ПРАВОВІ УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ганна Дігтяренко Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15966

Ключові слова:

трудова функція авіаційного персоналу, авіаційний персонал, трудові права та обов’язки, кваліфікація, сертифікація, допуск авіаційного персоналу до авіаційної діяльності

Анотація

Мета: охарактеризувати правові умови, що визначально впливають на встановлення кола трудових прав та обов’язків авіаційного персоналу в Україні. Методи дослідження: дедуктивний та індуктивний методи, метод абстрагування та узагальнення, синтез, аналіз, формально-юридичний, метод доказування та ін. Результати: виділено чинники, що обумовлюють особливості трудової функції авіаційного персоналу та охарактеризовано особливості трудової функції працівників авіаційного персоналу. Обговорення: з’ясовані ключові правові умови, що забезпечують додаткове правове регулювання порядку визначення кола трудових прав та обов’язків авіаційного персоналу у зв’язку з віднесенням спеціальності «авіаційний транспорт» до переліку регульованих професій в Україні.

Біографія автора

Ганна Дігтяренко, Національний авіаційний університет

аспірантка

Посилання

Повітряний кодекс України від 19 трав. 2011 р. № 3393-VI. Офіц. вісн. України. 2011. № 46. Ст. 1881.

Про затвердження Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання: Наказ МОН від 22 трав. 2020 р. № 673. Офіц. вісн. України. 2020. № 47. Ст. 1506.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68 «Авіаційний транспорт». URL: https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/va488361-02#Text.

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. Офіц. вісн. України. 2004. № 40. Ст. 2667.

Венедиктов В.С. Трудовой договор (контракт) по законодательству Украины (КЗоТ, комментарий, образцы документов). Харьков: Консум, 1996. 128 с.

Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Харків: ФІНН, 2009. 728 с.

Костюченко О.Є. Соціальне призначення трудового права: проблеми теорії та практики: автореф. дис. …. д-ра юрид. наук. спец. 12.00.05. Харків, 2018. 40 с.

Кодекс законів про працю України: науково-практичний коментар. Харків: Консум, 2003. 832 с.

Фатуев А.А. Трудовое право в жизни человека. Москва: Юрид. лит., 1991. 256 с.

Вишновецька С.В., Галкіна О.В. Правова природа атестації працівників в авіаційній галузі. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. Київ: НАУ, 2009. № 4. С. 72-75.

Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації»: Наказ Державної авіаційної служби України від 20 лип. 2017 р. № 565. Офіц. вісн. України. 2017. № 75. Ст. 2304.

Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом»: Наказ Державної авіаційної служби України від 31 трав. 2018 р. № 485. Офіц. вісн. України. 2018. № 78. Ст. 2607.

Про затвердження Правил визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України: Наказ Міністерства транспорту України від 02 квіт. 2002 р. № 219. Офіц. вісн. України. 2002. № 17. Ст. 913.

Vyshnovetska S., Melnyk V. Unmanned Spacecrafts and Space Drones as the Challenges for Space Law. Philosophy and Cosmology. Academic Journal. 2020. Volume 24. P. 39-47. DOI: https://doi.org/10.29202/phil-cosm/24/4.

References

Povіtrjanij kodeks Ukraini vіd 19.05.2011 № 3393-VI. Ofіc. Vіsn. Ukraini. 2011. № 46. St. 1881.

Pro zatverdzhennja Perelіku specіal’nostej, zdobuttja stupenja osvіti z jakih neobhіdne dlja dostupu do profesіj, dlja jakih zaprovadzheno dodatkove reguljuvannja: Nakaz MON vіd 22.05.2020 № 673. Ofіc. vіsn. Ukraini. 2020. № 47. St. 1506.

Dovіdnik kvalіfіkacіjnih harakteristik profesіj pracіvnikіv Vypusk 68 «Avіacіjnij transport». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va488361-02#Text

Konvencіja pro mіzhnarodnu civіl’nu avіacіju 1944 r. Ofіc. vіsn. Ukraini. 2004. № 40. St. 2667.

Venediktov V.S. Trudovoj dogovor (kontrakt) po zakonodatel’stvu Ukraini (KZot, komentarіj, obrazcy dokumentov). Har’kov: NPKF «Konsum», 1996. 128 s.

Prilipko S.M., Jaroshenko O.M. Trudove pravo Ukraїni: pіdruchnik. 2-ge vid., pererob. і dop. Kharkiv: FІNN, 2009. 728 s.

Kostjuchenko O.E. Socіal’ne priznachennja trudovogo prava: problemy teorіi ta praktyky: avtoref. dis…. d-ra jurid. nauk. spec. 12.00.05. Kharkіv, 2018. 40 s.

Kodeks zakonіv pro pracju Ukraini: naukovo-praktichnij komentar. Kharkіv: Konsum, 2003. 832 s.

Fatuev A.A. Trudovoe pravo v zhizni cheloveka Moskva: Jurid. Lit., 1991. 256 s.

Vyshnovetska S.V.; Galkіna O.V. Pravova priroda atestacіi pracіvnikіv v avіacіjnіj galuzі. Juridichnij vіsnik. Povіtrjane і kosmіchne pravo. 2009. № 4. S. 72-75.

Pro zatverdzhennja Avіacіjnih pravil Ukraini «Tehnіchnі vimogi ta admіnіstrativnі proceduri dlja l’otnih ekіpazhіv civіl’noї avіacіi»: Nakaz Derzhavnoi avіacіjnoi sluzhbi Ukraini vіd 20.07.2017 № 565. Ofіc. vіsn. Ukraini. 2017. № 75. St. 2304.

Pro zatverdzhennja Avіacіjnih pravil Ukraini «Tehnіchnі vimogi ta admіnіstrativnі proceduri shhodo vidachі svіdoctv ta sertifіkatіv dispetcherіv upravlіnnja povіtrjanim ruhom»: Nakaz Derzhavnoi avіacіjnoi sluzhbi Ukraini vіd 31.05.2018 № 485. Ofіc. vіsn. Ukraini. 2018. № 78. St. 2607.

Pro zatverdzhennja Pravil viznachennja robochogo chasu ta chasu vіdpochinku ekіpazhіv povіtrjanih suden civіl’noi avіacіi Ukraini: Nakaz Mіnіsterstva transportu Ukraini vіd 02.04.2002 № 219. Ofіc. vіsn. Ukraini. 2002. № 17. St. 913.

Vyshnovetska S., Melnyk V. Unmanned Spacecrafts and Space Drones as the Challenges for Space Law. Philosophy and Cosmology. Academic Journal. 2020. Volume 24. P. 39-47. DOI: https://doi.org/10.29202/phil-cosm/24/4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Дігтяренко, Г. (2021). ПРАВОВІ УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 141–147. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15966

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО