ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ «ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ» (ст. 299 КК УКРАЇНИ): РОЗГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15972

Ключові слова:

тварини, жорстоке поводження, захист тварин, добробут тварин, судова практика

Анотація

Мета: аналіз судової практики кримінального правопорушення, склад якого передбачений у диспозиції статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами», та її характеристика. Методи дослідження: у процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальнонаукові методи пізнання, а саме метод системного аналізу, порівняльний, системно-структурний і статистичний методи. Результати: авторкою розглянута судова практика щодо притягнення виннних осіб до відповідальності за кримінальне правопорушення, склад якого передбачений у диспозиції статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами». Увага акцентована на тому, що у більшості із вчинених правопорушень винні особи мають можливість уникнути кримінальної відповідальності, що в багатьох випадках авторка вважає несправедливим. Такі дані свідчать, що виникають певні складнощі в процесі притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме виникає проблема в отриманні доказів, бажання свідків давати показання, недієвість правоохоронних органів та інші негативні чинники. Обговорення: у статті розглядаються судові рішення щодо притягнення винних осіб до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами та способи розслідування цього кримінального правопорушення.

Біографія автора

Діана Майстро, Національний авіаційний університет

аспірантка

Посилання

Макеєва О.М. Функції правової культури у сучасному інформаційному просторі. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2021. № 1 (58). С. 54-60. DOI: https://doi.org/10.18372/2307-9061.58.15309

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Фіалка М.І. До проблеми визначення кримінологічного портрета особи, яка вчиняє злочини проти моральності. Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя ХНУВС (18 квіт. 2019 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України. Харків: ХНУВС, 2019. С. 203-205.

Ігор Мізрах. Прогресивне законодавство США у сфері захисту тварин. VSE-media: веб-сайт. URL: https://vse.media/blogosfera/igor-mizrah-progresivne-zakonodavstvo-ssha-u-sferi-zahistu-tvarin.html

Барбара Блонська. Особа, котра знущається з тварин, здатна вчиняти й інші протиправні дії. Громадський простір: веб-сайт. URL: https://www.prostir. ua/?focus=barbara-blonska-osoba-kotra-znuschajetsya-z-tvaryn-zdatna-vchynyaty-j-inshi-protypravni-diji

Шуміло О.О. Кримінологічна характеристика та запобігання жорстокому поводженню з тваринами: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2016. 23 с.

Полтава К.О. Кримінологічна оцінка рівня і динаміки жорстокого поводження з тваринами в Україні та напрями його запобігання. Право і суспільство. 2020. № 1. Ч. 2. С. 129-136.

ВС роз’яснив, у якому разі за жорстоке поводження з тваринами особа притягається до кримінальної, а не до адміністративної відповідальності. Верховний суд: веб-сайт. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/ news/544030/

Судова статистика. Судова влада України: веб-сайт. URL: https://court. gov.ua/inshe/sudova_ statystyka/

Суркова М. Я став свідком знущання над твариною. Розповідаємо, що треба робити і чи карають за це в Україні. The village: веб-сайт. URL: https://www.the-village.com.ua/village/ city/ animals/307471-yak-domogtisya-pokarannya-dlya-doghanteriv

Синоверська Т.І. Міжнародний досвід розслідування жорстокого поводження з тваринами та напрями його запровадження у вітчизняну практику. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 1. Т. 1. С. 222-228.

References

Makeieva O.M. Funktsii pravovoi kultury u suchasnomu informatsiinomu prostori. Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Yurydychnyi visnyk «Povitriane i kosmichne pravo». Kyiv: NAU, 2021. № 1 (58). S. 54-60.

Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05 kvit. 2001 r. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Fialka M.I. Do problemy vyznachennia kryminolohichnoho portreta osoby, yaka vchyniaie zlochyny proty moralnosti. Kryminalno-pravovi ta kryminolohichni zasoby protydii zlochynam proty hromadskoi bezpeky ta publichnoho poriadku: zb. tez dop. mizhnar. nauk.-prakt. konf. do 25-richchia KhNUVS (18 kvit. 2019 r., m. Kharkiv) / MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav; Kryminol. asots. Ukrainy. Kharkiv: KhNUVS, 2019. S. 203-205.

Ihor Mizrakh. Prohresyvne zakonodavstvo SShA u sferi zakhystu tvaryn. VSE-media: veb-sait. URL: https://vse.media/blogosfera/igor-mizrah-progresivne-zakonodavstvo-ssha-u-sferi-zahistu-tvarin.html

Barbara Blonska. Osoba, kotra znushchaietsia z tvaryn, zdatna vchyniaty y inshi protypravni dii. Hromadskyi prostir: veb-sait. URL: https://www.prostir.ua/?focus=barbara-blonska-osoba-kotra-znuschajetsya-z-tvaryn-zdatna-vchynyaty-j-inshi-protypravni-diji

Shumilo O.O. Kryminolohichna kharakterystyka ta zapobihannia zhorstokomu povodzhenniu z tvarynamy: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.08 / Klasych. pryvat. un-t. Zaporizhzhia, 2016. 23 s.

Poltava K.O. Kryminolohichna otsinka rivnia i dynamiky zhorstokoho povodzhennia z tvarynamy v Ukraini ta napriamy yoho zapobihannia. Pravo i suspilstvo. 2020. № 1. Ch. 2. S. 129-136.

VS roziasnyv, u yakomu razi za zhorstoke povodzhennia z tvarynamy osoba prytiahaietsia do kryminalnoi, a ne do administratyvnoi vidpovidalnosti. Verkhovnyi sud: veb-sait. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/544030/

Sudova statystyka. Sudova vlada Ukrainy: veb-sait. URL: https://court.gov.ua/ inshe/sudova_ statystyka/

Surkova M. Ya stav svidkom znushchannia nad tvarynoiu. Rozpovidaiemo, shcho treba robyty i chy karaiut za tse v Ukraini. The village: veb-sait. URL: https://www.the-village.com.ua/village/ city/ animals/307471-yak-domogtisya-pokarannya-dlya-doghanteriv

Synoverska T.I. Mizhnarodnyi dosvid rozsliduvannia zhorstokoho povodzhennia z tvarynamy ta napriamy yoho zaprovadzhennia u vitchyznianu praktyku. Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava. 2019. Vyp. 1. Tom 1. S. 222-228.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Майстро, Д. (2021). ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ «ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ» (ст. 299 КК УКРАЇНИ): РОЗГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 175–182. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15972

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ