ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

  • Ігор Дмитрієв Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15956

Ключові слова:

правовий статус, суб’єкт владних повноважень, Кодекс адміністративного судочинства України, законодавство України, адміністративне судочинство

Анотація

Метою статті є вивчення доктринального підходу щодо розуміння сутності дефініції «правовий статус суб’єкта владних повноважень», удосконалення категоріального апарату правового регулювання відносин, учасниками яких є суб’єкти владних повноважень. Методи дослідження: загальнофілософські, загальнонаукові та спеціально-правові методи, зокрема діалектичний метод, метод аналізу, системно-функціональний метод, формально-логічний метод, герменевтичний метод. Результати: шляхом аналізу нині чинного законодавства виявлено відсутність у нормативно-правових актах, які забезпечують правове регулювання правового статусу суб’єктів владних повноважень, визначення досліджуваного поняття. Наголошується на відсутності відповідних наукових напрацювань. Обговорення: на підставі даних, отриманих у ході аналізу відповідних законодавчих положень, науково-теоретичної бази, розроблено авторське визначення дефініції «правовий статус суб’єкта владних повноважень», під якою запропоновано розуміти сукупність передбачених законом спеціальних прав, обов’язків (включно з обов’язком нести юридичну відповідальність за умови наявності підстав), інтересів, заборон, обмежень, гарантій органу державної влади (у тому числі без статусу юридичної особи), органу місцевого самоврядування, їх посадової чи службової особи, іншого суб’єкта при здійсненні ним публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг. До суб’єктів, наділених статусом суб’єкта владних повноважень, віднесено: Верховну Раду України; Президента України; Кабінет Міністрів України; центральні органи виконавчої влади; органи прокуратури України; органи судової влади; органи місцевого самоврядування; допоміжні (консультативні) органи; інші юридичні особи публічного права; посадові та службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права; суб’єкти делегованих повноважень.

Біографія автора

Ігор Дмитрієв, Національний авіаційний університет

аспірант

Посилання

Ільницька Ю.М. Щодо визначення сутнісних ознак суб’єкта владних повноважень. Форум права. 2011. № 2. С. 327-330.

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 29.08.2021).

Матузов Н.И. Юридические обязанности и ответственность как элементы правового статуса личности. Конституция СССР и правовое положение личности. Москва: ИГПАН СССР, 1979. 273 c.

Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України: в 2-х тт. Вид. 2-е. змін, та доп. / за заг. ред. В.К. Матвійчука. Т. 1. Київ: Алерта, КНТ, 2008. 787 с.

Петришина М.Д. Суб’єкти владних повноважень як адміністративні позивачі в адміністративному процесі України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 6. С. 223-226.

Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи: Закон України від 14 січ. 2020 р. № 440-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ card/440-20 (дата звернення: 29.08.2021).

Романовська О.І., Пивовар Ю.І. Сутність правового статусу Державної виконавчої служби в Україні. Актуальні питання виявлення та розкриття злочинів Національною поліцією: вітчизняний та зарубіжний досвід. 2020. С. 212-216.

Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підруч. Київ: Алерта, 2012. 524 с.

Скочиляс-Павлів О.В. Поняття суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2014. № 801. С. 19-23.

Сопілко І.М. Правові підстави для отримання органами державної влади України інформації. Часопис Київського університету права. 2009. № 1. С. 135-143.

Теорія держави і права. Академічний курс: підруч. / за ред. О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 688 с.

Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / авт.-упоряд.: В.П. Андрущенко та ін. Київ: Знання України, 2002. 670 с.

Чумак О. Особливості адміністративно-правового статусу екіпажу повітряного судна цивільної авіації України. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4. С. 192-196. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/ 2020.4.32

References

Il’nyc’ka Ju.M. Shhodo vyznachennja sutnisnyh oznak sub’jekta vladnyh povnovazhen’. Forum prava. 2011. № 2. S. 327-330.

Kodeks administratyvnogo sudochynstva Ukrai’ny vid 6 lyp. 2005 r. № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (data zvernennja: 29.08.2021).

Matuzov N.I. Juridicheskie objazannosti i otvetstvennost’ kak jelementy pravovogo statusa lichnosti. Konstitucija SSSR i pravovoe polozhenie lichnosti. Moskva: IGPAN SSSR, 1979. 273 c.

Naukovo-praktychnyj komentar do Kodeksu administratyvnogo sudochynstva Ukrai’ny: v 2-h tt. Vyd. 2-e. zmin, ta dop. / za zag. red. V.K. Matvijchuka. T. 1. Kyi’v: Alerta, KNT, 2008. 787 s.

Petryshyna M.D. Sub’jekty vladnyh povnovazhen’ jak administratyvni pozyvachi v administratyvnomu procesi Ukrai’ny. Jurydychnyj naukovyj elektronnyj zhurnal. 2017. № 6. S. 223-226.

Pro vnesennja zmin do Mytnogo kodeksu Ukrai’ny ta dejakyh inshyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny u zv’jazku z provedennjam administratyvnoi’ reformy: Zakon Ukrai’ny vid 14 sich. 2020 r. № 440-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ card/440-20 (data zvernennja: 29.08.2021).

Romanovs’ka O.I., Pyvovar Ju.I. Sutnist’ pravovogo statusu Derzhavnoi’ vykonavchoi’ sluzhby v Ukrai’ni. Aktual’ni pytannja vyjavlennja ta rozkryttja zlochyniv Nacional’noju policijeju: vitchyznjanyj ta zarubizhnyj dosvid. 2020. S. 212-216.

Skakun O.F. Teorija prava i derzhavy: pidruch. Kyi’v: Alerta, 2012. 524 s.

Skochyljas-Pavliv O.V. Ponjattja sub’jekta vladnyh povnovazhen’ v administratyvnomu sudochynstvi Ukrai’ny. Visnyk Nacional’nogo universytetu «L’vivs’ka politehnika». Jurydychni nauky. 2014. № 801. S. 19-23.

Sopilko I.M. Pravovi pidstavy dlja otrymannja organamy derzhavnoi’ vlady Ukrai’ny informacii’. Chasopys Kyi’vs’kogo universytetu prava. 2009. № 1. S. 135-143.

Teorija derzhavy i prava. Akademichnyj kurs: pidruch. / za red. O.V. Zajchuk, N.M. Onishhenko. Kyi’v: Jurinkom Inter, 2008. 688 s.

Filosofija polityky: Korotkyj encyklopedychnyj slovnyk / avt.-uporjad.: V.P. Andrushhenko ta in. Kyi’v: Znannja Ukrai’ny, 2002. 670 s.

Chumak O. Osoblyvosti administratyvno-pravovogo statusu ekipazhu povitrjanogo sudna cyvil’noi’ aviacii’ Ukrai’ny. Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo. 2020. № 4. S. 192-196.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Дмитрієв, І. (2021). ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХІД. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 80–84. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15956

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО