Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Загальні вимоги до статей електронному збірнику наукових праць.
  Матеріали статей мають відповідати таким вимогам:
  • формат аркуша: А4 (210 x 297)
  • поля документу: по 2 см з кожного боку;
  • шрифт: Times New Roman, 14;
  • міжрядковий інтервал: полуторний (1,5);
  • через один рядок відступу подаються: назва статті, анотація, текст статті, список використаних джерел. Рекомендований обсяг статті: 3 – 12 сторінок;
  • статтю надсилати у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням DOC, DOCX, оформлену відповідно до вказаних вимог. Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції з вказівкою номера секції;
  • мови статті: українська, англійська

  Порядок розміщення інформації у статті:
  • УДК: зліва, Times New Roman, 12 шрифт (жирний);
  • прізвище та ім’я автора(ів): повністю, вирівнювання по центру, жирний шрифт;
  • науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання: вирівнювання по центру;
  • назва статті: великі літери, вирівнювання по центру, жирний шрифт;
  • анотація: вирівнювання по ширині, курсив;
  • ключові слова: до 5 термінів, вирівнювання по ширині, курсив;
  • текст статті: вирівнювання по ширині, абзац – 1 см;
  • рисунки і таблиці: послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). Кожен рисунок повинен мати підпис (внизу), таблиця – назву (зверху);
  • список використаних джерел: наприкінці статті у порядку посилання та оформлюються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог у будь-якому з діючих форматів цитування (національний ДСТУ 8302:2015 / АРА (American Psychological Association) / MLA (Modern Language Association) / Chicago / Harvard і т.ін.);
  • посилання на використані джерела: подаються у квадратних дужках;
  • в кінці статті вказати назву статті та відомості про автора на англійській мові.

Керівництво для авторів

                                                                                          Зразок оформлення статті:                                                                               УДК 801.675.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Бойко Андрій,                                                                                                                                                                          кандидат економічних наук, доцент,                                                                                                                                                    Національний авіаційний університет,                                                                                                                                                                         м. Київ, Україна                                                                                                                                                                                                 E-mail автора,                                                                                                                                                                                                 Orcid (якщо є)                                                                                                                            ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ              Анотація: У статті розглядаються шляхи удосконалення методичної компетентності майбутніх учителів у процесі проходження педагогічної практики… 

Ключові слова: педагогіка, компетентність, методи. 

Annotation: The article deals with the different ways of the methodical competence of the future primary school teachers in the course of the pedagogy practical experience… 

Key words: pedagogy, competence, methods. 

Входження національної вищої школи до європейського науково-освітнього простору є складним та багатогранним завданням, що потребує, зокрема компетентнісного підходу, який набуває все більшої популярності як нове розуміння сутності освітнього процесу, його цільових настанов [2, с. 15].                                                                                                                           Список використаних джерел                                                                                                                                                                                 Boyko Andriy,                                                                                                                                                                Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,                                                                                                                                    National Aviation University, Kyiv, Ukraine                                                                                                                                   FORMATION AND DEVELOPMENT OF PERSONALITY IN THE                                                                                                                                      CONDITIONS OF ADAPTIVE LEARNING

Вимоги до змістовної наукової праці:

вступ - висвітлюється постановка проблеми у загальному вигляді; наводиться актуальність та доцільність дослідження, а також його зв'язок з науковими чи практичними завданнями, які потребують вирішення і яким присвячена стаття;

- аналіз попередніх досліджень - наводиться короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми за темою статті та на які спирається автор . Аналіз повинен містити оцінку сучасного стану проблеми на світовому рівні;

- мета -  має бути спрямована на вирішення проблеми згаданої у вступі і обов`язково мусить відповідати заголовку, бути ясною і зрозумілою.   Рекомендовано формулювати чітко та конкретно без  вживання абстрактних тверджень і загальних фраз. Бажано виокремити кроки (завдання), за допомогою яких досягається мета дослідження;

- результати та обговорення  (виклад основного матеріалу) – основна частина статті;

- висновки з даного дослідження -  повинні повно і вірно відображати результати дослідження, бути лаконічними, конкретними, містити узагальнення та рекомендації, які випливають з дослідження, пропозиції для подальших досліджень. У підрозділі рекомендується стисло подати перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього електронного збірника, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього збірника; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.