Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 11-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Редакція приймає до друку статті, які публікуються авторами вперше. Всі рукописи рецензуються і перевіряються системою антиплагіат.

Стаття має бути закінченою науковою роботою, що містить наукову новизну та / або практичну значимість, обґрунтування висунутих положень. За науковий зміст статті відповідають автори.

Рекомендований обсяг статті 8-20 стор. формату А4 (шрифт Times New Roman, 11 кегль, одиничний інтервал, включаючи таблиці та рисунки).

Стаття надсилається на електронну адресу: sbt_nau@ukr.net.

Журнал виходить двома мовами: англійською, українською.

Стаття повинна мати таку структуру:

 • DOI;
 • УДК;
 • автори;
 • назва;
 • вступ;
 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття;
 • мета – формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;
 • анотація (двома мовами – укр., англ.);

 

Відомості про авторів українською, англійською 

 • ПІБ авторів повністю
 • науковий ступінь, вчене звання, посада, кафедра без скорочень, установа (місто, країна)
 • Наукові інтереси: …..
 • Кількість публікацій:

Стаття відправляється на подвійне сліпе рецензування.

Рукопис статті друкується: форматі А4,

кеглем 11,

гарнітурою Times New Roman,

поля: верхнє – 2,25 см, нижнє – 2,25 см, ліве – 2 см, праве – 2 см,

міжрядковий інтервал – одинарний

абзац — 0,5 см

з автоматичною розстановкою переносів.

 

Для підготовки рукопису використовується текстовий процесор MS Word 2003. Документи Word 2007, Word 2010, в форматі .docx не приймаються. Обсяг статті від 8 до 20 повних сторінок.

Статтю набирають у такому порядку:

1)         DOI - у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт Arial, напівжирний, кегель 11);

2)         УДК – у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний, кегель 11);

3)         ініціали, прізвища авторів (напівжирний), учений ступінь, звання (у правому кутку, відступ зверху 6 пт, кегель 11, малі літери);

4)         назва організації, де працює автор (кегель 11, малі літери);

5)         orcid.org/ - єдиний міжнародний реєстр вчених.  (шрифт нежирний, кегель 11);

6)         електронна адреса автора (кегель 11, малі літери);

7)         назва статті (по центру, відступ зверху 6 пт, кегель 11, великі літери, напівжирний);

8)         текст статті в одну колонку;

9)         література (кегель 10,5);

10)      Анотація українською, англійською. Обсяг анотації не менше 1800 символів разом з пробілами. В анотації необхідно висвітлити основні розділи статті, з'єднати їх і представити в короткій формі. Вона включає в себе основні розділи: актуальність, постановку проблеми, шляхи її вирішення, результати і висновки.

Анотація подається у такому вигляді:

 • ПІБ авторів (шрифт нежирний, кегель 11);
 • назва статті (великі літери, шрифт нежирний, кегель 11, вирівнювання по лівому краю);
 • текст анотації (шрифт нежирний, кегель 10, курсив, відступ зверху 6 пт);
 • ключові слова (5-10 слів, не словосполучень) через крапку з комою (відступ зверху і знизу 6 пт, шрифт Arial, кегль 9);

 

Відступи заголовків, таблиць, рисунків від тексту зверху 3 пт, знизу 3 пт.

Формули

Формули на які є посилання, нумерують арабськими цифрами у круглих дужках справа.

Розшифровку літерних позначень величин у формулах подають упідбір.

Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул MathType 5.0:

1) змінні, латинські літери – курсив, Times New Roman;

2) функції, цифри, українські літери – прямий, Тіmes New Roman;

3) матриці, вектори – напівжирний, прямий, Times New Roman;

4) грецькі літери, символи – прямий, Symbol;

5) розміри: звичайний 11 пт, великий індекс 7 пт, малий індекс 6 пт, великий символ 14 пт, малий  символ 11 пт;

6) хімічні формули набирають прямим шрифтом.

Рисунки

Усі рисунки повинні мати підписи (кегель 10, вирівнювання по центру). Наприклад: Рис. 1. Схема…

Підписи до рисунків не допускається групувати з рисунками.

Деталі ілюстрації нумерують арабськими цифрами (кегель 11), починаючи з цифри 1, без пропусків і повторень або за годинниковою стрілкою, або по горизонталі зліва направо, або по вертикалі зверху вниз.

Написи на рисунках заміняють літерами (кегель 11), а криві позначають цифрами (кегель 11), які роз’яснюються в підписах до рисунків.

Таблиці

Усі таблиці повинні мати заголовки.

Нумераційний заголовок таблиць (кегель 10, курсив) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці (по центру, кегель 10, напівжирний).

Усі рисунки і таблиці повинні мати посилання в тексті і бути розташовані після них.

Абревіатуру розшифровують у тексті статті, починаючи з місця, де вона вперше трапляється.

Виклад матеріалу має бути ясним, без повторів, без дублювання в тексті даних таблиць та їхніх заголовків, рисунків та підписів до них.

При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватися Міжнародної системи одиниць (СІ).

У статті необхідно використовувати термінологію, прийняту Державним стандартом. За науковий зміст викладеного матеріалу і термінологію відповідають автори.

Назва статті має бути максимально стислою (до 8 слів, 2 рядка). Ключовим словом у назві статті має бути іменник у називному відмінку.

Література

Посилання на цитовані джерела подаються у квадратних дужках після цитат. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, що додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21], [3; 6].

Література й за необхідності примітки подаються в кінці статті після слів «ЛІТЕРАТУРА» у порядку цитування й оформлюються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог, що висуваються при оформленні кандидатської або докторської дисертації. Бібліографічні джерела подаються з абзацу; імʼя автора (або перше слово назви) виділяється напівжирним шрифтом. Перелік посилань оформлюють відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

Рекомендується використовувати від 7 до 30 літературних джерел. Бажано використовувати англомовні джерела у періодичних виданням за останні 5-10 років, які включено до міжнародних наукометричних баз. Самоцитування не може перевищувати 30 %.

Посилання на джерела з DOI є обов’язковими.

Автор зобов’язується перевіряти використані джерела на наявність зареєстрованого ідентифікатора цифрового об’єкта (Digital Object Identifier, DOI) та вказувати його у списку літератури. Запросити DOI джерела можна на сайті http://www.crossref.org/SimpleTextQuery.

 

REFERENCES

Список літератури (References) для CrossRef, SCOPUS та міжнародних наукометричних баз розміщується під заголовком REFERENCES і оформлюється за стилем APA.

REFERENCES наводиться повністю окремим блоком (після відомостей про авторів), повторюючи список літератури до україномовного, незалежно від того, є чи немає в ньому іноземні джерела. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку. Україномовні оформлюються таким чином: Всі автори (транслітерацією), переклад назви статті на англійській мові, назва джерела (транслітерацією, якщо джерело не має адекватної англійської назви), вихідні дані з позначеннями на англійській мові, або тільки цифрові.

Наприклад: Author A.A., Author B.B., Author C.C. (2005). "Title of article", Title of Journal, 10, 2, pp. 49-53.

 

Зразок оформлення літератури, (кегель 10,5):

 

ЛІТЕРАТУРА

[1] Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія . Київ, 2006. 363 с.

[2] Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації). 2-ге вид., перероб. Київ. 2005. 388 с.

[3] Бурдіна С. В. Система підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах США: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.06. «Теорія і методика управління освітою». Луганськ. 2008, 20 с.

[4] Kornack D., Rakic P., Cell Proliferation Without Neurogenesis in Adult Primate, Neocortex. Science. 2001. no. 294 (5549). 2127-2130. doi.org/10.1126/science.1065467 (eng).

[5] Cell Biology: A cat cloned by nuclear transplantation. Nature AOP. 2002. doi.org/10.1038/ nature723 (eng).

 

 

Статті, що не відповідають установленим вимогам оформлення й подання, не розглядаються й не публікуються. Редакція зберігає за собою право на редагування та скорочення без зміни наукового змісту статті.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.