INFLUENCE OF POLYSULFONAMIDE TANLON FIBER ON RESISTANCE INDICATOR OF POLYTHETRAFLUORETHYLENE

Authors

  • Serhii Volodymyrovych Kalinichenko
  • Anna – Mariia Vadimivna Tomina Candidate of Technical Science, Head of Laboratories of the Department of Condensed Matter Physics, Dnipro State Technical University
  • Olexandr Ivanovich Burya
  • Illia Ivanovich Nachovnyi

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.2(91).15531

Keywords:

polytetrafluoroethylene, polysulfonamide fiber, intensity of linear wear, organoplastic, coefficient of friction, without lubrication

Abstract

The article considers the effect of Tanlon T700 polysulfonamide fiber on the wear resistance of polytetrafluoroethylene under conditions of friction without lubrication. It is established that the introduction of the filler leads to an intensive reduction in wear of the original polymer (486-1215 times), reaching a minimum at a fiber content of 15 mass.%. These results are due to the fact that in the process of friction of the developed polymer composite materials a transfer film is formed on the counterbody: the wear products are fixed in the micro-irregularities of the counterbody; as a result its roughness is reduced. With regard to the coefficient of friction, it was found that the introduction of polysulfonamide fiber reduces this idicator by 15%, reaching minimum values at a filler content of 5-15 mass.%. Further increase in the fiber content (up to 35 mass.%) leads to a sharp increase in the coefficient of friction, due to the high frictional characteristics of the filler. It is determined that the effective content of filler in the polymer matrix is 15 mass.%. Consequently, this composite was recommended for the manufacture of plain bearings of friction units as a coating for rollers of the roller conveyor of the extrusion line of aluminum profile.

Author Biographies

Serhii Volodymyrovych Kalinichenko

manager, «SPETSTEKHOSNASTKA» LLC

Illia Ivanovich Nachovnyi

Candidate of Technical Science, Associate Professor, Associate Professor of Innovative Engineering, Ukrainian State University of Chemical Technology

References

. Velizade E. S. Reshenie zadachi snizheniya iznosa friktsionnoy nakladki tor-moznoy sistemyi avtomobilya / E. S. Velizade // Problemi mashinobuduvannya. – 2020. – T. 23, № 3. – S. 46–55.

Ohlopkova A. A. Razrabotka polimernyih kompozitov na osnove politetrafto-retilena i bazaltovogo volokna / A. A. Ohlopkova, S. V. Vasilev, O. V. Gogoleva // Neftegazovoe delo – 2011. – № 6. – S. 404–410.

Lazareva N. N. Razrabotka polimernyih kompozitsionnyih materialov triboteh-nicheskogo naznacheniya na osnove politetraftoretilena i kompleksnogo napolnitelya / N. N. Lazareva, E. S. Afanaseva, S. A. Sleptsova // Innovatsionnyiy potentsial molo-dezhnoy nauki: materialyi Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii 8 noyabrya 2013 / pod red. A.F. Mustaeva. – Ufa: Izd-vo BGPU. – 2013. – S. 163–166.

Mischuk Yu. V. Osobennosti strukturyi, sostava i tehnologii kompozitsionnyih materi-alov na osnove politetraftoretilena / Yu.V. Mischuk // Innovatsionnyie tehnolo-gii v mashi-nostroenii: materialyi mezhdunarod-noy nauchno-tehnicheskoy konferentsii (29-30 oktyabrya 2013, Novopolotsk). – Novopolotsk: PGU, 2013 – S. 163–167.

Burya O. I., Kalinichenko S. V., Projdak Yu. S. Polimerna kompozy`ciya: pat. № 111584 Ukrayina. MPK: C08L 81/10, C08L 27/18. № u 2016 06147; zayavl. 06.06.2016; opubl. 10.11.2016, Byul. № 21. 4 s.

Kalinichenko S. V. Vply`v polisul`fonamidnogo volokna na znosostijkist` poli-tetraftorety`lenu / S. V. Kalinichenko, A.-M. V. Tomina, O. I. Burya, I. I. Nachovny`j // Kom-pleksne zabezpechennya yakosti texnologichny`x procesiv ta sy`stem (KZYaTPS – 2020): mate-rialy` tez dopovidej X Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi (Chernigiv , 29–30 kvitnya 2020): u 2-x t. / Nacional`ny`j universy`tet «Chernigivs`ka politexnika» [ta in.]; vidp. za vy`p.: Yeroshenko Andrij My`xajlovy`ch [ta in.]. – Chernigiv : ChNTU, 2020. – T. 2. – S. 33–35.

Kolesnikov V. I. Razrabotka antifriktsionnyih samosmazyivayuschihsya kompozi-tsionnyih materialov na osnove yavleniya friktsionnogo perenesa / V. I. Kolesnikov, N. A. Myasnikova // Vestnik RGUPS. – 2004. – № 3. – S. 22–25.

Pesetskiy S. S. Tribotehnicheskie svoystva nanokompozitov, poluchaemyih dis-pergirovaniem napolniteley v rasplavah polimerov / S. S. Pesetskiy, S. P. Bogdanovich, N. K. Myishkin // Trenie i iznos. – 2007. – T. 28, № 5. – S. 500–524.

Burya A. I. Vliyanie sinteticheskih volokon na tribologicheskie svoystva feno-lformaldegidnoy smolyi / A. I. Burya, E. A. Lipko, A.-M. V. Tomina // Naukoviy vIsnik Her-sonskoyi derzhavnoyi morskoyi akademIyi. – 2017. – № 1 (16) – S. 122–128.

Downloads

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування