УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МАРКАМИ: БОРОТЬБА З НЕДОБРОСОВІСНОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ

Автор(и)

  • Олександр Верес Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15965

Ключові слова:

інтелектуальна власність, торговельна марка, торговельний знак, патент, бренд, недобросовісна конкуренція, правовий захист права інтелектуальної власності, судовий захист права на інтелектуальну власність

Анотація

Мета: визначити та показати форми прояву недобросовісної конкуренції, її негативні наслідки для власників торговельної марки, визначити напрями протидії та комплексних заходів захисту від недобросовісної конкуренції, розкрити їх зміст, описати адміністративно-правові та судові заходи захисту від порушення прав на торговельну марку. Методи дослідження: спираються на методи документального дослідження, вивчення методики правового регулювання торговельних марок. Результати: проведення різного виду дискусій юридичного спрямування сприяє розвитку наукових досліджень, виявленню прогалин у законодавстві та окресленню нових напрямів правової реформи в Україні. Значна роль у цих процесах належить правничій спільноті, яка має об’єднатись у своєму прагненні та зусиллях захистити правові цінності й правопорядок у державі. Обговорення: аналізуючи різні види наукових дискусій, варто звернути увагу на необхідність конкретизації тематики та звуження тем дискусій для більш детального і фахового вироблення пропозицій щодо підвищення якості національного законодавства.

Біографія автора

Олександр Верес, Національний авіаційний університет

аспірант

Посилання

Андрощук Г. Ловушка для товарных знаков. Дело компании King-Seeley Thermos Co. против компании Aladdin Industries, Inc. Юридическая практика. 2002. № 30(240). С. 12.

Бєляєв В. Маркетингова стратегія чи недобросовісна конкуренція. Конкуренція. 2009. № 3. С. 54–58.

Вороницька-Гайдак Н. Порушення права на знак для товарів і послуг, як одна з форм прояву недобросовісної конкуренції. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2011. № 2. С. 66–69.

Вороницька-Гайдак Н. Антимонопольний комітет України як суб’єкт захисту права власності на знак для товарів та послуг. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2011. № 4. С. 51–55.

Ерков А. Стратегия защиты от «паразитического» маркетинга. URL: http://www.ec-group.ru/ press/press/detail.php?ID=463.

Жухевич О. Про практику вирішення спорів, пов’язаних із захистом на торговельні марки. Інтелектуальна власність. 2010. № 7. С. 28–32.

Кот Д. Клоны наступают... на горло. URL: http://www.mastertext.spb.ru/ artclone.html.

Крейнер С., Дирлав Д. Брэнды, которые изменили бизнес: полная коллекция величайших брэндов мира. Спб.: Крылов, 2004. 320 с.

Невінчаний І. Засоби протидії недобро-совісній конкуренції у сфері інтелектуальної власності. Конкуренція. 2010. № 1. С. 27–33.

Макода В. Особливості охорони та захисту прав на знаки для товарів і послуг. Юридичний журнал. 2012. № 2. С. 26–30.

Молодой украинский предприниматель продал торговую марку MMCIS за 100 млн. URL: http://www.segodnya.ua/ ukraine/molodoj-ukrainckij-predprinimatel-prodal-torhovuju-marku-mmcis-za100-mln.html

References

Androshhuk G. Lovushka dlja tovarnyh znakov. Delo kompanii King-Seeley Thermos Co. protiv kompanii Aladdin Industries, Inc. Juridicheskaja praktika. 2002. № 30(240). S. 12.

Bjeljajev V. Marketyngova strategija chy nedobrosovisna konkurencija. Konkurencija. 2009. № 3. S. 54–58.

Voronyc’ka-Gajdak N. Porushennja prava na znak dlja tovariv i poslug, jak odna z form projavu nedobrosovisnoi’ konkurencii’. Teorija i praktyka intelektual’noi’ vlasnosti. 2011. № 2. S. 66–69.

Voronyc’ka-Gajdak N. Antymonopol’nyj komitet Ukrai’ny jak sub’jekt zahystu prava vlasnosti na znak dlja tovariv ta poslug. Teorija i praktyka intelektual’noi’ vlasnosti. 2011. № 4. S. 51–55.

Erkov A. Strategija zashhity ot «paraziticheskogo» marketinga. URL: http://www.ec-group.ru/press/press/detail.php? ID=463.

Zhuhevych O. Pro praktyku vyrishennja sporiv, pov’jazanyh iz zahystom na torgovel’ni marky. Intelektual’na vlasnist’. 2010. № 7. S. 28–32.

Kot D. Klony nastupajut... na gorlo. URL: http://www.mastertext.spb.ru/ artclone.html.

Krejner S., Dirlav D. Brjendy, kotorye izmenili biznes: polnaja kollekcija velichajshih brjendov mira. Spb.: Krylov, 2004. 320 s.

Nevinchanyj I. Zasoby protydii’ nedobrosovisnij konkurencii’ u sferi intelektual’noi’ vlasnosti. Konkurencija. 2010. № 1. S. 27–33.

Makoda V. Osoblyvosti ohorony ta zahystu prav na znaky dlja tovariv i poslug. Jurydychnyj zhurnal. 2012. № 2. S. 26–30.

Molodoj ukrainskij predprinimatel’ prodal torgovuju marku MMCIS za 100 mln. URL: http://www.segodnya.ua/ukraine/molodoj-ukrainckij-predprinimatel-prodal-torhovuju-marku-mmcis-za100-mln.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Верес, О. (2021). УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МАРКАМИ: БОРОТЬБА З НЕДОБРОСОВІСНОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 134–140. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15965

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО