IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF ECONOMIC ACTIVITY SUPPORT IN UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15968

Keywords:

economic activity, economic entities, implementation, support of economic activity

Abstract

The purpose of the article is a comprehensive legal analysis of the existing system of means of state regulation of economic activity, their condition and identification of ways to implement foreign experience in supporting economic activity. Objectives of the study: to reveal the general provisions of state regulation of economic activity; to establish the concepts and types of means of state regulation of economic activity; to study the procedure, conditions and scope of application of means of state regulation of economic activity; to study foreign experience in regulating economic activity and implementing foreign experience in Ukraine. The object of the study is public relations for the implementation of state regulation of economic activity. The subject of the study are the means by which it occurs state regulation of economic activity. Research methods: in the course of work the basic scientific methods of the comparative analysis, mathematical statistics and forecasting are used. The method of comparative analysis was used accordingly to compare the state of support of economic entities in Ukraine and abroad. The method of mathematical statistics allowed to calculate the effects of the introduction of foreign experience. The method of forecasting allowed to predict the probability of a positive effect from the support of economic entities by the state. Results: the study of the means of state regulation of economic activity is quite acute, as the state of economic relations in Ukraine indicates the need to effectively reform the existing system of measures of state influence, including means of state regulation of economic activity. The results of the research presented in this scientific article can serve as a subject of further, deeper study of the topic in order to address the existing legislative gaps. Discussion: problems of implementing foreign experience in support of economic activity, taking into account national legislation and the need to reform it. Ensuring law and order in the field of economic activity requires state regulation and control over compliance with established rules. State intervention in the economic activities of economic entities should be characterized by a minimal arsenal of tools, mechanisms and instruments. Hence, the activities of the state in this area are associated with a constant change of approaches, methods, tools to regulate economic processes, including the sphere of economic activity. At the same time, as of today, there is no proper, comprehensive study of the means of state regulation of economic activity, their totality and role in modern conditions.

Author Biography

Dmytro Bezzubov, National Aviation University

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Economic, Air and Space Law

References

Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.

Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15 трав. 2003 р. № 755-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31. Ст. 263.

Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: інформаційний лист Вищого господарського суду України від 07 квіт. 2008 р. № 01-8/211. URL: http://zakon1.rada.gov.ua.

Міжнародні правила щодо тлумачення термінів «Інкотермс», введені для використання в Україні Указом Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 4 жовт. 1994 р. З 1 січня 2011 р. діє редакція «Інкотермс 2010» (Incoterms 2010). URL: http://zakon1.rada.gov. ua/laws/show/988_014/page3.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / за ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. 3-є вид., перероб. і доп. Київ: Юрінком Інтер, 2008. Т. 1. 832 с.

Алексеев С.С. Государство и право: учеб. пособие. Москва: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 152 с.

Господарське право. Практикум: навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2009. 257 с.

Державне регулювання економіки. URL: http://esu.com.ua/search_ articles. php?id=26151.

Жаліло Я.А. Регулювання ринкової економіки: сучасний досвід розвинених країн. Київ: НІСД, 1996. 86 с.

Eкономіка Укpаїни: нац. економіка Укpаїни: підpуч. / за pед. Б.Ф. Заблоцького; Hац. банк Укpаїни, Львів. комеpц. акад. Львів: ЛБК HБУ, 1997. 582 с.

Зарубіжний і вітчизняний досвід державного регулювання економіки для сучасної України / за ред. В.І. Захарченко. Одеса: Видавничий центр студія «Нігоціант», 2005. 128 с.

Кашуба Я.М. Японський феномен розвитку приватного бізнесу: монографія. Львів: Астролябія, 2009. 272 с.

Комарницький І.М. Організаційно-економічні механізми розвитку підприємництва: монографія. Ужгород: Вид-во «Патент», 2000. 224 с.

Коммерческое право зарубежных стран: учеб. пос. / А.Ю. Бушев, О.А. Макарова, В.Ф. Попондопуло; под общ. ред. В.Ф. Попондуполо. СПб.: Питер, 2003. 288 с.

Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду (світовий до-свід і проблеми України). Тернопіль: Збруч, 1995. 181 с.

Саниахметова Н.А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. Одесса: [б.в.], 1998. 305 с.

Смолин Г.В. Державне регулювання господарської діяльності: курс лекцій. Львів: Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2012. 528 с.

Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 435 с.

Лех Г.А., Ільчишин М.М., Туркало О.Я. Світовий досвід розвитку підприємств малого бізнесу. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-тех. праць. 2011. Вип. 21.15. С. 224-229.

Подцерковний О., Ломакіна О. Проблеми визначення методів і форм державного регулювання господарських відносин. Підприємництво, господарство і право. 2002. № 8. С. 5.

Щербина В. Поняття та види засобів державного регулювання господарської діяльності. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 94. С. 10-15.

Прилуцький Р.Б. Щодо джерел господарського та цивільного права в Україні. Часопис Академії адвокатури України. 2012. № 16 (3’2012). С. 1-9.

References

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sich. 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2003. № 40-44. St. 356.

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sich. 2003 r. № 436-IV. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. St. 144.

Pro derzhavnu rejestraciju jurydychnyh osib, fizychnyh osib-pidpryjemciv ta gromads’kyh formuvan’: Zakon Ukrai’ny vid 15 trav. 2003 r. № 755-IV. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2003. № 31. St. 263.

Pro dejaki pytannja praktyky zastosuvannja norm Cyvil’nogo ta Gospodars’kogo kodeksiv Ukrai’ny: informacijnyj lyst Vyshhogo gospodars’kogo sudu Ukrai’ny vid 07 kvit. 2008 r. № 01-8/211. URL: http://zakon1.rada.gov.ua.

Mizhnarodni pravyla shhodo tlumachennja terminiv «Inkoterms», vvedeni dlja vykorystannja v Ukrai’ni Ukazom Prezydenta Ukrai’ny «Pro zastosuvannja Mizhnarodnyh pravyl interpretacii’ komercijnyh terminiv» vid 4 zhovt. 1994 r. Z 1 sichnja 2011 r. dije redakcija «Inkoterms 2010» (Incoterms 2010). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/988_014/page3.

Naukovo-praktychnyj komentar Cyvil’nogo kodeksu Ukrai’ny: u 2 t. / za red. O.V. Dzery (ker. avt. kol.), N.S. Kuznjecovoi’, V.V. Lucja. 3-je vyd., pererob. i dop. Kyi’v: Jurinkom Inter, 2008. T. 1. 832 s.

Alekseev S.S. Gosudarstvo i pravo: ucheb. posobie. Moskva: TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2006. 152 s.

Gospodars’ke pravo. Praktykum: navch. posib. Ternopil’: TNEU, 2009. 257 s.

Derzhavne reguljuvannja ekonomiky. URL: http://esu.com.ua/search_ articles. php?id=26151.

Zhalilo Ja.A. Reguljuvannja rynkovoi’ ekonomiky: suchasnyj dosvid rozvynenyh krai’n. Kyi’v: NISD, 1996. 86 s.

Ekonomika Ukpai’ny: nac. ekonomika Ukpai’ny: pidpuch. / za ped. B.F. Zabloc’kogo; Hac. bank Ukpai’ny, L’viv. komepc. akad. L’viv: LBK HBU, 1997. 582 s.

Zarubizhnyj i vitchyznjanyj dosvid derzhavnogo reguljuvannja ekonomiky dlja suchasnoi’ Ukrai’ny / za red. V.I. Zaharchenko. Odesa: Vydavnychyj centr studija «Nigociant», 2005. 128 s.

Kashuba Ja.M. Japons’kyj fenomen rozvytku pryvatnogo biznesu: monografija. L’viv: Astroljabija, 2009. 272 s.

Komarnyc’kyj I.M. Organizacijno-ekonomichni mehanizmy rozvytku pidpryjemnyctva: monografija. Uzhgorod: Vyd-vo «Patent», 2000. 224 s.

Kommercheskoe pravo zarubezhnyh stran: ucheb. pos. / A.Ju. Bushev, O.A. Makarova, V.F. Popondopulo; pod obshh. red. V.F. Popondupolo. SPb.: Piter, 2003. 288 s.

Mel’nyk A.F. Derzhavne reguljuvannja ekonomiky perehidnogo periodu (svitovyj dosvid i problemy Ukrai’ny). Ternopil’: Zbruch, 1995. 181 s.

Saniahmetova N.A. Regulirovanie predprinimatel’skoj dejatel’nosti v Ukraine: or-ganizacionno-pravovye aspekty. Odessa: [b.v.], 1998. 305 s.

Smolyn G.V. Derzhavne reguljuvannja gospodars’koi’ dijal’nosti: kurs lekcij. L’viv: L’vivs’kyj derzh. un-t vnutrishnih sprav, 2012. 528 s.

Shvajka L.A. Derzhavne reguljuvannja ekonomiky: navch. posib. Kyi’v: Znannja, 2006. 435 s.

Leh G.A., Il’chyshyn M.M., Turkalo O.Ja. Svitovyj dosvid rozvytku pidpryjemstv malogo biznesu. Naukovyj visnyk NLTU Ukrai’ny: zb. nauk.-teh. prac’. 2011. Vyp. 21.15. S. 224-229.

Podcerkovnyj O., Lomakina O. Problemy vyznachennja metodiv i form derzhavnogo reguljuvannja gospodars’kyh vidnosyn. Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo. 2002. № 8. S. 5.

Shherbyna V. Ponjattja ta vydy zasobiv derzhavnogo reguljuvannja gospodars’koi’ di-jal’nosti. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Jurydychni nauky. 2012. Vyp. 94. S. 10-15.

Pryluc’kyj R.B. Shhodo dzherel gospodars’kogo ta cyvil’nogo prava v Ukrai’ni. Chasopys Akademii’ advokatury Ukrai’ny. 2012. № 16 (3’2012). S. 1-9.

Published

2021-09-30

How to Cite

Bezzubov Д. (2021). IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF ECONOMIC ACTIVITY SUPPORT IN UKRAINE. Scientific Works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law&Quot;, 3(60), 154–161. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15968

Issue

Section

Commercial Law