МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ НАЛЕЖНОГО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ

Автор(и)

  • Анастасія Виноградова Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15954

Ключові слова:

суд, апарат суду, суддівський корпус, кадрове забезпечення, працівники, правосуддя, євроінтеграція, міжнародний досвід, кадровий менеджмент

Анотація

Мета: дослідження питання кадрового забезпечення діяльності судів України в умовах судової реформи в світлі євроінтеграції та міжнародного досвіду. Методи дослідження: для досягнення визначеної мети були використані методи документального аналізу і синтезу; порівняння; узагальнення та абстрагування; пізнавально-аналітичний метод; системний підхід. Результати: досліджено процедуру кадрового забезпечення судів України в умовах проведення судової реформи, проаналізовано європейський досвід кадрового менеджменту та висловлено окремі пропозиції щодо шляхів вдосконалення кадрового планування в судовій системі. Обговорення: міжнародні стандарти у сфері судочинства не визначають загальних вимог до системи кадрового забезпечення діяльності судів, проте безпосередньо стосуються конкретних питань формування та функціонування апарату суду та суддівського корпусу. В умовах євроінтеграції виняткового значення набуває приведення судоустрою до кращих міжнародних стандартів демократичної, правової, соціальної держави у сучасних політичних умовах та умовах трансформації українського суспільства.

Біографія автора

Анастасія Виноградова, Національний авіаційний університет

аспірантка

Посилання

Саленко О.В. Судове адміністрування в Україні крізь призму міжнародних стандартів. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. № 3. С. 132-137.

Стрижак А.А. Судове управління в Україні: теоретичні основи і правове регулювання: монографія. Ужгород: Патент, 2004. 119 с.

Обрусна С.Ю. Адміністративно-правові засади судової реформи в Україні: теорія, історія, сучасність: монографія. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. 303 с.

Москвич Л.М. Проблеми підвищення ефективності судової системи: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.10; Національний юридичний університет імені Ярослава Муд-рого. Харків, 2011. 318 с.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 чер. 2016 р. № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/.

Шевченко А.В. Адміністративно-правове забезпечення кадрової роботи в судовій системі України: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. 430 с.

Голобутовський Р.З. Адміністративно-правові аспекти професійної підготовки кадрів для судів України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3. С. 108-116. DOI: https://doi.org/10.31733/2078-3566-2019-3-108-116

Крусян Р.А. Реформування системи судоустрою України: досвід, сучасність, тенденції: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.10. Одеса: Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2018. 242 с.

Степанов С.В. Окремі підходи щодо підготовки суддів: міжнародний досвід. Правова держава. 2016. № 22. С. 10-14.

Шемчушенко Ю.С. Судова реформа в Україні у світлі європейського досвіду: конституційний аспект. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2016. № 6 (33). С. 47-59.

Тюфтій П.В. Деякі аспекти діяльності cудової cистеми в США та перспективи їх використання в ході реформування судової влади в Україні. Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 24-25 жовт. 2019 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 217-220.

Гончарук Ю.Г. Реформування судової влади в Україні в світлі євроінтеграції та міжнародного досвіду. Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 24-25 жовт. 2019 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 206-209.

References

Salenko O.V. Sudove administruvannja v Ukrai’ni kriz’ pryzmu mizhnarodnyh standartiv. Prykarpats’kyj jurydychnyj visnyk. 2017. № 3. S. 132-137.

Stryzhak A.A. Sudove upravlinnja v Ukrai’ni: teoretychni osnovy i pravove reguljuvannja: monografija. Uzhgorod: Patent, 2004. 119 s.

Obrusna S.Ju. Administratyvno-pravovi zasady sudovoi’ reformy v Ukrai’ni: teorija, istorija, suchasnist’: monografija. Harkiv: Harkivs’kyj nacional’nyj universytet vnutrishnih sprav, 2010. 303 s.

Moskvych L.M. Problemy pidvyshhennja efektyvnosti sudovoi’ systemy: dys. … d-ra juryd. nauk: spec. 12.00.10; Nacional’nyj jurydychnyj universytet imeni Jaroslava Mudrogo. Harkiv, 2011. 318 s.

Pro sudoustrij i status suddiv: Zakon Ukrai’ny vid 2 cher. 2016 r. № 1402-VIII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/.

Shevchenko A.V. Administratyvno-pravove zabezpechennja kadrovoi’ roboty v sudovij systemi Ukrai’ny: dys. ... d-ra juryd. nauk: 12.00.07. Ternopil’: ZUNU, 2021. 430 s.

Golobutovs’kyj R.Z. Administratyvno-pravovi aspekty profesijnoi’ pidgotovky kadriv dlja sudiv Ukrai’ny. Naukovyj visnyk Dnipropetrovs’kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav. 2019. № 3. S. 108-116.

Krusjan R.A. Reformuvannja systemy su-doustroju Ukrai’ny: dosvid, suchasnist’, tendencii’: dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.10. Odesa: Nac. un-t «Odes’ka jurydychna akademija», 2018. 242 s.

Stepanov S.V. Okremi pidhody shhodo pidgotovky suddiv: mizhnarodnyj dosvid. Pravova derzhava. 2016. № 22. S. 10-14.

Shemchushenko Ju.S. Sudova reforma v Ukrai’ni u svitli jevropejs’kogo dosvidu: konstytucijnyj aspekt. Chasopys cyvil’nogo i kryminal’nogo sudochynstva. 2016. № 6 (33). S. 47-59.

Tjuftij P.V. Dejaki aspekty dijal’nosti cudovoi’ cystemy v SShA ta perspektyvy i’h vykorystannja v hodi reformuvannja sudovoi’ vlady v Ukrai’ni. Materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. 24-25 zhovt. 2019 r. Chernivci: Chernivec’kyj nac. un-t, 2019. S. 217-220.

Goncharuk Ju.G. Reformuvannja sudovoi’ vlady v Ukrai’ni v svitli jevrointegracii’ ta mizhnarodnogo dosvidu. Materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. 24-25 zhovt. 2019 r. Chernivci: Chernivec’kyj nac. un-t, 2019. S. 206-209.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Виноградова, А. (2021). МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ НАЛЕЖНОГО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 63–70. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15954

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО