ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОСТОГО ОДНОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ)

Надія ТАТЬЯНЧЕНКО

Анотація


В даній статті розглядається питання функціонального і семантичного аналізу простого односкладного речення в начальному мовленні, а також визначаються семантико-синтаксичні і лінгвістичні особливості їх вживання в реченнєвій діяльності студентів на нейтральному та науковому рівнях висловлювання.

Ключові слова


зміст; смисл; компонент; функція; конструкція

Посилання


Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення / І.Р. Вихованець. - К.: Наук. думка, 1983. - 218 с.

Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: [Підручник] / І.Р. Вихованець. - К.: "Либідь", 1993. - 368 с.

Ч.Филлмор. Основные проблемы лексической семантики / Ч.Филлмор // Новое в зарубежной лингвистике. Вип. Х - М.: Радуга, 1983. - 464 с.

Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков: [Учеб. пособие для студентов фак.и ин-тов ин. яз. ] / В.Г.Гак. - Л.: Просвещение, 1976. - 287 с.

Золотова Г.А. Об основаниях классификации предложений / Г.А.Золотова // Рус.яз. за рубежом, №5. 1989. - С. 66-73.

Ломтев Т.П. Предложение и его грамматические категории / Т.П.Ломтев. - М.: Изд. Моск.ун-та, 1972. - 198 с.

Загнітко А.П. Кваліфікаційні і класифікаційні ознаки підмета / А.П. Загнітко // Функціонально-когнітивні вияви граматичних структур: Збірник наукових праць. - К.: 13 МН, 1998. - С.17-26.

Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І.Р. Вихованець. - К.: Наукова думка, 1992. -

с.

Белошапкова В.А. и др. Современный русский язык: [Учебник] / В.А. Белошапкова. - М.: Высш. школа, 1981. - 560 с.

Енциклопедія. Українська мова, - К.: 2000.- 752 с.

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник.- 3-тє вид., перероб. і доповн. / О.Д. Пономарів. -Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. - 248 с.

Виготский Л.С. Мышление и речь. Собрание сочинений в шести томах. - Т.2. / Л.С.Виготский. - М.: Педагогика. - 1982.

Гольдин В.Е. Обращение: теоретические проблемы. / В.Е.Гольдин - Саратов. - 1987. - 127 с.

Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспект. / Н.И.Формановская. -М.: Рус.яз., 1982 - 126 с.

Селіванова Олена Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. / Олена Селіванова. - Полтава: Довкілля - К., 2006. - 716 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована