ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СТРОКУ ДАВНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ І КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСАХ

Автор(и)

  • Олександр Расторгуєв Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15974

Ключові слова:

строк давності, адміністративне стягнення, набрання рішенням законної сили

Анотація

Мета: визначення та окреслення проблеми неправильного розуміння та застосування судами першої та апеляційної інстанцій строку давності накладення адміністративного стягнення. Методи дослідження: методологічну основу дослідження склав порівняльний метод, за допомогою якого автор робить змістовне визначення поняття строку давності накладення адміністративного стягнення в контексті строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Результати: автор вбачає необхідність внесення змін до відповідних статей КУпАП із наступним приведенням судової практики до однієї позиції з метою вироблення єдиного підходу та однозначності у правозастосуванні. Обговорення: автор пропонує осмислити недосконалість норм КУпАП в частині їх однозначного розуміння. Ставиться на обговорення теза про доцільність уточнення норм КУпАП в частині чіткого визначення моменту накладення адміністративного стягнення.

Біографія автора

Олександр Расторгуєв, Національний авіаційний університет

аспірант

Посилання

Гусар О.А., Мандрика О.П., Рустамова М.І. Законодавче забезпечення адміністративно-правових режимів. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2020. № 4 (57). С. 67–74. DOI: https:// doi.org/10.18372/2307-9061.57.15066.

Токарєва К.С. Порівняльний аналіз правових наслідків закінчення строку накладення адміністративного стягнення в законодавстві України та Росії. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2013. № 2 (27). С. 72–77. DOI: https://doi.org/10.18372/ 2307-9061.27.4839.

Токарєва К.С. Правові наслідки закінчення строку накладення адміністративного стягнення згідно законодавства України. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2013. № 4 (29). С. 67–71. DOI: https://doi. org/10.18372/2307-9061.29.6520.

Аналіз судової практики застосування норм закону про звільнення від кримінальної відповідальності (покарання) у зв’язку із закінченням строків давності: лист Верховного Суду України від 01 лют. 2014 р. URL: https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/7FB47E3D2BBC8AE8C2257EFF00348D83 (дата звернення: 06.08.2021).

Рішення ЄСПЛ у справі «Энгель (Engel) и другие против Нидерландов» від 08 чер. 1976 р. URL: https://precedent.in.ua/2016/04/08/engel-engel-y-drugye-protyv-nyderlandov/ (дата звер-нення: 20.07.2021).

Рішення ЄСПЛ у справі «Гурепка проти України (№ 2)» від 08 лип. 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_565#Text (дата звернення: 20.07.2021).

Постанова Київського апеляційного суду у справі за № 752/8862/21 від 02 лип. 2021 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98218676 (дата звернення: 28.07.2021).

References

Gusar O.A., Mandryka O.P., Rustamova M.I. Zakonodavche zabezpechennja administratyvno-pravovyh rezhymiv. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». 2020. № 4 (57). S. 67–74. DOI: https://doi.org/ 10.18372/2307-9061.57.15066.

Tokarjeva K.S. Porivnjal’nyj analiz pravovyh naslidkiv zakinchennja stroku nakladennja administratyvnogo stjagnennja v zakonodavstvi Ukrai’ny ta Rosii’. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». 2013. № 2 (27). S. 72–77. DOI: https://doi.org/ 10.18372/2307-9061.27.4839.

Tokarjeva K.S. Pravovi naslidky zakinchennja stroku nakladennja administratyvnogo stjagnennja zgidno zakonodavstva Ukrai’ny. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». 2013. № 4 (29). S. 67–71. DOI: https://doi.org/10.18372/2307-9061.29.6520.

Analiz sudovoi’ praktyky zastosuvannja norm zakonu pro zvil’nennja vid kryminal’noi’ vidpovidal’nosti (pokarannja) u zv’jazku iz zakinchennjam strokiv davnosti: lyst Verhovnogo Sudu Ukrai’ny vid 01 ljut. 2014 r. URL: https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/7FB47E3D2BBC8AE8C2257EFF00348D83 (data zvernennja: 06.08.2021).

Rishennja ESPL u spravi «Engel’ (Engel) y drugie protiv Niderlandov» vid 08 cher. 1976 r. URL: https://precedent.in.ua/2016/04/08/engel-engel-y-drugye-protyv-nyderlandov/ (data zvernennja: 20.07.2021).

Rishennja ESPL u spravi «Gurepka proty Ukrai’ny (№ 2)» vid 08 lyp. 2010 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_565#Text (data zvernennja: 20.07.2021).

Postanova Kyi’vs’kogo apeljacijnogo sudu u spravi za № 752/8862/21 vid 02 lyp. 2021 r. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98218676 (data zvernennja: 28.07.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Расторгуєв, О. (2021). ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СТРОКУ ДАВНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ І КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСАХ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 190–194. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15974

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ