ПРАВА АДВОКАТА ЯК ПРЕДСТАВНИКА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Автор(и)

  • Аласкар Гусейнлі Інститут законодавства Верховної Ради України

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15955

Ключові слова:

адвокат, представник, права, законодавство, адміністративне судочинство

Анотація

Мета: в статті розглядаються та аналізуються права адвоката, як представника в адміністративному судочинстві, передбачені чинним законодавством України, та здійснюється їх класифікація. Методи: дослідження проведено з використанням таких методів як аналіз, синтез, порівняння. Результати: зроблено висновок, що перелік професійних та процесуальних прав у адвоката в адміністративному судочинстві досить широкий. Проте, на сьогодні відсутні дієві механізми та порядки реалізації на практиці адвокатом своїх прав. Обговорення: проблеми законодавчого визначення та практичного використання адвоката своїх прав як представника в межах адміністративного судочинства.

Біографія автора

Аласкар Гусейнлі, Інститут законодавства Верховної Ради України

аспірант

Посилання

Кодекс адміністративного судочинства України від 06 лип. 2005 р. № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 лип. 2012 р. № 5076-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 62. Ст. 17.

Варфоломеев В.В. Проблема сбора адвокатом доказательств. Юридический мир. 2006. № 4. С. 61-65.

Чеботарева И.Н. Уголовно-процессуальное значение сведений, собранных адвокатом-защитником в результате опроса лица с его согласия. Уголовное судопроизводство. 2010. № 1. С. 27-30.

Рагулин А.В. Право адвоката-защитника на использование технических средств: проблемные вопросы реализации и пути их решения. Ученые труды Российской Академии адвокатуры и нотариата. 2012. № 2. С. 8-12.

Про звернення громадян: Закон України від 02 жовт. 1996 р. № 393/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256.

Барщевский М.Ю. Проблемы российской адвокатуры: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. Москва, 1997. 51 с.

Аракелян М. Представництво як форма участі адвоката в цивільному судочинстві Франції і Великобританії. Генезис публічного права: від становлення до сучасності: зб. наук. праць. Миколаїв: Іліон, 2010. С. 7-9.

Тацій Л.В. Юридична природа адвокатури в системі захисту праві і свобод людини і громадянина: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Харків, 2008. 20 с.

Організація судових та правоохоронних органів: підручник / за ред. проф. І.Є. Марочкіна; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Харків: Право, 2014. 448 с.

Положення про Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності: рішення Ради адвокатів України № 182 від 27 лип. 2013 р. URL: http://unba.org.ua/komitety (дата звернення 23.03.2021).

Рагулин А.В. Профессиональные права адвоката-защитника в Российской Федерации. Вопросы теории и практики: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.11. Москва, 2014. 462 c.

Бичкова С.С., Чурпіта Г.В. Окремі аспекти участі адвоката у цивільному процесі України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 9. С. 116-122.

Меліхова О.В. Адвокатура в Україні: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. Київ: КНЕУ, 2005. 90 с.

Бакаянова Н. Права адвокатів як членів єдиної професійної організації. Jurnalul juridicnaţional teorie i practicӑ. 2015. № 6. С. 53-56.

Маслюк О.В. Права адвоката-захисника в контексті спростування підозри (обвинувачення): сучасний стан та шляхи вдосконалення. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 2. С. 259-262.

References

Kodeks administratyvnogo sudochynstva Ukrai’ny vid 06 lyp. 2005 r. № 2747-IV. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2005. № 35-36, № 37. St. 446.

Pro advokaturu ta advokats’ku dijal’nist’: Zakon Ukrai’ny vid 05 lyp. 2012 r. № 5076-VI. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2012. № 62. St. 17.

Varfolomeev V.V. Problema sbora advokatom dokazatel’stv. Juridicheskij mir. 2006. № 4. S. 61-65.

Chebotareva I.N. Ugolovno-processual’noe znachenie svedenij, sobrannyh advokatom-zashhitnikom v rezul’tate oprosa lica s ego soglasija. Ugolovnoe sudoproizvodstvo. 2010. № 1. S. 27-30.

Ragulin A.V. Pravo advokata-zashhitnika na ispol’zovanie tehnicheskih sredstv: problemnye voprosy realizacii i puti ih reshenija. Uchenye trudy Rossijskoj Akademii advokatury i notariata. 2012. № 2. S. 8-12.

Pro zvernennja gromadjan: Zakon Ukrai’ny vid 02 zhovt. 1996 r. № 393/96-VR. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1996. № 47. St. 256.

Barshhevskij M.Ju. Problemy rossijskoj advokatury: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk: spec. 12.00.02. Moskva, 1997. 51 s.

Arakeljan M. Predstavnyctvo jak forma uchasti advokata v cyvil’nomu sudochynstvi Francii’ i Velykobrytanii’. Genezys publichnogo prava: vid stanovlennja do suchasnosti: zb. nauk. prac’. Mykolai’v: Ilion, 2010. S. 7-9.

Tacij L.V. Jurydychna pryroda advokatury v systemi zahystu pravi i svobod ljudyny i gromadjanyna: dys. ... kand. juryd. nauk: spec. 12.00.01. Harkiv, 2008. 20 s.

Organizacija sudovyh ta pravoohoronnyh organiv: pidruchnyk / za red. prof. I.Je. Marochkina; Nac. un-t «Juryd. akad. Ukrai’ny im. Jaroslava Mudrogo». Harkiv: Pravo, 2014. 448 s.

Polozhennja pro Komitet zahystu prav advokativ ta garantij advokats’koi’ dijal’nosti: rishennja Rady advokativ Ukrai’ny № 182 vid 27 lyp. 2013 r. URL: http://unba.org.ua/komitety (data zvernennja 23.03.2021).

Ragulin A.V. Professional’nye prava advokata-zashhitnika v Rossijskoj Federacii. Voprosy teorii i praktiki: dis. … d-ra jurid. nauk: spec. 12.00.11. Moskva, 2014. 462 c.

Bychkova S.S., Churpita G.V. Okremi aspekty uchasti advokata u cyvil’nomu procesi Ukrai’ny. Bjuleten’ Ministerstva justycii’ Ukrai’ny. 2014. № 9. S. 116-122.

Melihova O.V. Advokatura v Ukrai’ni: navch.-metod. posib. dlja samostijnogo vyvchennja dyscypliny. Kyi’v: KNEU, 2005. 90 s.

Bakajanova N. Prava advokativ jak chleniv jedynoi’ profesijnoi’ organizacii’. Jurnalul juridicnaţional teorie i practicӑ. 2015. № 6. S. 53-56.

Masljuk O.V. Prava advokata-zahysnyka v konteksti sprostuvannja pidozry (obvynuvachennja): suchasnyj stan ta shljahy vdoskonalennja. Porivnjal’no-analitychne pravo. 2015. № 2. S. 259-262.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Гусейнлі, А. (2021). ПРАВА АДВОКАТА ЯК ПРЕДСТАВНИКА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 71–79. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15955

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО