ЦІННІСНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ПРАВА ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ ПРАВА

Автор(и)

  • Андрій Матвійчук Навчально-науковий інститут права Національного університету водного господарства та природокористування

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15952

Ключові слова:

право, правознавство, цінності, аксіологія, ціннісне відношення, ціннісний інтелект

Анотація

Мета: концептуалізація наукової позиції щодо перспективності звернення до феномену ціннісного відношення з метою підвищення ефективності реалізації ідей права у національній практиці суспільних відносин. Задля досягнення вказаної мети аналізуються ідеї та цінності права, охарактеризовано як методологічні засоби ціннісне відношення й ціннісний інтелект, а також означено перспективи залучення ціннісного відношення для формулювання ціннісних мотивів, цілей і завдань конструювання соціальної (політико-правової) реальності. Методи дослідження: використано, зокрема: аналітичний метод, узагальнення та системний у поєднанні з аксіологічним підходом. Результати: на теоретичному рівні дослідження встановлено, що ціннісне відношення до права й розвинений ціннісний інтелект постає вагомою передумовою знаходження виваженого рішення у ціннісно-правовому дискурсі, що сприятиме практичній реалізації ідей права. Обговорення: сучасною правовою аксіологією сформовано цілісну систему правових цінностей, серед яких найперше варто відмітити справедливість, свободу, рівність, права людини, гуманізм. Практична реалізація ідей права напряму корелює зі сформованістю ціннісного відношення до права, а практичне оперування цінностями права й відповідними ціннісними орієнтаціями передбачає розвинений ціннісний інтелект. Ціннісне відношення обґрунтовано розглядати як аспект сформованих ціннісних орієнтацій суспільно-правового характеру, що обумовлюють мотивацію і спрямовують діяльність особистості й суспільства на утвердження ідей права. При цьому ціннісний інтелект проявлятиметься у процесі життєдіяльності (соціальної чи професійної), насамперед у здатності до ефективного вирішення певних колізій і конфліктів (соціальних або професійних), орієнтуючись на ідеї права.

Посилання

Довіра до інститутів суспільства та політиків, електоральні орієнтації громадян України (липень – серпень 2021 р.). Разумков Центр. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/ sotsiologichni-doslidzhennia/dovira-do-instytutiv-suspilstva-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy (дата звернення: 01.09.2021).

Дзьобань О.П., Мануйлов Є.М. Правовий нігілізм як феномен ціннісного відношення до права. Гуманітарний часопис. 2006. № 3. С. 34–40.

Зиммель Г. Как возможно общество? Избранное. В 2-х томах. Созерцание жизни / пер. с нем. А.Ф. Филиппова. Москва: Юристъ, 1996. Т. 2. 607 с.

Вебер М. Основные социологические понятия. Избранные произведения / сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко. Москва: Прогресс, 1990. С. 628-630 (Социологич. мысль Запада).

Donald Sull, Stefano Turconi, Charles Sull. When It Comes to Culture, Does Your Company Walk the Talk? Management review, July 21, 2020. URL: https://sloanreview.mit.edu/ article/ when-it-comes-to-culture-does-your-company-walk-the-talk/ (дата звернення: 18.09.2020).

Inglehart R., Baker W.E. Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. American Sociological Review. 2000. № 65. P. 19–51.

Світове дослідження цінностей 2020 в Україні. Київ: Український центр європейської політики, 2020. 216 с.

Пелех Ю., Матвійчук А., Білоус Т. Ціннісний інтелект людини в осмисленні і вирішенні сучасних соціальних проблем. Нова педагогічна думка. 2021. Том 106. № 2. С. 77–83.

References

Dovira do instytutiv suspilstva ta politykiv, elektoralni oriientatsii hromadian Ukrainy (lypen – serpen 2021 r.). Razumkov Tsentr. URL: https://razumkov.org.ua/ napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/dovira-do-instytutiv-suspilstva-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy.

Dzoban O.P., Manuilov Ye.M. Pravovyi nihilizm yak fenomen tsinnisnoho vidnoshennia do prava. Humanitarnyi chasopys. 2006. № 3. S. 34–40.

Zymmel H. Kak vozmozhno obshchestvo? Izbrannoe. V 2-kh tomakh. Sozertsanie zhyzni / per. s nem. A.F. Filippova. Moskva: Yuristъ, 1996. T. 2. 607 s.

Veber M. Osnovnye sotsiolohicheskie poniatyia. Izbrannye proizvedenyia / sost., obshch. red. y poslesl. Yu.N. Davydova; predysl. P.P. Haidenko. Moskva: Prohress, 1990. S. 628-630 (Sotsiolohich. mysl Zapada).

Donald Sull, Stefano Turconi, Charles Sull. When It Comes to Culture, Does Your Company Walk the Talk? Management review, July 21, 2020. URL: https://sloanreview.mit.edu/article/when-it-comes-to-culture-does-your-company-walk-the-talk/.

Inglehart R., Baker W.E. Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. American Sociological Review. 2000. № 65. P. 19–51.

Svitove doslidzhennia tsinnostei 2020 v Ukraini. Kyiv: Ukrainskyi tsentr yevropeiskoi polityky, 2020. 216 s.

Pelekh Yu., Matviichuk A., Bilous T. Tsinnisnyi intelekt liudyny v osmyslenni i vyrishenni suchasnykh sotsialnykh problem. Nova pedahohichna dumka. 2021. Tom 106 № 2. S. 77–83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Матвійчук, А. (2021). ЦІННІСНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ПРАВА ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ ПРАВА. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 52–57. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15952

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО