ДОСЛIДЖЕННЯ ПРИЧИН ДЕГРАДАЦIÏ МЕТАЛУ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПАРОПРОВОДIВ ВИСОКОГО ТИСКУ

Authors

  • Валерій Дмитрович Макаренко Полтавський Національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка
  • Вікторія Іванівна Дмитренко Полтавський Національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка
  • Андрій Миколайович Мангура Полтавський Національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка
  • Леонід Анатолійович Тараборкін Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної Академії наук України

DOI:

https://doi.org/10.18372/0370-2197.4(85).13873

Keywords:

паропроводи, тріщиностійкість, корозія, втомна міцність, наводнювання.

Abstract

Аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних джерел свідчить про відсутність відомостей щодо детального дослідження причин і механізмів окрихчування й руйнування металів, використовуваних в аграрній і харчовій промисловості. Крім того, існуючі науково-технічні та технологічні розробки стосовно забезпечення надійної корозійно-механічної стійкості й довговічності обладнання харчово-переробного виробництва значною мірою містять протиріччя і невизначеність; відсутні кількісно обґрунтовані рекомендації практичного застосування з метою забезпечення корозійно-механічної стійкості обладнання, працюючого в технологічно-агресивних середовищах; отже, є необхідність системного вивчення причин, умов і механізмів корозійних ушкоджень тривало експлуатованих металоконструкцій з метою удосконалення методів і способів підвищення корозійного захисту конструкційних сталей. У роботі досліджено причини корозійних пошкоджень і деградації корозійно-механічних властивостей паропроводів високого тиску, що виникають у процесі довготривалої експлуатації в умовах бурякоцукрового виробництва. Об’єктом досліджень були паропроводи з термінами експлуатації від 0 до 15 років. Показники тріщиностійкості металу та корозійно-водневого розтріскування визначали відповідно до методики NАСЕ. Результати механічних, корозійних і металографічних досліджень дозволили встановити основні причини деградації металу паропроводів довготривалої експлуатації бурякоцукрового підприємства, а саме: наводнювання, окислення й окрихчування металу, – причому інтенсивність цих процесів зростає з підвищенням тиску та температури хімічно активного парового середовища. Показано, що зі збільшенням терміну експлуатації в 1.5-2.5 рази знижуються показники тріщиностійкості К, δс і межа корозійно-механічної втомлюваності металу паропроводів. Результати і висновки роботи можуть бути використані при проектуванні й виготовленні технологічного обладнання, зокрема, паропроводів, у харчовому та переробному виробництві.

Author Biographies

Валерій Дмитрович Макаренко, Полтавський Національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

докт. техн. наук, професор; професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій Полтавського Національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

Вікторія Іванівна Дмитренко, Полтавський Національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

канд. техн. наук, доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій Полтавського Національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

Андрій Миколайович Мангура, Полтавський Національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

ст. викладач кафедри нафтогазової інженерії та технологій Полтавського Національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

Леонід Анатолійович Тараборкін, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної Академії наук України

канд. фіз.-мат. наук, доцент; старший науковий співробітник

Issue

Section

Проблеми тертя та зношування