№ 17 (2009)

Зміст

Мовознавство. Перекладознавство

СЛОВА З КОМПОНЕНТОМ – МЕТР У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
Ірина КОЧАН 3
СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
Тетяна СЕМАШКО 14
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ PDF
Неля ЛЄСОВЕЦЬ 22
КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧЕНЬ УЗАГАЛЬНЕНОГО ЗМІСТУ PDF
Тетяна ЮРЧИШИН 30
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК ТЕКСТ: АНАЛІЗ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Олеся ТЄЛЄЖКІНА 38
ТЕМА-РЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВ’ЯЗНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ НАУКОВОМУ ТЕКСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ PDF
Оксана КОНДРАТЬЄВА 46
“СЛАВСЯ, МАРІЄ!..” (назви Богородиці в українській поезії 60 – 80-х років ХХ століття) PDF
Юлія БРАЇЛКО 56
МЕХАНІЗМИ ПЕРЕНЕСЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВОЇ ЛЕКСИКИ В КОГНІТИВНУПЛОЩИНУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА PDF
Тетяна ДЕРКАЧ 64
ОЦІННЕ ЗНАЧЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ З МЕНТАЛЬНИМИ ПРЕДИКАТАМИ PDF
Наталія МАГАС 72
СЕМАНТИКА ПОЛІПРЕДИКАТИВНОГО РЕЧЕННЯ З МАТРИЧНИМ ФАКТИВНИМ ПРЕДИКАТОМ PDF
Яна МУДРАК 79
МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕМОЦІЇ РАДОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТРИЛОГІЇ ІРИНИ ВІЛЬДЕ“МЕТЕЛИКИ НА ШПИЛЬКАХ”) PDF
Ірина КОСТЬ 86
РИТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РОЛЬОВОГО ДЕЙКСИСУ В ЖІНОЧОМУ АВТОБІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ (“Польові дослідження з українського сексу” О. Забужко) PDF
Олена СИНЧАК 94
МЕТОДИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У СУЧАСНІЙ КОГНІТИВНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ PDF
Мар’яна СЛОБОДЯН 105
ЛЕКСИКА ОЦІННОЇ СЕМАНТИКИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Наталія ШЕВЧЕНКО 116
ФРАЗЕОВІДПОВІДІ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ГУМОРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Є. ГУЦАЛА ТА О. ІЛЬЧЕНКА) PDF
Станіслав СТАСЕВСЬКИЙ, Ганна КОВАЛЬОВА 126
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ СЛОВОТВОРЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ PDF
Віктор КУЛЬЧИЦЬКИЙ 136
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ МОВОЗНАВСТВІ PDF
Ніна ЛИТВИНЕНКО 143

Літетратурознавство. Фольклористика

ДО ПИТАННЯ ПРО ІННОВАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ГУМАНІТАРНИХ КУРСІВ PDF
Лариса КОЛОДІНА 153
РОЗВИТОК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ PDF
Тетяна ГРИЦЕНКО 162
РОЗВИТОК НАВИЧОК УСНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ЧЕРЕЗ ЧИТАННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ PDF
Галина БІЛОКОНЬ 173
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ PDF
Василь КУЗНЄЦОВ 179
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ДО ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Леся КОНОПЛЯНИК 186
ВИБІР НАЙЕФЕКТИВНІШИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Тетяна КУЛІКОВА 194
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ PDF
Анна ВЕРЗІНА 201
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЯМОГО МЕТОДУ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ЇЇ ВИВЧЕННЯ PDF
Богдана БИСТРОВА 207
ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ PDF
Лариса ІЩЕНКО 214
ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Марина РАДЗЕЙ, Алла ЗАСЛУЖЕНА 222
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ: КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна ЄЖИЖАНСЬКА 231
КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ: СУЧАСНА КНИГОВИДАВНИЧА КОНЦЕПЦІЯ PDF
Тетяна ЖАЛКО 242


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована