INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON TRIBOTECHNICAL PROPERTIES OF EUTECTIC ELECTROSPARK COATING

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.2(99).17629

Keywords:

wear, eutectic alloys, electric spark alloying, oxide layer, annealing, nonequilibrium phase

Abstract

The article considers the efficiency of applying electric spark coatings with the aim of studying the effective influence on the tribological properties of eutectic alloys. Friction and wear tests of electrospark coatings made of the developed eutectic alloy on a steel substrate were performed. In order to compare the effectiveness of the influence on the tribotechnical properties of eutectic alloys, both the coatings in the initial state and the coatings annealed under two different modes were tested.

Based on the results of the study of the chemical composition of the films formed in the process of friction, regularities were established by qualitative assessment. The dependences of tribotechnical properties for the initial and heat-treated coatings were determined. These studies indicate the feasibility of using electrospark coatings for different friction conditions.

Author Biographies

 Ihor Humeniuk, National Aviation University

 doctoral student of the Department of Applied Mechanics and Materials Engineering, , National Aviation University

 Volodymyr Kharchenko, National Aviation University

 head of laboratory of the Department of Applied Mechanics and Materials Engineering, National Aviation University

 Mykhailo Hlovyn, National Aviation University

 PhD student of the Department of Applied Mechanics and Materials Engineering, National Aviation University

 Ivan Kostetskyi, National Aviation University

 PhD student of the Department of Applied Mecha-nics and Materials Engineering, National Aviation University

References

Lazernaya i elektronno-luchevaya obrabotka materialov: Spravochnik/ N. N. Ryikalin, A. A. Uglov, I. V. Zuev, A. I. Kokora. – M.: Mashinostroenie. – 1991. – 147p.

Vyisokoeffektivnyie lazerno-plazmennyie tehnologii v mashinostroenii / V. A. Barvinok, V. M. Novikovi, G. M. Zmeevskoy i dr. – M.: Mashinostroenie – 1997. – 74 p.

Shurin A. K. Iznosostoikost nerzhaveyushchikh evtekticheskikh splavov s fazami vnedreniya/ A. K. Shurin, V. Ye. Panarin, M. V Kindrachuk // Problemi treniya i iznashivaniya. – K.: Tekhnika, – 1981. – №19. – S. 65 – 73.

Pat. 102244 Ukrainy. Znosostiikyi evtektychnyi splav na osnovi zaliza / Kind-rachuk M. V., Labunets V. F., Denysenko M. I., Zahrebelnyi V. V., Humeniuk I. A., Neche-poruk V.V., Dobrianskyi S.S.; № y 2015 03259; zaiavl. 07.04.2015; opubl. 26.10.2015, Biul. № 20.

Taran Yu. N., Mazur V. Y. Struktura эvtektycheskykh splavov. – M.: Metallur-hyia, 1978. – 311 s.

Doslidzhennia trybotekhnichnykh kharakterystyk elektroiskrovykh pokryttiv z evte-ktychnoho splavu na stali 12Kh18N10T / V. Ye.Panarin, I. A. Humeniuk, M. V. Kindrachuk, O. V. Tisov. // Problemy trybolohii. – 2017. – №4.– S. 6–11.

Published

2023-06-07

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування