ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

  • Леонід Михайлович Бєлкін Консалтингова фірма "Аналітик"
  • Юлія Леонідівна Юринець Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.51.13779

Ключові слова:

acquis communautaire ЄС, адаптація, конституційні права громадян, перевірка на конституційність

Анотація

Мета: на конкретних прикладах українського законотворення досліджуються небезпеки порушення конституційних прав громадян у процесі формальної імплементації «європейських» норм. Методи дослідження: документального аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, об’єктивної істини, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: на конкретних прикладах законотворчості останніх часів показані практичні небезпеки для прав громадян формальної імплементації «європейських» норм у законодавство України. Обговорення: зазначена «адаптація» дискредитує європейський вибір України та адаптацію законодавства України до acquis communautaire ЄС.

Біографії авторів

Леонід Михайлович Бєлкін, Консалтингова фірма "Аналітик"

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, адвокат

Юлія Леонідівна Юринець, Національний авіаційний університет

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного і адміністративного права Юридичного факультету

Посилання

Юринець Ю.Л., Бєлкін Л.М. Теоретико-правові проблеми забезпечення конституційних прав громадян у процесі адаптації законодавства України до acquis communautaire Європейського Союзу. Наукові праці Національного авіаційного університету: Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право». 2018. № 3 (48). С. 97-102. https://doi.org/10.20535/ 2307-5651.14.2017.108713

Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання / пер з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов; відп. ред. О. Сироїд. 2-ге вид., перероб. та допов. Київ: К.І.С., 2009. 552 с.

Моца А. Щодо окремих питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Геополітика України: історія і сучасність. 2016. Вип. 1 (16). С. 166-176. https://doi.org/10.24144/ 2078-1431.2017.2(19).197-217

Бєлкін Л.М., Юринець Ю.Л. Забезпечення конституційних прав громадян у процесі адаптації права України до acquis communautaire ЄС. Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 3-4 серпня 2018 р. Xарків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2018. С. 22-26. https://doi.org/10.26697/9786177089017.2018.238

Брацук І.З. Теоретико-правові засади імплементації права Європейського Союзу в національне право держав-членів: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 230 с.

Муравйов В.І. Реалізація норм права Європейського Союзу у внутрішніх правопорядках держав-членів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2013. № 1086. С. 58-64.

Макаров М.А. Судовий контроль у кримінальному процесі: теоретичні та правові основи: автореф. дис… д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09. Київ, 2018. 38 с.

Козка О. Новий закон про фінмоніторинг: ще один крок до міжнародних стандартів. Фінансовий моніторинг. 2014. № 12. URL: http://drive.expert-fm.com/ docs/fm-law-2015-changes.pdf

Редзюк Є. Сквіз-аут фондового ринку. Дзеркало тижня. 06.07.2018. URL: https://dt.ua/ finances/skviz-aut-fondovogo-rinku-282438_.html

Бєлкін Л.М. Проблеми реалізації процедури squise-out: судді поки не у захваті. Інтернаука. Серія: «Юридичні науки». 2018. № 5. URL: https://www.inter-nauka.com/ua/ issues/ law2018/5/4022/. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-5-4022

Морозов Є. Контрагент з ознаками фіктивності… що робити платнику податків??? ЛІГА.Блоги. 22.05.2017. URL: http://blog.liga.net/ user/emorozov/ article/27055

References

Yurinets Yu.L., Belkin L.M. Teoretiko-pravovi problemi zabezpechennya konstitutsiynih prav gromadyan u protsesi adaptatsiyi zakonodavstva Ukrayini do acquis communautaire Evropeyskogo Soyuzu. Naukovi pratsi Natsionalnogo aviatsiynogo universitetu: Seriya «Yuridichniy visnik. Povitryane i kosmichne pravo». 2018. № 3 (48). S. 97-102.

Shmidt-Assmann E. Zagalne administrativne pravo yak ideya vregulyuvannya / per z nim. G. Rizhkov, I. Soyko, A. Bakanov; vidp. red. O. Siroyid. – 2-ge vid., pererob. ta dopov. Kyi'v: K.I.S., 2009. 552 s.

Motsa A. Schodo okremih pitan adaptatsiyi zakonodavstva Ukrayini do zakonodavstva ES. Geopolitika Ukrayini: istoriya i suchasnist. 2016. Vip. 1 (16). S. 166-176.

Belkin L.M., Yurinets Yu.L. Zabezpechennya konstitutsiynih prav gromadyan u protsesi adaptatsiyi prava Ukrayini do acquis communautaire ES. Natsionalni ta mizhnarodni standarti suchasnogo derzhavotvorennya: tendentsiyi ta perspektivi rozvitku: mizhnarodna naukovo-praktichna konferentsiya, m. Harkiv, 3-4 serpnya 2018 r. Harkiv: Shidnoukrayinska naukova yuridichna organizatsiya, 2018. S. 22-26.

Bratsuk I.Z. Teoretiko-pravovi zasadi implementatsiyi prava Evropeyskogo Soyuzu v natsionalne pravo derzhav-chleniv: monografiya. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2016. 230 s.

Muravyov V.I. Realizatsiya norm prava Evropeyskogo Soyuzu u vnutrishnih pravoporyadkah derzhav-chleniv. Visnik Harkivskogo natsionalnogo universitetu imeni V.N. Karazina. 2013. № 1086. S. 58-64.

Makarov M.A. Sudoviy kontrol u kriminal-nomu protsesi: teoretichni ta pravovi osnovi: avtoref. dis… d-ra yurid. nauk: spets. 12.00.09. Kyi'v, 2018. 38 s.

Kozka O. Noviy zakon pro finmonitoring: sche odin krok do mizhnarodnih standartiv. Finansoviy monitoring. 2014. № 12. URL: http://drive.expert-fm.com/docs/fm-law-2015-changes.pdf

Redzyuk E. Skviz-aut fondovogo rinku. Dzerkalo tizhnya. 06.07.2018. URL: https://dt.ua/ finances/skviz-aut-fondovogo-rinku-282438_.html

Belkin L.M. Problemi realizatsiyi protseduri squise-out: suddi poki ne u zahvati. Internauka. Seriya: «Yuridichni nauki». 2018. № 5. URL: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/ law2018/5/4022/

Morozov E. Kontragent z oznakami fiktivnosti… scho robiti platniku podatkiv??? LIGA.Blogi. 22.05.2017. URL: http://blog.liga.net/ user/emorozov/ article/27055

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-26

Як цитувати

Бєлкін, Л. М., & Юринець, Ю. Л. (2019). ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 2(51), 59–64. https://doi.org/10.18372/2307-9061.51.13779

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО