ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – БОРЖНИКА У ВИПАДКУ НЕЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15969

Ключові слова:

відповідальність, керівник, юридична особа, зобов’язання, неналежне виконання, кредитор, вимога кредитора, солідарна відповідальність

Анотація

Мета: стаття присвячена аналізу правового механізму солідарного притягнення керівника юридичної особи – боржника у разі незадоволення вимог кредиторів за простроченими зобов’язаннями. Методи дослідження: документального аналізу та синтезу, порівняльного аналізу, об’єктивної істини, когнітивно-аналітичний та ін. Результати: проаналізовано концептуальні аспекти солідарної відповідальності керівника за зобов’язаннями юридичної особи – боржника у випадку незадоволення вимог кредиторів, проблеми запровадження відповідного правового механізму в законодавстві Україні, генезис судової практики щодо правозастосування зазначеного правового механізму, здійснено порівняльний аналіз солідарної відповідальності керівника юридичної особи за її зобов’язаннями в законодавстві України та інших держав. Обговорення: проведено аналіз правового механізму солідарної відповідальності керівника юридичної особи – боржника у випадку незадоволення вимог кредиторів.

Біографія автора

Віктор Мороз, Національний авіаційний університет

викладач, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Супрема Лекс"

Посилання

Жуков С. Солідарна відповідальність керівника боржника в справі про банкрутство: аналіз судді КГС. Інтернет портал про фінанси та економіку. Finbalance. Фінанси та економіка. 2020. URL: http://finbalance.com.ua/ news/ suddya-spiker-ksh-pro-vidpovidalnist-kerivnikaborzhnika-v-spravi-pro-bankrutstvo

Кодекс України з процедур банкрутства від 18 жовт. 2018 р. № 2597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19.

Про неплатоспроможність боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 трав. 1992 р. № 2343-ХІІ. URL: https://zakon. rada. gov.ua/laws/show/2343-12.

Опенько Д.А. Історико-правова еволюція інституту банкрутства. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 414-416.

Гордієнко В.С. Становлення та розвиток інституту неспроможності та банкрутства в деяких зарубіжних країнах. Вісник Львівського університету: зб. наук. праць. Серія «Юридична». 2007. Вип. 44. С. 68-74.

Яковлєв О.О. Становлення та історичні етапи розвитку інституту банкрутства в Україні. Університетські наукові записки. 2010. № 2 (34). С. 140-148.

Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: монографія. 2-е вид., випр. і доп. Київ: Юридична практика, 2006. 384 с.

Шершеневич Г.Ф. Курсъ торгового права: в 4 т. 4-е изд. Москва, 1912. Т. 4: Торговый процессъ. Конкурсный процессъ. 1912. 300 с.

Єфімов С. Новації кодексу з процедур банкрутства в частині відповідальності керівника за борги компанії. Бухгалтер&Закон. 2019. Вип. 49-50. URL: https://bz.ligazakon.ua/ ua/ magazine_article/BZ012042

Куріло Ю. За порушення процедури банкрутства топ-менеджмент тепер відповідальний власним майном. Як це працює. Журнал HB Бізнес. Вип. 2. URL: https://nv.ua/ ukr/biz/experts/bankrutstvo-kompaniji-i-vidpovidalnist-kerivnikiv-yak-ce-teper-pracyuye-poyasnennyaadvokata-50065134.html.

References

Zhukov S. Solidarna vidpovidal’nist’ kerivnyka borzhnyka v spravi pro bankrutstvo: analiz suddi KGS. Internet portal pro finansy ta ekonomiku. Finbalance. Finansy ta ekonomika. 2020. URL: http://finbalance.com.ua/ news/ suddya-spiker-ksh-pro-vidpovidalnist-kerivnikaborzhnika-v-spravi-pro-bankrutstvo

Kodeks Ukrai’ny z procedur bankrutstva vid 18 zhovt. 2018 r. № 2597-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2597-19.

Pro neplatospromozhnist’ borzhnyka abo vyznannja jogo bankrutom: Zakon Ukrai’ny vid 14 trav. 1992 r. № 2343-ХII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/ laws/ show/2343-12.

Open’ko D.A. Istoryko-pravova evoljucija instytutu bankrutstva. Al’manah prava. 2012. Vyp. 3. S. 414-416.

Gordijenko V.S. Stanovlennja ta rozvytok instytutu nespromozhnosti ta bankrutstva v dejakyh zarubizhnyh krai’nah. Visnyk L’vivs’kogo universytetu: zb. nauk. prac’. Serija «Jurydychna». 2007. Vyp. 44. S. 68-74.

Jakovljev O.O. Stanovlennja ta istorychni etapy rozvytku instytutu bankrutstva v Ukrai’ni. Universytets’ki naukovi zapysky. 2010. № 2 (34). S. 140-148.

Dzhun’ V.V. Instytut nespromozhnosti: svitovyj dosvid rozvytku i osoblyvosti stanovlennja v Ukrai’ni: monografija. 2-e vyd., vypr. i dop. Kyi’v: Jurydychna praktyka, 2006. 384 s.

Shershenevich G.F. Kurs torgovogo prava: v 4 t. 4-e izd. Moskva, 1912. T. 4: Torgovyj process. Konkursnyj process. 1912. 300 s.

Efimov S. Novacii’ kodeksu z procedur bankrutstva v chastyni vidpovidal’nosti kerivnyka za borgy kompanii’. Buhgalter&Zakon. 2019. Vyp. 49-50. URL: https://bz.ligazakon.ua/ua/ mag-azine_article/BZ012042

Kurilo Ju. Za porushennja procedury bankrutstva top-menedzhment teper vidpovidal’nyj vlasnym majnom. Jak ce pracjuje. Zhurnal HB Biznes. Vyp. 2. URL: https://nv.ua/ukr/biz/experts/ bankrutstvo-kompaniji-i-vidpovidalnist-kerivnikiv-yak-ce-teper-pracyuye-poyasnennyaadvokata-50065134.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Мороз, В. (2021). ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – БОРЖНИКА У ВИПАДКУ НЕЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 162–169. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15969

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО