ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СУФІКСАЦІЇ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЗНАЧЕННЯ ЇХ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПОЛІТОЛОГІЇ

Алла ЛЯШИНА

Анотація


У  статті  висвітлено  деякі  особливості  функціонування  системи суфіксації сучасної англійської мови у наукових текстах з політології та значення їх у навчанні перекладу. Установлено, що вивчення специфіки суфіксального  словотворення    в  науковому  стилі  має  принципове значення    для  раціональнішого  відбору  інвентаря  суфіксів  і  тих суфіксальних моделей, знання яких сприяє швидшому засвоєнню лексики іноземної мови, що належить до тієї чи іншої галузі знань.

Ключові слова


суфікс; суфіксальна модель; словотворення; науковий стиль; інвентар суфіксів; продуктивність; уживаність; сполучуваність.

Посилання


Андрусяк І. В. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу: дисертація канд. філол. наук: 10.02.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.

Габриэльян О.А. О специфике сложно-суффиксального словообразования в системе современного английского языка // ИЯШ, 1981. ғ5. – С. 13-15.

Гусак І.П. Структура і прагматика фрагментованих лексичних одиниць у сучасній англійській мові (на матеріалі мови мас медіа): Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Львівськ. нац. ун-т ім. І.Франка. – Лівів, 2005. – 21 с.

Зацний Ю.А., Пахомова Т.О. Мова і суспільство: збагачення словникового складу сучасної англійської мови. – Запоріжжя: ЗДУ, 2001. – 158 с.

Карпіловська Є.А. Формальне варіювання суфіксів у сучасні українській мові // Мовознавство, 1993. - ғ5. – С.35-43.

Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол. наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с.

Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. — М.: Наука, 1986. — 158 с.

Левицкий А.Э. Деривационный аспект функциональной переориентации единиц современного английского языка // Діахронічне, типологічне і контрастивне дослідження германських, романських і слов‘янських мов (семантика й словотвір): Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2001. – С. 143 –148.

Миголинець Оксана Іванівна. Функціонально-стильові характеристики п рефіксальної номінації в сучасній англійській мові: дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. ғ 29, Київ, 2014. - 117 с.

Нешко С.І. Афіксальне вираження конотації в англійській мові: Автореф. дис. ... канд. наук: 10.02.04 / Харківськ. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2002. – 19 с.

Німчук В.В. До питання про афіксальний словотвір // Мовознавство. – 1984 - ғ6. – С.26-32.

Нуруллова С.Ш. Прагматические аспекты функционирования словообразовательных аффиксов английского языка. Дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. - М., 1991. – 158 с.

Омельченко, Л.Ф. and Соловйова, Л.Ф. (2006) Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохідних лексем із суфіксом -er. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 44-49.

Перебийніс В.І. Труднощі англійського слововживання для українців. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. — 316 с. (у співавторстві).

Перева А.В. Система суффиксации в современном английском языке. Дисс. ... канд. филол. наук. – М., 1976. – 178 с.

Полюжин М.М. Функціональний і когнітивний аспекти англійського словотворення. – Ужгород: Закарпаття, 1999. – 239 с.

Сытель В.В. Некоторые проблемы грамматических категорий и семантики единиц языка. Пятигорск, 2003. –С.48-51.

Шанский Н.М. Очерки по русскому языкознанию. – М., 1968. – С.252. 19. Quinion M.

– ee. A schizophrenic suffix explored. http: // www. world wide words. org../ 2001.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована