ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПІДТРИМКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15968

Ключові слова:

господарська діяльність, суб’єкти господарювання, імплементація, підтримка господарської діяльності

Анотація

Метою статті є комплексний правовий аналіз існуючої системи засобів державного регулювання господарської діяльності, їх стану та визначення шляхів імплементації зарубіжного досвіду в підтримці господарської діяльності. Методи дослідження: в ході роботи використано основні наукові методи порівняльного аналізу, математичної статистики та прогнозування. Метод порівняльного аналізу застосовано відповідно для порівняння стану підтримки суб’єктів господарювання в Україні та за кордоном. Метод математичної статистки дозволив обрахувати ефекти від упровадження зарубіжного досвіду. Метод прогнозування дозволив передбачити ймовірність позитивного ефекту від підтримки суб’єктів господарювання державою. Результати: дослідження питання засобів державного регулювання господарської діяльності є досить гострим, оскільки стан економічних відносин в Україні свідчить про необхідність ефективного реформування існуючої системи заходів державного впливу, в тому числі й засобів державного регулювання господарської діяльності. Результати дослідження, викладені в даній науковій статті, можуть слугувати предметом подальшого глибшого вивчення теми з метою вирішення існуючих законодавчих прогалин. Обговорення: проблеми впровадження іноземного досвіду в підтримку господарської діяльності з урахуванням національного законодавства та необхідністю його реформування.

Біографія автора

Дмитро Беззубов, Національний авіаційний університет

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського, повітряного та космічного права

Посилання

Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.

Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15 трав. 2003 р. № 755-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31. Ст. 263.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: інформаційний лист Вищого господарського суду України від 07 квіт. 2008 р. № 01-8/211. URL: http://zakon1.rada.gov.ua.

Міжнародні правила щодо тлумачення термінів «Інкотермс», введені для використання в Україні Указом Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 4 жовт. 1994 р. З 1 січня 2011 р. діє редакція «Інкотермс 2010» (Incoterms 2010). URL: http://zakon1.rada.gov. ua/laws/show/988_014/page3.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / за ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. 3-є вид., перероб. і доп. Київ: Юрінком Інтер, 2008. Т. 1. 832 с.

Алексеев С.С. Государство и право: учеб. пособие. Москва: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 152 с.

Господарське право. Практикум: навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2009. 257 с.

Державне регулювання економіки. URL: http://esu.com.ua/search_ articles. php?id=26151.

Жаліло Я.А. Регулювання ринкової економіки: сучасний досвід розвинених країн. Київ: НІСД, 1996. 86 с.

Eкономіка Укpаїни: нац. економіка Укpаїни: підpуч. / за pед. Б.Ф. Заблоцького; Hац. банк Укpаїни, Львів. комеpц. акад. Львів: ЛБК HБУ, 1997. 582 с.

Зарубіжний і вітчизняний досвід державного регулювання економіки для сучасної України / за ред. В.І. Захарченко. Одеса: Видавничий центр студія «Нігоціант», 2005. 128 с.

Кашуба Я.М. Японський феномен розвитку приватного бізнесу: монографія. Львів: Астролябія, 2009. 272 с.

Комарницький І.М. Організаційно-економічні механізми розвитку підприємництва: монографія. Ужгород: Вид-во «Патент», 2000. 224 с.

Коммерческое право зарубежных стран: учеб. пос. / А.Ю. Бушев, О.А. Макарова, В.Ф. Попондопуло; под общ. ред. В.Ф. Попондуполо. СПб.: Питер, 2003. 288 с.

Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду (світовий до-свід і проблеми України). Тернопіль: Збруч, 1995. 181 с.

Саниахметова Н.А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. Одесса: [б.в.], 1998. 305 с.

Смолин Г.В. Державне регулювання господарської діяльності: курс лекцій. Львів: Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2012. 528 с.

Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 435 с.

Лех Г.А., Ільчишин М.М., Туркало О.Я. Світовий досвід розвитку підприємств малого бізнесу. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-тех. праць. 2011. Вип. 21.15. С. 224-229.

Подцерковний О., Ломакіна О. Проблеми визначення методів і форм державного регулювання господарських відносин. Підприємництво, господарство і право. 2002. № 8. С. 5.

Щербина В. Поняття та види засобів державного регулювання господарської діяльності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 94. С. 10-15.

Прилуцький Р.Б. Щодо джерел господарського та цивільного права в Україні. Часопис Академії адвокатури України. 2012. № 16 (3’2012). С. 1-9.

References

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sich. 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2003. № 40-44. St. 356.

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sich. 2003 r. № 436-IV. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. St. 144.

Pro derzhavnu rejestraciju jurydychnyh osib, fizychnyh osib-pidpryjemciv ta gromads’kyh formuvan’: Zakon Ukrai’ny vid 15 trav. 2003 r. № 755-IV. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2003. № 31. St. 263.

Pro dejaki pytannja praktyky zastosuvannja norm Cyvil’nogo ta Gospodars’kogo kodeksiv Ukrai’ny: informacijnyj lyst Vyshhogo gospodars’kogo sudu Ukrai’ny vid 07 kvit. 2008 r. № 01-8/211. URL: http://zakon1.rada.gov.ua.

Mizhnarodni pravyla shhodo tlumachennja terminiv «Inkoterms», vvedeni dlja vykorystannja v Ukrai’ni Ukazom Prezydenta Ukrai’ny «Pro zastosuvannja Mizhnarodnyh pravyl interpretacii’ komercijnyh terminiv» vid 4 zhovt. 1994 r. Z 1 sichnja 2011 r. dije redakcija «Inkoterms 2010» (Incoterms 2010). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/988_014/page3.

Naukovo-praktychnyj komentar Cyvil’nogo kodeksu Ukrai’ny: u 2 t. / za red. O.V. Dzery (ker. avt. kol.), N.S. Kuznjecovoi’, V.V. Lucja. 3-je vyd., pererob. i dop. Kyi’v: Jurinkom Inter, 2008. T. 1. 832 s.

Alekseev S.S. Gosudarstvo i pravo: ucheb. posobie. Moskva: TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2006. 152 s.

Gospodars’ke pravo. Praktykum: navch. posib. Ternopil’: TNEU, 2009. 257 s.

Derzhavne reguljuvannja ekonomiky. URL: http://esu.com.ua/search_ articles. php?id=26151.

Zhalilo Ja.A. Reguljuvannja rynkovoi’ ekonomiky: suchasnyj dosvid rozvynenyh krai’n. Kyi’v: NISD, 1996. 86 s.

Ekonomika Ukpai’ny: nac. ekonomika Ukpai’ny: pidpuch. / za ped. B.F. Zabloc’kogo; Hac. bank Ukpai’ny, L’viv. komepc. akad. L’viv: LBK HBU, 1997. 582 s.

Zarubizhnyj i vitchyznjanyj dosvid derzhavnogo reguljuvannja ekonomiky dlja suchasnoi’ Ukrai’ny / za red. V.I. Zaharchenko. Odesa: Vydavnychyj centr studija «Nigociant», 2005. 128 s.

Kashuba Ja.M. Japons’kyj fenomen rozvytku pryvatnogo biznesu: monografija. L’viv: Astroljabija, 2009. 272 s.

Komarnyc’kyj I.M. Organizacijno-ekonomichni mehanizmy rozvytku pidpryjemnyctva: monografija. Uzhgorod: Vyd-vo «Patent», 2000. 224 s.

Kommercheskoe pravo zarubezhnyh stran: ucheb. pos. / A.Ju. Bushev, O.A. Makarova, V.F. Popondopulo; pod obshh. red. V.F. Popondupolo. SPb.: Piter, 2003. 288 s.

Mel’nyk A.F. Derzhavne reguljuvannja ekonomiky perehidnogo periodu (svitovyj dosvid i problemy Ukrai’ny). Ternopil’: Zbruch, 1995. 181 s.

Saniahmetova N.A. Regulirovanie predprinimatel’skoj dejatel’nosti v Ukraine: or-ganizacionno-pravovye aspekty. Odessa: [b.v.], 1998. 305 s.

Smolyn G.V. Derzhavne reguljuvannja gospodars’koi’ dijal’nosti: kurs lekcij. L’viv: L’vivs’kyj derzh. un-t vnutrishnih sprav, 2012. 528 s.

Shvajka L.A. Derzhavne reguljuvannja ekonomiky: navch. posib. Kyi’v: Znannja, 2006. 435 s.

Leh G.A., Il’chyshyn M.M., Turkalo O.Ja. Svitovyj dosvid rozvytku pidpryjemstv malogo biznesu. Naukovyj visnyk NLTU Ukrai’ny: zb. nauk.-teh. prac’. 2011. Vyp. 21.15. S. 224-229.

Podcerkovnyj O., Lomakina O. Problemy vyznachennja metodiv i form derzhavnogo reguljuvannja gospodars’kyh vidnosyn. Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo. 2002. № 8. S. 5.

Shherbyna V. Ponjattja ta vydy zasobiv derzhavnogo reguljuvannja gospodars’koi’ di-jal’nosti. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Jurydychni nauky. 2012. Vyp. 94. S. 10-15.

Pryluc’kyj R.B. Shhodo dzherel gospodars’kogo ta cyvil’nogo prava v Ukrai’ni. Chasopys Akademii’ advokatury Ukrai’ny. 2012. № 16 (3’2012). S. 1-9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Беззубов, Д. (2021). ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПІДТРИМКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 154–161. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15968

Номер

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО