ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ксенія Токарєва Національний авіаційний університет https://orcid.org/0000-0001-5705-5211
  • Наталія Савліва Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15967

Ключові слова:

штучний інтелект, статус штучного інтелекту, правосуб’єктність штучного інтелекту, захист персональних даних, інтелектуальна власність, правове регулювання

Анотація

Мета: дослідити проблемні питання правового регулювання штучного інтелекту в законодавстві України. Методи дослідження: дослідження проведене з використанням системи загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання, що забезпечують об’єктивний аналіз досліджуваного предмету. Під час вивчення даного аспекту важливим є об’єктивність, ціннісний та структурно-системний підходи, а також використання логічних прийомів, зокрема аналізу та синтезу, порівняння, узагальнення. Результати: визначено головні особливості запровадження штучного інтелекту в законодавство України. Обговорення: поняття штучного інтелекту в правовій площині, з’ясування ролі та суті його нормативного закріплення, пошук перспективи подальшого розвитку технологій штучного інтелекту в Україні, досвід країн ЄС щодо впровадження в законодавчу базу основ регулювання штучного інтелекту.

Біографії авторів

Ксенія Токарєва, Національний авіаційний університет

доктор юридичних наук, доцент кафедри конституційного і адміністративного права

Наталія Савліва, Національний авіаційний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

Посилання

Кривецький О. До проблеми правового регулювання штучного інтелекту. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3728:do-problemi-pravovogo-regulyuvannya-shtuchnogo-intelektu&catid=8&Itemid=350 (дата звернення: 25.03.2021).

Петренко А. Штучний інтелект і право. Business Law Electronic Resource. 2021. URL: https://www.businesslaw.org.ua/artificial-intelligence/ (дата звернення: 25.03.2021).

Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/ document/A-8-2017-0005_EN.html (дата звернення: 25.03.2021).

Городиський І.М. Тенденції розвитку правового регулювання штучного інтелекту в Європейському Союзі. ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 17 лист. 2017 р.). Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017. С. 51-57.

Карчевський М.В. Правове регулювання соціалізації штучного інтелекту. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2017. № 2(78). С. 99-108.

Радутний О.Е. Штучний інтелект як суб’єкт злочину. Інформація і право. 2017. № 4. С. 106-115.

Каткова Т.Г. Штучний інтелект в Україні: правові аспекти. Право і суспільство. 2020. № 6. С. 46-55.

Moriggi A. The role of intellectual property in the intelligence explosion. URL: https://www. 4ipcouncil.com/application/files/9615/1638/1031/ The_Role_of_Intellectual_Property_in_ the_ Intelligence_Explosion.pdf (дата звернення: 25.03.2021).

Costa F.A., De Carrano A.G. Intellectual property protection for artificial Intelligence. URL: https://www.finnegan.com/en/ insights/ articles/intellectual-property protection-for-artificialintelligence. html (дата звернення: 25.03.2021).

Карчевський М.В. Основні проблеми правового регулювання соціалізації штучного інтелекту. ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 17 лист. 2017 р.). Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017. С. 93-99.

Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 груд. 2020 р. № 1556. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini-s21220 (дата звернення: 25.03.2021).

Сопілко І.М. Тролі, боти та бот-мережі як загрози розвитку інформаційного суспільства. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2016. № 4 (41). С. 98-105. DOI: https://doi.org/ 10.18372/2307-9061.41.11128.

References

Kryvetskyi O. Do problemy pravovoho rehuliuvannia shtuchnoho intelektu. Tsentr doslidzhen sotsialnykh komunikatsii NBUV. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3728:do-problemi-pravovogo-regulyuvannya-shtuchnogo-intelektu&catid=8&Itemid=350

Petrenko A. Shtuchnyi intelekt i pravo. Business Law Electronic Resource. 2021. URL: https://www.businesslaw.org.ua/artificial-intelligence/ (дата звернення: 25.03.2021).

Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_EN.html

Horodyskyi I.M. Tendentsii rozvytku pravovoho rehuliuvannia shtuchnoho intelektu v Yevropeiskomu Soiuzi. IT-pravo: problemy ta perspektyvy rozvytku v Ukraini: zbirnyk materialiv II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 17 lystopada 2017 r.). Lviv: NU «Lvivska politekhnika», 2017. S. 51-57.

Karchevskyi M.V. Pravove rehuliuvannia sotsializatsii shtuchnoho intelektu. Visnyk LDUVS im. E.O. Didorenka. 2017. № 2(78). S. 99-108.

Radutnyi O.E. Shtuchnii intelekt yak subiekt zlochynu. Informatsiia i pravo. 2017. № 4. S. 106-115.

Katkova T.H. Shtuchnyi intelekt v Ukraini: pravovi aspekty. Pravo i suspilstvo. 2020. № 6. S. 46-55.

Moriggi A. The role of intellectual property in the intelligence explosion. URL: https://www. 4ipcouncil.com/application/files/9615/1638/1031/The_Role_ of_Intellectual_ Property_in_the_ Intelligence_Explosion.pdf

Costa F.A., De Carrano A.G. Intellectual property protection for artificial Intelligence. URL: https://www.finnegan.com/en/ insights/ articles/intellectual-propertyprotection-for-artificialintelligence.html

Karchevskyi M.V. Osnovni problemy pravovoho rehuliuvannia sotsializatsii shtuchnoho intelektu. IT-pravo: problemy ta perspektyvy rozvytku v Ukraini: zbirnyk materialiv II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 17 lystopada 2017 r.). Lviv: NU «Lvivska politekhnika», 2017. S. 93-99.

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02.12.2020 № 1556. URL: ttps://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini-s21220.

Sopilko I.M. Troli, boty ta bot-merezhi yak zahrozy rozvytku informatsiinoho suspilstva. Yurydychnyi visnyk «Povitriane i kosmichne pravo». 2016. № 4 (41). S. 98-105.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Токарєва, К., & Савліва, Н. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 148–153. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15967

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО