ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ФІЛЬТРІВ НА ОСНОВІ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ СПЛАЙНІВ ПРИ ОБРОБЦІ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ

П.О. Приставка

Анотація


 Розглянуто обчислювальний аспект застосування для оброблення цифрованих зображень комбінованих фільтрів, отриманих шляхом лінійних перетворень окремих випадків двовимірних локальних поліноміальних сплайнів на основі В-сплайнів, близьких до інтерполяційних у середньому.


Посилання


Павлидис Т. Алгоритмы машинной графики и обра-ботки изображений: пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1986. – 400 с.

Цифровая обработка изображений в информацион-ных системах: учеб. пособие / И.С. Грузман, В.С. Ки-ричук, В.П. Косых и др. – Новосибирск: НГТУ, 2000. –168 с.

Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изобра-жений. – М.: Техносфера, 2006. – 1072 с.

Лигун А.А., Шумейко А.А. Асимптотические методы восстановления кривых. –К.: ІМ НАН України, 1996. – 358 с.

Приставка П.О. Поліноміальні сплайни при обробці даних. –Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. – 236 с.

Приставка П.О. Поліноміальні сплайни в задачах бінарного поповнення // Актуальні проблеми автома-тизації та інформаційних технологій: зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003. – Т.7. – С. 39–53.

Приставка П.О. Обчислювальні аспекти застосу-вання поліноміальних сплайнів при побудові фільтрів // Актуальні проблеми автоматизації та інформацій-них технологій: зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – Т.10. – С. 3–14.

Приставка П.О. Побудова контрастних фільтрів за використанням поліноміальних сплайнів // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2007. – Т. 11. – С. 15–22.

Приставка П.О. Поповнення послідовностей відліків функцій двох змінних на основі поліноміальних сплай-нів // Вісн. НАУ. – 2007. – №3-4. – С. 36–39.

Приставка П.О. Поповнення зі згладжуванням послідовностей відліків функцій двох змінних на ос-нові сплайнів // Математичне моделювання. – 2008. – №1(18). – С.9 – 12.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ