ДО ПИТАННЯ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ОКРЕМІ НАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15961

Ключові слова:

адміністративне право, адміністративне процесуальне право, предмет адміністративного права, судовий адміністративний процес, провадження у справах про адміністративні правопорушення

Анотація

Мета статті – розкрити основні проблеми реструктуризації системи адміністративного права, оновлення наукових поглядів на предмет адміністративного права. Методи дослідження: для досягнення цієї мети були використані загальні та спеціальні наукові (спеціальні) методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстракція, конкретизація, узагальнення тощо. Результати: запропоновано при перегляді структури системи адміністративного права виділяти матеріальну, процедурну та процесуальну складові. Вказано, що при обґрунтуванні предмету адміністративного процесуального права слід врахувати наявність його нормативної основи, яку складає процесуальний кодекс – Кодекс адміністративного судочинства України. Об’єднання у структурі адміністративного процесуального права судового адміністративного процесу та провадження у справах про адміністративні правопорушення недоцільне. Обговорення: недоцільності на цей час зміни місця провадження у справах про адміністративні правопорушення у структурі системи адміністративного права та зазначено про нагальну потребу оновлення Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Біографія автора

Олена Рябченко, Університет державної фіскальної служби України

доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки

Посилання

Рябченко О.П. Окремі новели у визначенні структури системи адміністративного права. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 10 лист. 2017 р. Оде-са: ОДУВС, 2017. С. 59-61.

Рябченко О.П. Предмет адміністративного права: окремі питання розвитку правової доктрини. Наукові засади державотворення і правотворення: історія, сучасність і перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 серп. 2021 р.). До 30-річчя незалежності України / за заг. ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2021. 372 с.

Ryabchenko Olena. Subject of administrative law: content novelty. Eurôpska Veda. Vedecký časopis. European Scientific jornal. 2018. № 3. P. 31-34.

Курінний Є.В. Об’єкт та предмет українського адміністративного права: змістовна та аксіологічна сутність категорій. Публічне право. 2016. № 1(21). С. 43-51.

Авер’янов Вадим Борисович. Вибрані наукові праці / ред. Ю.С. Шемшученко, О.Ф. Андрійко. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. 448 с.

Колпаков В.К. Предмет адміністративного права. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2020. Т. 5. Адміністративне право / редкол.: Ю.П. Битяк (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. С. 692-694.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06 лип. 2005 р. № 2747-IV (ред. з 15.12.2017). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446.

Правова доктрина України: у 5 т. Харків: Право, 2013. Т. 2: Публічно-правова доктрина України / ред. Ю.П. Битяк. 864 с.

Горшенёв В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. Москва: Юрид. лит., 1972. 256 с.

Коробенко С.В. Адміністративно-юрисдикційні провадження в діяльності митних органів: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Національний авіаційний університет. Київ, 2021. 224 с.

Миколенко О.І. Теорія адміністративного процедурного права: монографія. Харків: Бурун Книга, 2010. 336 с.

References

Rjabchenko O.P. Okremi novely u vyznachenni struktury systemy administratyvnogo prava. Stan ta perspektyvy rozvytku administratyvnogo prava Ukrai’ny: materialy IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Odesa, 10 lyst. 2017 r. Odesa: ODUVS, 2017. S. 59-61.

Rjabchenko O.P. Predmet administratyvnogo prava: okremi pytannja rozvytku pravovoi’ doktryny. Naukovi zasady derzhavotvorennja i pravotvorennja: istorija, suchasnist’ i perspektyvy: materialy mizhnarodnoi’ naukovo-praktychnoi’ konferencii’ (Kyi’v, 19 serp. 2021 r.). Do 30-richchja nezalezhnosti Ukrai’ny / za zag. red. akad. NAN Ukrai’ny Ju.S. Shemshuchenka. Kyi’v: Vyd-vo «Jurydychna dumka», 2021. 372 s.

Ryabchenko Olena. Subject of administrative law: content novelty. Eurôpska Veda. Vedecký časopis. European Scientific jornal. 2018. № 3. P. 31-34.

Kurinnyj Je.V. Ob’jekt ta predmet ukrai’ns’kogo administratyvnogo prava: zmistovna ta aksiologichna sutnist’ kategorij. Publichne pravo. 2016. № 1(21). S. 43-51.

Aver’janov Vadym Borysovych. Vybrani naukovi praci / red. Ju.S. Shemshuchenko, O.F. Andrijko. Kyi’v: Instytut derzhavy i prava im. V.M. Korec’kogo NAN Ukrai’ny, 2011. 448 s.

Kolpakov V.K. Predmet administratyvnogo prava. Velyka ukrai’ns’ka jurydychna encyklopedija: u 20 t. Harkiv: Pravo, 2020. T. 5. Administratyvne pravo / redkol.: Ju.P. Bytjak (golova) ta in.; Nac. akad. prav. nauk Ukrai’ny; In-t derzhavy i prava im. V.M. Korec’kogo NAN Ukrai’ny; Nac. juryd. un-t im. Jaroslava Mudrogo. S. 692-694.

Kodeks administratyvnogo sudochynstva Ukrai’ny vid 06 lyp. 2005 r. № 2747-IV (red. z 15.12.2017). Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2005. № 35-36, № 37. St. 446.

Pravova doktryna Ukrai’ny: u 5 t. Harkiv: Pravo, 2013. T. 2: Publichno-pravova doktryna Ukrai’ny / red. Ju.P. Bytjak. 864 s.

Gorshenjov V.M. Sposoby i organizacionnye formy pravovogo regulirovanija v socialisticheskom obshhestve. Moskva: Jurid. lit., 1972. 256 s.

Korobenko S.V. Administratyvno-jurysdykcijni provadzhennja v dijal’nosti mytnyh organiv: dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.07. Nacional’nyj aviacijnyj universytet. Kyi’v, 2021. 224 s.

Mykolenko O.I. Teorija administratyvnogo procedurnogo prava: monografija. Harkiv: Burun Knyga, 2010. 336 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Рябченко, О. (2021). ДО ПИТАННЯ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ОКРЕМІ НАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 110–116. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15961

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО