.

Про перелік відомостей, що не станов-лять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України від 09 серп. 1993 р. № 611. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF#Text.

Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін. Київ: Правова єдність, 2009. 544 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI із змін. URL: http://www. rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page5.

Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (Журнал реєстрації перевірок): наказ Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10 серп. 1998 р. № 18. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0619-98#Text.

Кодекс законів про працю України в ред. від 01 квіт. 2014 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/322-08#Text.

Сухацький Р.П. Працівники як суб’єкти посягань на комерційну таємницю та заходи безпеки. Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 17-18 трав. 2014 р.). Сумська філія Харківського нац. ун-ту внутрішніх справ. Суми: Друкарський дім «Папірус», 2014. С. 248-251.

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 01 січ. 2023 р. № 2258-VIII із змін. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text.

Sukhatskyi R. Features and commercial secrets protection at the conclusion of commercial contacts: organizational and legal principles. Історико-правовий часопис: науковий журнал. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. № 2(8). С. 121-126.

References

Pro pidpryyemnytstvo: Zakon Ukrayiny vid 07 lyut. 1991 r. № 698-XII iz zmin. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text.

Reyderstvo v Ukrayini. URL: https://opendatabot.ua/open/raiders.

Kryminalnyy kodeks Ukrayiny vid 05 kvit. 2001 r. № 2341-III iz zmin. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Zhyvko Z.B., Pushak Ya.Ya. Pohlynannya ta reyderstvo v rynkoviy ekonomitsi: navch. posib. Lviv: Lvivskyy derzh. un-t vnutrishnikh sprav, 2020. 304 s.

Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva v umovakh reyderskykh zahroz: kolektyvna monohrafiya / O.A. Burbelo, S.K. Ramazanova, O.M. Zayets, T.S. Hudima, O.M. Kuzmenko; za nauk. red. O.A. Burbelo, S.K. Ramazanova. Syevyerodonetsk: Vyd-vo SNU im. V. Dalya, 2015. 285 s.

Zubok M.I., Yaremenko S.M. Bezpeka bankivskoyi diyalnosti: pidruchnyk. Kyyiv: KNTEU, 2012. 473 s.

Yovdiy D. Chomu reyderstvo v Ukrayini nayblyzhchym chasom ne znykne. Ukrayinska pravda. 9 sich. 2020 r. URL: https://www.epravda. com.ua/columns/ 2020/01/9/655511/.

Kodeks Ukrayiny z protsedur bankrutstva vid 18 ver. 2018 r. № 2597-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2597-19#n1844.

Konstytutsiya Ukrayiny vid 28 cher. 1996 r. № 254k/96-VR iz zmin. URL: http://www. rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr.

Tsyvilnyy kodeks Ukrayiny vid 16 sich. 2003 r. № 435-IV iz zmin. URL: http://www. ra-da.gov.ua/laws/show/435-15.

Hospodarskyy kodeks Ukrayiny vid 16 sich. 2003 r. № 436-IV iz zmin. URL: http://www. rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Kyselov A. Korporatyvnyy zakhyst biznesu u 2021 rotsi: yak pidhotuvatysya. Ukrayinska pravda. 6 sich. 2021 r. URL: https://www. epravda. com.ua/columns/ 2021/01/6/669773/.

Sukhatskyi R. Problems and special aspects of private security service activities consolidation for the business entities of Ukraine. The advanced science journal. United States, Vol. 2016, Issue 3. P. 24-29.

Politsiya okhorony. URL: https://security police.com.ua/#.

Bondarchuk Yu.V., Marushchak A.I. Bezpeka biznesu: orhanizatsiyno-pravovi osnovy: nauk.-prakt. posib. Kyyiv: Vyd. dim «Skif», KNT, 2008. 372 s.

Pro operatyvno-rozshukovu diyalnist: Zakon Ukrayiny vid 18 lyut. 1992 r. № 2135-XII iz zmin. URL: http://www. rada.gov.ua/laws/show/2135-12.

Pro Natsionalnu politsiyu: Zakon Ukrayiny vid 02 lyp. 2015 r. № 580-VIII. URL: http://www. rada.gov.ua/laws/show/580-19.

Pro poryadok prodazhu, prydbannya, reyestratsiyi, obliku i zastosuvannya spetsialnykh zasobiv samooborony, zaryadzhenykh rechovynamy slozotochyvoyi ta drativnoyi diyi: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 07 ver. 1993 r. № 706 iz zmin. URL: http://www. rada.gov.ua/laws/ show/706-93-p.

Pro zatverdzhennya pereliku ta Pravyl zastosuvannya spetsialnykh zasobiv viyskovosluzhbovtsyamy Natsionalnoyi hvardiyi pid chas vykonannya sluzhbovykh zavdan Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 20 hrud. 2017 r. № 1024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2017-%D0%BF#Text.

Pro informatsiyu: Zakon Ukrayiny vid 02 zhovt. 1992 r. № 2657-XII iz zmin. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.

Pro perelik vidomostey, shcho ne stanovlyat komertsiynoyi tayemnytsi: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 09 serp. 1993 r. № 611. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF#Text.

Ekonomichna bezpeka pidpryyemstv, orhanizatsiy ta ustanov: navch. posib. / V.L. Ortynskyy, I.S. Kernytskyy, Z.B. Zhyvko ta in. Kyyiv: Pravova yednist, 2009. 544 s.

Kryminalnyy protsesualnyy kodeks Ukrayiny vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI iz zmin. URL: http://www. rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page5.

Pro zatverdzhennya formy ta Poryadku vedennya Zhurnalu vidvidannya subyektiv pidpryyemnytskoyi diyalnosti kontrolyuyuchymy orhanamy (Zhurnal reyestratsiyi perevirok): nakaz Derzhavnoho komitetu Ukrayiny z pytan rozvytku pidpryyemnytstva vid 10 serp. 1998 r. № 18. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0619-98#Text.

Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrayiny v red. vid 01 kvit. 2014 r. URL: https://zakon. rada. gov.ua/laws/show/322-08#Text

Sukhatskyy R.P. Pratsivnyky yak subyekty posyahan na komertsiynu tayemnytsyu ta zakhody bezpeky. Derzhava i pravo: problemy stanovlennya i stratehiya rozvytku: materialy VII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Sumy, 17-18 trav. 2014 r.). Sumska filiya Kharkivskoho nats. un-tu vnutrishnikh sprav. Sumy: Drukarskyy dim «Papirus», 2014. S. 248-251.

Pro audyt finansovoyi zvitnosti ta audytorsku diyalnist: Zakon Ukrayiny vid 01 sich. 2023 r. № 2258-VIII iz zmin. URL: https://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/2258-19#Text.

Sukhatskyi R. Features and commercial secrets protection at the conclusion of commercial contacts: organizational and legal principles. Istoryko-pravovyy chasopys: naukovyy zhurnal. Lutsk: Skhidnoyevropeyskyy natsionalnyy universytet imeni Lesi Ukrayinky, 2016. № 2(8). S. 121-126.

Published

2023-06-30

How to Cite

Sukhatskyi, R. (2023). LEGAL INSTRUMENTS FOR ANTI-RAIDING IN THE BUSINESS SPHERE. Scientific Works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law", 2(67), 62–72. https://doi.org/10.18372/2307-9061.67.17844

Issue

Section

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW