Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Загальні вимоги до статей у електронному науковому журналі.
  Матеріали статей мають відповідати таким вимогам:
  • формат аркуша: А4 (210 x 297)
  • поля документу: по 2 см з кожного боку;
  • шрифт: Times New Roman, 14;
  • міжрядковий інтервал: полуторний (1,5);
  • через один рядок відступу подаються: назва статті, анотація, текст статті, список використаних джерел. Рекомендований обсяг статті: 5 – 12 сторінок;
  • статтю надсилати у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням DOC, DOCX, оформлену відповідно до вказаних вимог. Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів автора (ів).
  • мови статті: українська, англійська

  Порядок розміщення інформації у статті:
  • УДК: зліва, Times New Roman, 12 шрифт (жирний);
  • прізвище та ім’я автора(ів): повністю, вирівнювання по центру, жирний шрифт;
  • ORCID (якщо є);
  • науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання: вирівнювання по центру;
  • назва статті: великі літери, вирівнювання по центру, жирний шрифт;
  • анотація: вирівнювання по ширині, курсив;
  • ключові слова: до 5 термінів, вирівнювання по ширині, курсив;
  • текст статті: вирівнювання по ширині, абзац – 1 см;
  • зміст статті : повинен відповідати вимогам до наукових статей;
  • рисунки і таблиці: послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). Кожен рисунок повинен мати підпис (внизу), таблиця – назву (зверху);
  • список використаних джерел: наприкінці статті у порядку посилання та оформлюються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог у будь-якому з діючих форматів цитування (національний ДСТУ 8302:2015 / АРА (American Psychological Association) / MLA (Modern Language Association) / Chicago / Harvard і т.ін.);
  • посилання на використані джерела: подаються у квадратних дужках;
  • в кінці статті вказати назву статті та відомості про автора на англійській мові.

Керівництво для авторів

                                                                                  Зразок оформлення статті:                                                                               УДК 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Лахтіонова Людмила,                                                                                                                                                                    https://orcid.org/0000-0003-1078-6919                                                                                                                                                        кандидат економічних наук, доцент,                                                                                                                        заступник директора Навчально-наукового інституту розвитку освіти,                                                                                                                    Національний авіаційний університет,                                                                                                                                                                       м. Київ, Україна                                                                                                                                                                                               Ludmilala@i.ua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ФАСИЛІТАЦІЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЗІБРАНЬ З ФІНАНСОВИХ ПИТАНЬ 

Анотація. Розглянуто сутність фасилітації, її види, секрет підготовки до віртуального зібрання. Розкрито організаційні питання проведення фасилітаційної сесії з фінансових питань на прикладі фахової термінології.  Зроблені пропозиції щодо підготовки дискусії та поліпшення її якості, що сприятме досягненню консенсусу учасниками віртуального зібрання.

Ключові слова: фасилітація, термінологія, фінанси, фінансова освіта

Annotation. The essence of facilitation

Key words: facilitation, terminology, finance, financial education

У сучасних умовах назріла необхідність перегляду й переосмислення умов, форм і механізмів обговорення й вирішення питань існування світу, окремих країн, життєдіяльності різних формувань. Особливо це стосується сфери професійної підготовки фахівців фінансової сфери на основі новітньої освітньої парадигми і входження освіти України до європейського науково-освітнього  простору [1, с. 20].

                                                                                 Список використаних джерел

 1.  ……

                                                                                        Liudmyla Lakhtionova,                                                                                                                                                                 PhD in Economics, Associate Professor,                                                                                                              Deputy Director of the Educational and Scientific Institute for Education Development,                                                                                                     National Aviation University, Kyiv, Ukraine                                                                                                                            FACILITATION OF VIRTUAL MEETINGS  ON FINANCIAL ISSUES

 

Вимоги до змістовної наукової праці:

вступ - висвітлюється постановка проблеми у загальному вигляді; наводиться актуальність та доцільність дослідження, а також його зв'язок з науковими чи практичними завданнями, які потребують вирішення і яким присвячена стаття;

- аналіз попередніх досліджень - наводиться короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми за темою статті та на які спирається автор . Аналіз повинен містити оцінку сучасного стану проблеми на світовому рівні;

- мета -  має бути спрямована на вирішення проблеми згаданої у вступі і обов`язково мусить відповідати заголовку, бути ясною і зрозумілою.   Рекомендовано формулювати чітко та конкретно без  вживання абстрактних тверджень і загальних фраз. Бажано виокремити кроки (завдання), за допомогою яких досягається мета дослідження;

- результати та обговорення  (виклад основного матеріалу) – основна частина статті;

- висновки з даного дослідження -  повинні повно і вірно відображати результати дослідження, бути лаконічними, конкретними, містити узагальнення та рекомендації, які випливають з дослідження, пропозиції для подальших досліджень. У підрозділі рекомендується стисло подати перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Статті

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.