ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ В ЗОНІ АЕРОПОРТУ МЕТОДАМИ БІОТЕСТУВАННЯ

Г.М. Франчук, Л.С. Кіпніс, С.М. Маджд, Я.В. Загоруй

Анотація


 Розглянуто актуальну проблему сьогодення – вплив виробничих процесів на якісні характеристики та стан компонентів довкілля. Проаналізовано й аргументовано необхідність проведення екологічної оцінки стану довкілля методами біотестування. Порівняно та узгоджено відповідність визначеної концентрації важких металів і нафтопродуктів установленим нормам на тест-об’єктах

Посилання


Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Навч. посібник. – Рівне: РДТУ, 2001. – 233 с.

Запорожець В.В., Шматко М.П. Аеропорт: організація, технологія, безпека.  К.: Дніпро, 2002. – 168 с. 3. Золотов Ю.А. Тест-методы // Журн. аналитической химии. – 1994. – Т. 49, № 11. – С. 149.

Лисичкин Г.В. Химическое модифицирование поверхности минеральных веществ // Соросовский образовательный журн. – 1996. – № 4. – С. 52.

Биоиндикация загрязнителей наземных экосистем / Под ред. Р. Шуберта. – М.: Мир, 1988. – 350 с.

Брагинский Л.П. Методологические аспекты токсикологического биотестирования на Daphnia Мagna Straus и других ветвистоусых ракообразных (критиче-ский обзор) // Гидробиол. журн. – 2000. – Т. 36, № 5. – С. 50–70.

Никлайкин Н.И. Анализ и оценка интенсивности химического загрязнения окружающей среды Россий-ской Федерации предприятиями гражданской авиации // Экология промышленного производства. – 2004. – № 3. – С. 20–29.

Фомин Г.Ф. Вода. Контроль химической, бактерио-логической и радиационной безопасности по международным стандартам. – М.: Химия, 2000. – 835 с.

Брагінський Л.П. Теоретичні передумови (загальні концепції токсикологічної гідроекології) // Гідроеко-логічна токсикометрія та біоіндикація забруднень: Теорія, методи, практика використання / За ред. І.Т. Олек-сіва, Л.П.Брагінського. – Л.: Світ, 1995. – С. 7–39.

Phillips D.J. The use of biological indicator or ganisms to monitor trace metal pollution in marine and estuarine environments – a review // Environ. Pollut. – 1977. – 13. – P. 69–71.

Христофорова Н.К. Биоиндикация и мониторинг загрязнения морских вод тяжелыми металлами. – Л.: Наука, 1989. –192 с.

Загрязнение атмосферного воздуха, природных вод и почв / Под ред. Ц.И. Бобовниковой, С.Г. Малахова. – М.: Гидрометеоиздат, 1990.  184 с.

Франчук Г.М., Кіпніс Л.С., Маджд С.М. Перспективи розробки методів біотестування для контролю впливу на довкілля авіатранспортних процесів // Авіа: Матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф. – К.: НАУ, 2003. – Т. 2. – С. 29–34.

Франчук Г.М., Кіпніс Л.С., Маджд С.М. Методика оцінки хімічного забруднення атмосферного повітря на основі аналізу стану атмосферних опадів в зоні аеропорту // Наука і молодь. Приклад. сер. Міжнар. наук. конф. студ. та молодих учених «Політ-2003». – К.: КИТ, 2003. – С. 258–261.

Маджд С.М., Загоруй Я.В., Франчук Г.М., Антонов А.М. Математичні розрахунки забруднення поверхневих вод р. Нивки важкими металами та нафто-продуктами // Наука і молодь. Приклад. сер. Міжнар. наук. конф. студ. та молодих учених «Політ-2004». – К.: НАУ, 2004. – С. 175–178.

Франчук Г.М., Антонов А.М., Маджд С.М., Рахімбердіна Н.В. Моніторинг стану атмосферного повітря зони аеропорту на підставі результатів досліджень атмосферних опадів // Вісн. НАУ. – 2005. – № 3. – С. 164–167.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ