КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Юлія П'єцко Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15960

Ключові слова:

конституційна скарга, повна модель конституційної скарги, нормативна модель конституційної скарги, Європейський Союз

Анотація

Мета: дослідження конституційної скарги в Україні та країнах-членах Європейського Союзу. Методи дослідження: для досягнення мети були використані методи індукції, узагальнення, синтезу та порівняльно-правовий метод. Результати: встановлено, що українська модель конституційної скарги з огляду на визначені суб’єкт права з такою скаргою та предмет конституційного контролю відповідає ознакам неповної нормативної скарги. Обговорення: визначено, що у сучасних політико-правових реаліях захист прав людини і громадянина посідає важливе місце в межах конституційного контролю, зокрема шляхом подання конституційної скарги; проаналізовано суб’єктний склад, предмет та види конституційної скарги в Україні та провідних європейських державах.

Біографія автора

Юлія П'єцко, Національний авіаційний університет

аспірантка

Посилання

Христова Г.О. Позитивні зобов’язання держави у сфері прав людини: сучасні виклики: монографія. Харків: Право, 2018. 680 с. DOI: https://doi.org/ 10.33498/louu-2019-06-100

Токарєва К.С. Значення медіації в контексті розвитку правової системи України. Наукові записки. Серія: Право. Вип. 7. Спецвип. 2019. С. 204-209.

Sopilko I.M. Formation of Cybersafety Policy (Ukranian Experience). World Applied Sciences Journal. 2013. № 27(13 A). С. 371-374.

Крусян А.Р. Конституційно-правові засади запровадження конституційної скарги в Україні як форми захисту прав і свобод людини та громадянина. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з питань запровадження конституційної скарги в Україні: зб. тез (м. Київ, 18 груд. 2015 р.). Конституційний Суд України; за ред. Ю.В. Бауліна. Київ: ВАІТЕ, 2016. С. 31-37.

Конституція України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами). URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 02.06.2021).

Щербанюк О.В. Індивідуальна конституційна скарга як засіб забезпечення конституційної демократії. Право України. 2018. № 12. С. 77-91. DOI: https://doi.org/10.33498/louu-2018-12-077

Report «Normative constitutional complaint in Ukraine as a national legal remedy», 29 October 2018 (CDL-JU(2018)015-e). URL: https://www. venice.coe.int/webforms/documents/? pdf=CDL-JU(2018)015-e (дата звернення: 02.06.2021).

Dorota Szott-Medyńska and others against Poland, № 47414/99, 9 October 2003. URL: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-23468.

Hasan Uzun c. la Turquie, № 10755/13, 30 avril 2013. URL: http://hudoc. echr.coe. int/fre?i=001-119849.

Fernandez-Molina Gonzales and Others v. Spain, № 64359/01, 8 October 2002. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-23450.

Mendrei v. Hungary, № 54927/15, 19 June 2018. URL: http://hudoc.echr.coe. int/eng?i=001-184612.

Liepajnieks v. Latvia, № 37586/06, 2 November 2010. URL: http://hudoc. echr.coe.int/ fre?i=001-101910

Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 лип. 2017 р. № 2136-VIII (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2136-19#Text (дата звернення: 02.06.2021).

Арутюнян Г.Г. Индивидуальная конституционная жалоба: европейские тенденции системного развития. 2014. URL: http//www. con-court.am/armenian/structure/president/articles/kiev 2011.pdf

Гультай М.М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя. Курс лекцій. Київ: ЦУЛ, 2019. 270 с.

Барабаш Ю. Конституційна скарга в Україні: доктринальні відповіді на практичні проблеми. «Засіб захисту прав VS юридична визначеність» як дилема вітчизняної офіційної конституційної доктрини в контексті функціонування інституту індивідуальної скарги. Український часопис конституційного права. 2020. № 4. С. 47-60. DOI: https://doi.org/ 10.30970/jcl.4.2020.2

Різник С.В. Конституційність нормативно-правових актів: сутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 542 с.

References

Hrystova G.O. Pozytyvni zobov’jazannja derzhavy u sferi prav ljudyny: suchasni vyklyky: monografija. Harkiv: Pravo, 2018. 680 s.

Tokarjeva K.S. Znachennja mediacii’ v konteksti rozvytku pravovoi’ systemy Ukrai’ny. Naukovi zapysky. Serija: Pravo. Vyp. 7. Specvyp. 2019. S. 204-209.

Sopilko I.M. Formation of Cybersafety Policy (Ukranian Experience). World Applied Sciences Journal. 2013. № 27(13 A). S. 371-374.

Krusjan A.R. Konstytucijno-pravovi zasady zaprovadzhennja konstytucijnoi’ skargy v Ukrai’ni jak formy zahystu prav i svobod ljudyny ta gromadjanyna. Materialy Mizhnarodnoi’ naukovo-praktychnoi’ konferencii’ z pytan’ zaprovadzhennja konstytucijnoi’ skargy v Ukrai’ni: zb. tez (m. Kyi’v, 18 grud. 2015 r.). Konstytucijnyj Sud Ukrai’ny; za red. Ju.V. Baulina. Kyi’v: VAITE, 2016. S. 31-37.

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 cher. 1996 r. № 254k/96-VR (zi zminamy). URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text (data zvernennja: 02.06.2021).

Shherbanjuk O.V. Indyvidual’na konsty-tucijna skarga jak zasib zabezpechennja konsty-tucijnoi’ demokratii’. Pravo Ukrai’ny. 2018. № 12. S. 77-91.

Report «Normative constitutional complaint in Ukraine as a national legal remedy», 29 October 2018 (CDL-JU(2018)015-e). URL: https://www. venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-JU(2018)015-e (data zvernennja: 02.06.2021).

Dorota Szott-Medyńska and others against Poland, № 47414/99, 9 October 2003. URL: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-23468.

Hasan Uzun c. la Turquie, № 10755/13, 30 avril 2013. URL: http://hudoc. echr. coe.int/ fre?i=001-119849.

Fernandez-Molina Gonzales and Others v. Spain, № 64359/01, 8 October 2002. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-23450.

Mendrei v. Hungary, № 54927/15, 19 June 2018. URL: http://hudoc.echr.coe. int/eng?i=001-184612.

Liepajnieks v. Latvia, № 37586/06, 2 November 2010. URL: http://hudoc. echr. coe.int/ fre?i=001-101910

Pro Konstytucijnyj Sud Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 13 lyp. 2017 r. № 2136-VIII (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 2136-19#Text (data zvernennja: 02.06.2021).

Arutjunjan G.G. Yndyvydual’naja konstytucyonnaja zhaloba: evropejskye tendencyy systemnogo razvytyja. 2014. URL: http//www. concourt. am/armenian/structure/ president/articles/ kiev 2011.pdf

Gul’taj M.M. Konstytucijna skarga u me-hanizmi dostupu do konstytucijnogo pravosuddja. Kurs lekcij. Kyi’v: CUL, 2019. 270 s.

Barabash Ju. Konstytucijna skarga v Ukrai’ni: doktrynal’ni vidpovidi na praktychni problemy. «Zasib zahystu prav VS jurydychna vyznachenist’» jak dylema vitchyznjanoi’ oficijnoi’ konstytucijnoi’ doktryny v konteksti funkcionuvannja instytutu indyvidual’noi’ skargy. Ukrai’ns’kyj chasopys konstytucijnogo prava. 2020. № 4. S. 47-60. DOI: https://doi.org/ 10.30970/jcl.4.2020.2

Riznyk S.V. Konstytucijnist’ normatyvno-pravovyh aktiv: sutnist’, metodologija ocinjuvannja ta systema zabezpechennja v Ukrai’ni: monografija. L’viv: LNU imeni Ivana Franka, 2020. 542 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

П’єцко, Ю. (2021). КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 103–109. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15960

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО