ЗМІНА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ПІД ВПЛИВОМ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ

Г.М. Франчук, Я.В. Загоруй

Анотація


 Розглянуто проблему забезпечення екологічної стійкості природно-територіальних комплексів. Оцінено екологічну стійкість природно-територіального комплексу в зоні аеропорту та обґрунтовано вплив авіатранспортних процесів на її зміну. Розроблено рекомендації для підвищення екологічної стійкості.


Посилання


Запорожець В. В., Шматко М. П. Аеропорт: організація, технологія, безпека. – К.: Дніпро, 2002. – 168 с.

Устойчивость геосистем: Сб. ст. / АН СССР, Ин-т географии // Отв. ред. А. Д. Армад, И. Ю. Долгушин. – М.: Наука, 1983. – 88 с.

Загоруй Я. В, Франчук Г. М. Оцінка потенційної екологічної стійкості природно-територіальних комплексів // Екологічні проблеми регіонів України // Матеріали VIII Всеукр. наук. конф. студ., магістрантів і асп. – Одеса: ОДЕКУ, 2006. – С. 94–95.

Гродзинський М. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. – К.: Лікей, 1995. – 233 с.

Загоруй Я. В., Голубов О. С. Проблема забезпечення стійкості екосистем до антропогенних навантажень // ПОЛІТ: Матеріали VI Міжнар. наук. конф. студ. та молодих учених. – К.: НАУ, 2006. – С. 293.

Качинський А. Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення. – К.: НІСД, 2001. – 310 с.

Solow, A. R., Stone, L. & Rozdilsky, I. (2003). A Critical Smoothing Test for Multiple Equilibria. Ecology 84(6): 1459–1463.

Франчук Г. М., Ісаєнко В. М. Екологія, авіація і космос: Навч. посіб. – К.: НАУ, 2004. – 456 с.

Pimm, S. L. (1984). The complexity and stability of ecosystems. Nature307: 321–325.

Одум Ю. Экология: В 2 т. – М.: Мир, 1986. – Т. 1, 328 с.; Т. 2, 376 с.

Качинський А. Б., Наконечний О. Г. Стійкість екосистем та проблема нормування в екологічній безпеці України – К.: НІСД, 1996. – 52 с.

Качинский А. Б. Основные математические модели оценки риска химических веществ для здоровья населения // Актуальные вопросы токсикологии, гигиены применения пестицидов и полимерных материалов в народном хозяйстве: Тезисы докл. Всесоюз. науч. конф. – К., 1990. – С. 151.

Качинський А. Б. Методологія математичного моделювання ризиків загроз екологічній безпеці України: Автореф. дис.... д-ра техн. наук: 05.13.02 / Київ. Нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1996. – 30 с.

Рянский Ф. Н. Эколого-экономическое районирование в регионе. – Владивосток: Дальнаука, 1993. – 154 с.

Міжнародні аспекти загрози глобальної зміни клімату та стратегія України щодо його збере-ження / А. Б. Качинський, С.І. Лавриненко // Стратегічна панорама. – 2002. – № 1. – С. 147–158.

Медведєв В. В. Теоретичне наближення до визначення сталості ґрунту / Вісн. ХДАУ. – 1997. – № 3. – С. 33–40.

Методичні аспекти кількісної оцінки стійкості ґрунтів до забруднення / Т.Ю. Биндич // Аг-рохімія і ґрунтознавство: Міжвід. темат. наук. зб. – 2000. – Вип. 60. – С. 103–106.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ