КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИМІРЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олег Новіков Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-2047-1665

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15949

Ключові слова:

кримінальні правопорушення, безпека руху та експлуатація транспорту, правила безпеки дорожнього руху, транспортні засоби

Анотація

Мета: встановлення сучасного стану та тенденцій динаміки кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні на підставі офіційних статистичних даних. Методологічну основу дослідження склали як загальнонаукові, так і специфічні статистичні методи пізнання (зокрема: статистичне спостереження, зведення і групування даних, абсолютні і відносні показники, табличний і графічний методи тощо). Результати: найбільша кількість кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту виявляється у м. Києві, Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Київській та Львівській областях, а найменше – у Луганській, Чернігівській, Тернопільській, Кіровоградській та Хмельницькій областях. За останні 5 років фіксується негативна динаміка досліджуваних кримінальних правопорушень. Обговорення: автор наголошує на необхідності проведення кримінологічних досліджень латентності кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Біографія автора

Олег Новіков, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

кандидат юридичних наук

Посилання

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3 кн. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. Київ: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. 424 с.

Новіков О.В. Злочини проти інтелектуальної власності: поняття, види, сучасний стан та тенденції розвитку. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С. 234-239. URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/ article/ view/89/84. DOI: https://doi.org/10.36695/2219-5521.3.2019.40

Кримінологія: підручник / В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська та ін.; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна. Харків: Право, 2014. 440 с.

В’юник М.В. Кримінально-правове регулювання в Україні: реалії та перспективи (аналітичні матеріали) / М.В. В’юник, М.В. Карчевський, О.Д. Арланова; упоряд. Ю.В. Баулін; Коміс. з питань прав. реформи, Робоча група з розвитку кримін. права. Харків: Право, 2020. 212 с. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/18398?fbclid=IwAR2j1rR7N4lPAaVSsLx2eCPXCFbGIJ5-bxX64cFJlZj7V7lOPo7FrUl7j6M.

Кримінологія: підручник / Б.М. Головкін, В.В. Голіна, О.В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна. Харків: Право, 2020. 384 с.

Криминология: учебник для вузов / под общей ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма, 2007. 912 с.

References

Zakaliuk A.P. Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii: teoriia i praktyka. U 3 kn. Kn. 1: Teoretychni zasady ta istoriia ukrainskoi kryminolohichnoi nauky. Kyiv: Vydavnychyi dim «In Yure», 2007. 424 s.

Novikov O.V. Zlochyny proty intelektualnoi vlasnosti: poniattia, vydy, suchasnyi stan ta tendentsii rozvytku. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2019. № 3. S. 234-239. URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/ view/89/84. DOI: https://doi.org/10.36695/ 2219-5521.3.2019.40

Kryminolohiia: pidruchnyk / V.V. Holina, B.M. Holovkin, M.Yu. Valuiska ta in.; za red. V.V. Holiny, B.M. Holovkina. Kharkiv: Pravo, 2014. 440 s.

Viunyk M.V. Kryminalno-pravove rehuliuvannia v Ukraini: realii ta perspektyvy (analitychni materialy) / M.V. Viunyk, M.V. Karchevskyi, O.D. Arlanova; uporiad. Yu.V. Baulin; Komis. z pytan prav. reformy, Robocha hrupa z rozvytku krymin. prava. Kharkiv: Pravo, 2020. 212 s. URL: https://dspace.nlu. edu.ua/ handle/123456789/18398?fbclid=IwAR2j1rR7N4lPAa VSsLx2eCPXCFb GIJ5-bxX64cFJlZj 7V7lOPo7 FrUl7j6M.

Kryminolohiia: pidruchnyk / B.M. Holovkin, V.V. Holina, O.V. Lysodied ta in.; za zah. red. B.M. Holovkina. Kharkiv: Pravo, 2020. 384 s.

Kriminologija: uchebnik dlja vuzov / pod obshhej red. d.ju.n., prof. A.I. Dolgovoj. 3-e izd., pererab. i dop. Moskva: Norma, 2007. 912 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Новіков, О. (2021). КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИМІРЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 31–37. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15949

Номер

Розділ

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО