НЕДОТОРКАННІСТЬ СУДДІ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ГЕНЕЗА ТА СУЧАСНІСТЬ

Автор(и)

  • Діана Тімуш Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15964

Ключові слова:

суддя, недоторканність судді, адміністративно-правове забезпечення, імунітет судді, незалежність суду, судова влада

Анотація

Мета: стаття присвячена виокремленню історичного змісту та призначення недоторканності судді як об’єкта адміністративно-правового забезпечення, формуванню на цій основі теоретичних засад подальшого вирішення окреслених та інших проблем. Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи пізнання, за допомогою яких проілюстровано, що причиною актуальних проблем адміністративно-правового забезпечення недоторканності судді є недостатня точність визначення у науці адміністративного права сутності недоторканності судді як об’єкта такого забезпечення; досліджено історичні витоки недоторканності судді; встановлено ключові чинники виникнення недоторканності судді як правового явища: статус судді у суспільстві, його функції. Результати: здійснено аналіз історичного розвитку недоторканності судді як правового поняття, особливу увагу приділено розвитку її позитивного закріплення. Обґрунтовано, що витоки недоторканності судді зумовлені історичними політичними процесами розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, а тому виходять за межі адміністративно-правового регулювання. Саме ця теза має стати вихідною при подальшому опрацюванні розмежування недоторканності судді як об’єкта адміністративно-правового забезпечення із суміжними правовими категоріями, позитивного закріплення положень недоторканності судді та інших її актуальних проблем.

Біографія автора

Діана Тімуш, Національний авіаційний університет

аспірантка

Посилання

Іванищук А.А. Адміністративно-правове забезпечення судової влади в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Київ, 2017. 466 с.

Compilation of Venice Commission Opinions and Reports concerning Courts and Judges. Strasbourg, 5 mars 2015. CDL-PI(2015)001. Офіційний сайт «Venice Commission: Council of Europe». URL: https://www.venice.coe.int/ webforms/documents/?pdf=CDL-PI%282015% 29001-e (дата звернення: 21.06.2021).

Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів України: навч. посіб. Харків: Право, 2015. 166 с.

Тижневий огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 15 чер. 2019 р. ЛІГА-ЗАКОН. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/VSS00325?an=1 (дата звернення: 30.06.2021).

Рада суддів України наголошує на неприпустимість нападів на суддів. Офіційний сайт Ради суддів України. URL: http://rsu.gov.ua/ ua/news/rada-suddiv-ukraini-nagolosue-na-nepripustimi-napadiv-na-suddiv (дата звернення: 06.07.2021).

Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Вищої ради правосуддя у 2020 році. Офіційний сайт Вищої ради правосуддя. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/file/analiz_za_2020_rik.pdf (дата звернення: 06.07.2021).

Каган М.С. Избранные труды в VII томах. Том І. Проблемы методологии. Санкт-Петербург: ИД «Петрополис», 2006. 356 с.

Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / за ред. І.Б. Усенка. Київ: Наукова думка, 2014. 501 с.

Польовий О.Л. Генеза юридичної відповідальності суддів в Україні. Держава і право. 2009. № 46. С. 133-138.

Рожок Л.П. Ґенеза політико-правових ідей про формування судового конституціоналізму. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 24-25 жовт. 2019 р.); редкол.: О.В. Щербанюк (голова), А.С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. 336 с.

Чемодурова Н.О. Адміністративно-правові засади реалізації принципу незалежності суддів в адміністративному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Київ, 2016. 270 с.

Про статус суддів: Закон України від 15 груд. 1992 р. № 2862-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 8. Ст. 56.

Чуприна Ю. Судова влада в Україні в контексті конституційної реформи. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. Нац. акад. держ. управління при Президентові України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. Дніпропетровськ, 2011. Вип. 1 (8). С. 59-66.

Паришкура В.В. Окремі теоретичні та практичні аспекти притягнення до юридичної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення осіб, які мають статус судді. Адміністративне право і процес. 2014. № 3 (9). С. 58-65.

Адушкин Ю., Жидков В. Дисциплинарная и административная ответственность судей: за и против. Российская юстиция. 2001. № 11. С. 24-26.

Організація судових та правоохоронних органів: підручник / за ред. І.Є. Марочкіна. Харків: Право, 2013. 448 с.

Овчаренко О.М. Деякі процедурні аспекти притягнення суддів до кримінальної відповідальності. Вісник Вищої ради юстиції. 2012. № 4 (12). С. 7-21.

Організація судових та правоохоронних органів / уклад.: О.Ю. Дудченко, А.В. Іванцова, Ю.І. Крючко та ін.; відп. ред. О.О. Овсяннікова, І.В. Юревич. Харків: Право, 2016. 198 с.

References

Ivanyshhuk A.A. Administratyvno-pravove zabezpechennja sudovoi’ vlady v Ukrai’ni: dys. ... d-ra juryd. nauk: 12.00.07. Vidkrytyj mizhnarodnyj universytet rozvytku ljudyny «Ukrai’na». Kyi’v, 2017. 466 s.

Compilation of Venice Commission Opinions and Reports concerning Courts and Judges. Strasbourg, 5 mars 2015. CDL-PI(2015)001. Офіційний сайт «Venice Commission: Council of Europe». URL: https://www.venice.coe.int/ webforms/documents/?pdf=CDL-PI%282015% 29001-e (дата звернення: 21.06.2021).

Lapkin A.V. Organizacija sudovyh ta pravoohoronnyh organiv Ukrai’ny: navch. posib. Harkiv: Pravo, 2015. 166 s.

Tyzhnevyj ogljad sudovoi’ praktyky Kasacijnogo kryminal’nogo sudu u skladi Verhovnogo Sudu vid 15 cher. 2019 r. LIGA-ZAKON. URL: https://ips. ligazakon.net/ document/view/VSS00325?an=1 (data zvernennja: 30.06.2021).

Rada suddiv Ukrai’ny nagoloshuje na neprypustymist’ napadiv na suddiv. Oficijnyj sajt Rady suddiv Ukrai’ny. URL: http://rsu.gov.ua/ ua/news/rada-suddiv-ukraini-nagolosue-na-nepripustimi-napadiv-na-suddiv (data zvernennja: 06.07.2021).

Informacijno-analitychnyj zvit pro dijal’nist’ Vyshhoi’ rady pravosuddja u 2020 roci. Oficijnyj sajt Vyshhoi’ rady pravosuddja. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/file/analiz_za_2020_rik.pdf (data zvernennja: 06.07.2021).

Kagan M.S. Izbrannye trudy v VII tomah. Tom І. Problemy metodologii. Sankt-Peterburg: ID «Petropolis», 2006. 356 s.

Sudova vlada v Ukrai’ni: istorychni vytoky, zakonomirnosti, osoblyvosti rozvytku / za red. I.B. Usenka. Kyi’v: Naukova dumka, 2014. 501 s.

Pol’ovyj O.L. Geneza jurydychnoi’ vidpovidal’nosti suddiv v Ukrai’ni. Derzhava i pravo. 2009. № 46. S. 133-138.

Rozhok L.P. G’eneza polityko-pravovyh idej pro formuvannja sudovogo konstytucionalizmu. Suchasni vyklyky ta aktual’ni problemy sudovoi’ reformy v Ukrai’ni: materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Chernivci, 24-25 zhovt. 2019 r.); redkol.: O.V. Shherbanjuk (golova), A.S. Cybuljak-Kustevych (vidpov. sekr.) ta in. Chernivci: Chernivec’kyj nac. un-t, 2019. 336 s.

Chemodurova N.O. Administratyvno-pravovi zasady realizacii’ pryncypu nezalezhnosti suddiv v administratyvnomu sudochynstvi: dys. ... kand. juryd. nauk: 12.00.07. Vidkrytyj mizhnarodnyj universytet rozvytku ljudyny «Ukrai’na». Kyi’v, 2016. 270 s.

Pro status suddiv: Zakon Ukrai’ny vid 15 grud. 1992 r. № 2862-XII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1993. № 8. St. 56.

Chupryna Ju. Sudova vlada v Ukrai’ni v konteksti konstytucijnoi’ reformy. Derzhavne upravlinnja ta misceve samovrjaduvannja: zb. nauk. prac’. Nac. akad. derzh. upravlinnja pry Prezydentovi Ukrai’ny; Dnipropetrovs’kyj regional’nyj in-t derzh. upravlinnja. Dnipropetrovs’k, 2011. Vyp. 1 (8). S. 59-66.

Paryshkura V.V. Okremi teoretychni ta praktychni aspekty prytjagnennja do jurydychnoi’ vidpovidal’nosti za vchynennja administratyvnogo pravoporushennja osib, jaki majut’ status suddi. Administratyvne pravo i proces. 2014. № 3 (9). S. 58-65.

Adushkin Ju., Zhidkov V. Disciplinarnaja i administrativnaja otvetstvennost’ sudej: za i protiv. Rossijskaja justicija. 2001. № 11. S. 24-26.

Organizacija sudovyh ta pravoohoronnyh organiv: pidruchnyk / za red. I.Je. Marochkina. Harkiv: Pravo, 2013. 448 s.

Ovcharenko O.M. Dejaki procedurni aspekty prytjagnennja suddiv do kryminal’noi’ vidpovidal’nosti. Visnyk Vyshhoi’ rady justycii’. 2012. № 4 (12). S. 7-21.

Organizacija sudovyh ta pravoohoronnyh organiv / uklad.: O.Ju. Dudchenko, A.V. Ivancova, Ju.I. Krjuchko ta in.; vidp. red. O.O. Ovsjannikova, I.V. Jurevych. Harkiv: Pravo, 2016. 198 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Тімуш, Д. (2021). НЕДОТОРКАННІСТЬ СУДДІ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ГЕНЕЗА ТА СУЧАСНІСТЬ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 127–133. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15964

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО