КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ТА ВПЛИВ МЕХАНІЗМУ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • Юрій Станкевич Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15975

Ключові слова:

: охорона прав інтелектуальної власності, бланкетна диспозиція, інституційний характер, право інтелектуальної власності

Анотація

Мета: визначення місця та ролі функціонування правових механізмів та форм кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності. Розглянуто окремі питання вдосконалення правового регулювання галузевого законодавства. Методи дослідження: у роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема, порівняльно-правовий, документальний, статистичний методи, метод узагальнення тощо. Результати: визначено ключову проблематику та основи нормативно-правового регулювання кримінально-правової охорони інтелектуальної власності. Обговорення: проаналізовані міжнародні нормативні акти, національне законодавство, позиції окремих науковців щодо охорони правовідносин у сфері інтелектуальної власності; виокремлено проблеми та запропоновано шляхи вирішення.

Біографія автора

Юрій Станкевич, Національний авіаційний університет

аспірант

Посилання

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14 лип. 1967 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/ 995_169.

Конституція України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1% 80#Text.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/981_018#Text.

Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність від 23 лист. 2001 р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text.

Леонов Б.Д., Лихова С.Я. Інформаційний тероризм як загроза національній безпеці України. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2021. № 2(59). С. 170–176. DOI: https://doi.org/10.18372/2307-9061.59.15615

Троцюк Н.В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2016. № 4(41). С. 116–124. DOI: https://doi.org/10.18372/2307-9061.41.11141

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 томах / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. Київ: Юрінком Інтер, 2005. Т. 1. 832 с.

Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2015. Вип. 69. С. 50–68.

Трунцевский Ю., Бондарев М. Преступления против интеллектуальной собственности. Уголовное право. 2007. № 6. С. 48–53.

Вирок Глибоцького районного суду Чернівецької області від 03.12.2020 у справі № 715/2391/17. URL: https://reyestr.court.gov. ua/Review/93279782.

Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України: монографія. Київ: Атіка, 2005. 316 с.

Титов С.Н. Уголовно-правовое обеспечение охраны интеллектуальной собственности: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2013. 209 с.

Лихова С.Я. Злочини проти громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина за Кримінальним кодексом України (теоретико-правове дослідження): автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2006. 39 c.

Лихова С.Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України): монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. 573 с.

Нерсесян А.С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності: монографія. Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2010. 192 с.

Яремко Г.З. Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини кримінального кодексу України: монографія. За ред. В.О. Навроцького. Львів: Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2010. 432 с.

Новіков М.М. До системи правових методів боротьби зі злочинністю у сфері інтелектуальної власності. Право і суспільство. Київ, 2015. № 6-2. С. 182-188.

References

Konventsiia pro zasnuvannia Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti vid 14 lyp. 1967 r. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/995_169.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28 cher. 1996 r. № 254k/96-VR. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0% B2% D1% 80#Text.

Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/981_018#Text.

Konventsiia Rady Yevropy pro kiberzlochynnist vid 23 lyst. 2001 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text.

Leonov B.D., Lykhova S.Ya. Informatsiinyi teroryzm yak zahroza natsionalnii bezpetsi Ukrainy. Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Yurydychnyi visnyk «Povitriane i kosmichne pravo». 2021. № 2(59). S. 170–176.

Trotsiuk N.V. Mediatsiia yak alternatyvnyi sposib vyrishennia sporiv u sferi intelektualnoi vlasnosti. Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Yurydychnyi visnyk «Povitriane i kosmichne pravo». 2016. № 4(41). S. 116–124.

Naukovo-praktychnyi komentar Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy: u 2 tomakh / za red. O.V. Dzery, N.S. Kuznietsovoi, V.V. Lutsia. Kyiv: Yurinkom Inter, 2005. T. 1. 832 s.

Dudorov O.O. Problemy kryminalno-pravovoi okhorony intelektualnoi vlasnosti v Ukraini. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka. 2015. Vyp. 69. S. 50–68.

Truncevskij Ju., Bondarev M. Prestuplenija protiv intellektual’noj sobstvennosti. Ugolovnoe pravo. 2007. № 6. S. 48–53.

Vyrok Hlybotskoho raionnoho sudu Chernivetskoi oblasti vid 03.12.2020 u spravi № 715/2391/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/93279782.

Berzin P.S. Nezakonne vykorystannia zasobiv indyvidualizatsii uchasnykiv hospodarskoho oborotu, tovariv ta posluh: analiz skladiv zlochynu, peredbachenoho st. 229 KK Ukrainy: monohrafiia. Kyiv: Atika, 2005. 316 s.

Titov S.N. Ugolovno-pravovoe obespechenie ohrany intellektual’noj sobstvennosti: dis. … kand. jurid. nauk: 12.00.08. Moskva, 2013. 209 s.

Lykhova S.Ya. Zlochyny proty hromadianskykh, politychnykh ta sotsialnykh prav i svobod liudyny i hromadianyna za Kryminalnym kodeksom Ukrainy (teoretyko-pravove doslidzhennia): avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.08. Kyiv, 2006. 39 c.

Lykhova S.Ya. Zlochyny u sferi realizatsii hromadianskykh, politychnykh ta sotsialnykh prav i svobod liudyny i hromadianyna (rozdil V Osoblyvoi chastyny KK Ukrainy): monohrafiia. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2006. 573 s.

Nersesian A.S. Kryminalno-pravova okhorona prav intelektualnoi vlasnosti: monohrafiia. Khmelnytskyi: Vyd-vo Khmelnytskoho un-tu upravlinnia ta prava, 2010. 192 s.

Yaremko H.Z. Blanketni dyspozytsii v stattiakh Osoblyvoi chastyny kryminalnoho kodeksu Ukrainy: monohrafiia. Za red. V.O. Navrotskoho. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2010. 432 s.

Novikov M.M. Do systemy pravovykh metodiv borotby zi zlochynnistiu u sferi intelektualnoi vlasnosti. Pravo i suspilstvo. Kyiv, 2015. № 6-2. S. 182-188.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Станкевич, Ю. (2021). КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ТА ВПЛИВ МЕХАНІЗМУ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 195–201. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15975

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ