ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ВИТОКИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15951

Ключові слова:

український конституціоналізм, історико-правові витоки конституційного процесу, європейські тенденції сучасного конституціоналізму

Анотація

Мета: охарактеризувати історико-правові витоки, джерела становлення та напрями розвитку конституційного процесу в Україні. Методи: з використанням методу історико-правового аналізу окреслено передумови становлення вітчизняного конституціоналізму як феномену державотворення; метод порівняльного аналізу застосовано задля обґрунтування впливу на розвиток конституційного процесу в Україні традицій європейського конституціоналізму та прогресивності сучасних тенденцій його розбудови; з використанням методу синтезу визначено взаємозумовленість джерел становлення та тенденцій розвитку українського конституціоналізму. Результати: актуалізовано необхідність удосконалення механізму конституційного регулювання суспільних відносин з урахуванням історико-правових витоків конституційного процесу; обґрунтовано, що джерелами українського конституціоналізму є досягнення європейської конституційної думки та вітчизняні багатовікові історико-правові традиції, що забезпечують порівняно самостійний характер, розмаїття тенденцій конституційного процесу (від глобалізму до регіоналізму); визначено основні напрями та актуальні питання розвитку сучасного конституційно-правового забезпечення в Україні; зроблено висновок, що важливою умовою становлення української демократичної, правової та соціальної держави є належне теоретичне забезпечення процесу національного конституційного законотворення з урахуванням світового, європейського та вітчизняного досвіду конституціоналізму; акцентовано увагу на соціально-правових передумовах конституціоналізму як ефективного механізму забезпечення та охорони конституційного правопорядку, прав та свобод людини і громадянина, зокрема, удосконалення місцевого самоврядування як дієвого інституту громадянського суспільства. Обговорення: ефективні механізми реалізації конституціоналізму та його розбудова на основі європейських та вітчизняних традицій конституційного процесу.

Біографії авторів

Світлана Головко, Національний авіаційний університет

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права

Ірина Варава, Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри теорії та історії держави і права

Посилання

Агафонова Н. Питання розвитку конституційної реформи в сучасній Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 2. С. 119-131.

Бабенко К. Розвиток конституціоналізму як елемент сучасної правової культури в Україні. Вісник Конституційного Суду України. 2010. № 4. С. 99-106.

Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2007. 688 с.

Козаченко А.І. Історія розвитку конституціоналізму в Україні: навч. посіб. Полтава: Астрая, 2020. 217 с.

Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму: монографія / наук. ред. Ю.С. Шемшученко. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2014. 262 с.

Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. Київ: Філософ. і соціол. думка, 1972. 272 с.

Конституція України. Київ: Преса України. 1997. 80 с.

Крусян А.Р. Науково-практична парадигма конституційних перетворень в Україні. Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Одеса: Юридична література, 2011. Вип. 62. C. 717-727.

Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм: теорія і практика: автореферат дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2010. 42 с.

Речицький В.В. Вкотре про новітній український конституціоналізм. URL: https://khpg.org/1570187569.

Сопілко І.М. Конституційний процес в Україні: історія і сучасність. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ: НАУ, 2011. № 3(20). С. 72-75. DOI: https://doi.org/10.18372/2307-9061.20.7729

Стецюк П. Конституційний розвиток в сучасному світі: український вимір. Український часопис конституційного права. 2017. № 1. С. 50-57.

Терлюк І. Конституціоналізм і українська модель конституціоналізму: до проблеми формування національної державно-правової традиції. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. № 884. С. 38-46. DOI: https://doi.org/ 10.23939/law2017.884.038

Федоренко В.Л. Конституція та конституціоналізм: сутність, сенси і взаємозумовленість. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2019. Вип. 2(86). С. 78-94. DOI: https://doi.org/ 10.33766/2524-0323.86.78-94

Шаповал В.М. Сучасний конституціо-налізм: монографія. Київ: Юридична фірма «Салком»; Юрінком Інтер, 2005. 560 с.

Юринець Ю.Л., Загороднюк В.В. Система сучасних джерел конституційного права України. Молодіжний науковий юридичний форум: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки (м. Київ, 16-17 трав. 2019 р.). Тернопіль: Вектор, 2019. Т. 1. С. 156-158.

Яровой Т.С. Конституційно-правова реформа: виклики сьогодення. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. № 7. URL: https://nbuv. gov.ua/UJRN/ Duur_2014_7_7.

References

Agafonova N. Pytannja rozvytku konsty-tucijnoi’ reformy v suchasnij Ukrai’ni. Teorija i praktyka intelektual’noi’ vlasnosti. 2016. № 2. S. 119-131.

Babenko K. Rozvytok konstytucionalizmu jak element suchasnoi’ pravovoi’ kul’tury v Ukrai’ni. Visnyk Konstytucijnogo Sudu Ukrai’ny. 2010. № 4. S. 99-106.

Bojko O.D. Istorija Ukrai’ny: navch. posib. Kyi’v: Akademvydav, 2007. 688 s.

Kozachenko A.I. Istorija rozvytku konsty-tucionalizmu v Ukrai’ni: navch. posib. Poltava: Astraja, 2020. 217 s.

Konstytucijnyj proces v Ukrai’ni ta svitovyj dosvid konstytucionalizmu: monografija / nauk. red. Ju.S. Shemshuchenko. Kyi’v: Vyd-vo «Jurydychna dumka», 2014. 262 s.

Konstytucijni akty Ukrai’ny. 1917-1920. Nevidomi konstytucii’ Ukrai’ny. Kyi’v: Filosof. i sociol. dumka, 1972. 272 s.

Konstytucija Ukrai’ny. Kyi’v: Presa Ukrai’ny. 1997. 80 s.

Krusjan A.R. Naukovo-praktychna paradygma konstytucijnyh peretvoren’ v Ukrai’ni. Aktual’ni problemy derzhavy i prava: zbirnyk naukovyh prac’. Odesa: Jurydychna literatura, 2011. Vyp. 62. C. 717-727.

Krusjan A.R. Suchasnyj ukrai’ns’kyj konstytucionalizm: teorija i praktyka: avtoreferat dys. … d-ra juryd. nauk: 12.00.02; Nac. un.-t «Odes’ka jurydychna akademija». Odesa, 2010. 42 s.

Rechyc’kyj V.V. Vkotre pro novitnij ukrai’ns’kyj konstytucionalizm. URL: https://khpg. org/ 1570187569.

Sopilko I.M. Konstytucijnyj proces v Ukrai’ni: istorija i suchasnist’. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». Kyi’v: NAU, 2011. № 3(20). S. 72-75. DOI: https://doi.org/ 10.18372/2307-9061.20.7729

Stecjuk P. Konstytucijnyj rozvytok v suchasnomu sviti: ukrai’ns’kyj vymir. Ukrai’ns’kyj chasopys konstytucijnogo prava. 2017. № 1. S. 50-57.

Terljuk I. Konstytucionalizm i ukrai’ns’ka model’ konstytucionalizmu: do problemy formuvannja nacional’noi’ derzhavno-pravovoi’ tradycii’. Visnyk Nacional’nogo universytetu «L’vivs’ka politehnika». Serija: Jurydychni nauky. L’viv: Vyd-vo L’vivs’koi’ politehniky, 2017. № 884. S. 38-46.

Fedorenko V.L. Konstytucija ta konstytucionalizm: sutnist’, sensy i vzajemozumovlenist’. Visnyk LDUVS im. E.O. Didorenka. 2019. Vyp. 2(86). S. 78-94.

Shapoval V.M. Suchasnyj konstytucionalizm: monografija. Kyi’v: Jurydychna firma «Salkom»; Jurinkom Inter, 2005. 560 s.

Jurynec’ Ju.L., Zagorodnjuk V.V. Systema suchasnyh dzherel konstytucijnogo prava Ukrai’ny. Molodizhnyj naukovyj jurydychnyj forum: materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. do Dnja nauky (m. Kyi’v, 16-17 trav. 2019 r.). Ternopil’: Vektor, 2019. T. 1. S. 156-158.

Jarovoj T.S. Konstytucijno-pravova reforma: vyklyky s’ogodennja. Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok. 2014. № 7. URL: https://nbuv. gov.ua/ UJRN/Duur_2014_7_7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Головко, С., & Варава, І. (2021). ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ВИТОКИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 45–51. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15951

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО