СУТНІСТЬ ТА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Автор(и)

  • Роман Івашковський Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15957

Ключові слова:

військові адміністративні правопорушення, самовільне залишення військової частини, адміністративне право

Анотація

Мета: проаналізувати сучасні глобальні виклики, перед якими стоїть Україна: військова агресія Росії, анексія частини території держави, переоснащення та трансформація армії та всієї оборонної сфери. Методи дослідження: загальнофілософські, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи, зокрема діалектичний метод, метод аналізу, системно-функціональний метод, формально-логічний метод, герменевтичний метод. Результати: доведено, що за таких умов об’єктивно підвищується рівень вимог до проходження військової служби та до осіб військовослужбовців. Ці вимоги поширюються на всіх без винятку військовослужбовців та військовозобов’язаних осіб, що й пояснює наявність особливостей відповідальності за військові адміністративні правопорушення та їх поліструктурність. Але сам по собі науковий інтерес викликає навіть не стільки правопорушення та напрямки підвищення чіткості їх детермінації та структуризації складу, скільки ступінь відповідальності. Обговорення: військові правопорушення та військові злочини є досить спорідненими категоріями різних правових доктрин: адміністративного та кримінального права відповідно. З огляду на це цілком обґрунтованим є науковий інтерес до вирішення проблеми кваліфікації протиправної поведінки військових та безпомилковість детермінації ознак скоєних військовослужбовцями правопорушень та/або злочинів. Ще одним важливим напрямком дослідження, яке актуалізується через призму доктрини адміністративно-правової науки, є пошук можливих напрямків диференціації складів такого правопорушення з метою уникнення потенційних ризиків непритягнення до відповідальності осіб, що скоїли протиправні дії, але через недосконалість нормативно-правового закріплення відповідальності за нього змогли уникнути відповідальності.

Біографія автора

Роман Івашковський, Національний авіаційний університет

аспірант

Посилання

Горный А.Г. Социалистическая законность. Известия. № 3. Москва, 1986. С. 80.

Гончарук С.Т., Сопілко І.М. Адміністративна відповідальність (у таблицях і схемах). Київ: НАУ, 2015. 84 с.

Заросило В.О. Шляхи розвитку адміністративного права та інших галузей права в Україні. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право. 2014. Вип. 25. С. 135-139.

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 29.08.2021).

Конституція України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 29.08.2021).

Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24 бер. 1999 р. № 551-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/551-14#Text (дата звернення: 29.08.2021).

Фон Берталанфи Л. История и статус общей теории систем. Системные исследования: ежегодник. Москва: Наука, 1999. С. 20-56.

Кузьмич І.І. Військові нормативні акти в нормотворчому процесі органів військового управління. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2013. № 1(26), С. 29-33. DOI: https://doi.org/ 10.18372/2307-9061.26.4794

References

Gornyj A.G. Socialisticheskaja zakonnost’. Izvestija. № 3. Moskva, 1986. S. 80.

Goncharuk S.T., Sopilko I.M. Admin-istratyvna vidpovidal’nist’ (u tablycjah i shemah). Kyi’v: NAU, 2015. 84 s.

Zarosylo V.O. Shljahy rozvytku administratyvnogo prava ta inshyh galuzej prava v Ukrai’ni. Naukovyj chasopys NPU imeni M.P. Dragomanova. Serija 18. Ekonomika i pravo. 2014. Vyp. 25. S. 135-139.

Kodeks administratyvnogo sudochynstva Ukrai’ny vid 6 lyp. 2005 r. № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (data zvernennja: 29.08.2021).

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 cher. 1996 r. № 254k/96-VR. URL: https://zakon. ra-da.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2% D1%80 (data zvernennja: 29.08.2021).

Pro Dyscyplinarnyj statut Zbrojnyh Syl Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 24 ber. 1999 r. № 551-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/551-14#Text (data zvernennja: 29.08.2021).

Fon Bertalanfi L. Istorija i status obshhej teorii sistem. Sistemnye issledovanija: ezhegodnik. Moskva: Nauka, 1999. S. 20-56.

Kuz’mych I.I. Vijs’kovi normatyvni akty v normotvorchomu procesi organiv vijs’kovogo upravlinnja. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». 2013. № 1(26), S. 29-33. DOI: https://doi.org/10.18372/2307-9061.26.4794

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Івашковський, Р. (2021). СУТНІСТЬ ТА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 85–89. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15957

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО