ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЙМЕННИКОВИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ СЛОВА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД

Ольга АНТОНОВА

Анотація


У статті описано метод моделювання прийменникових еквівалентів слова польської мови, який дозволяє здійснити дослідження форми вираження прийменникових структур, виявлено закономірності їхнього творення, встановлено системні зв'язки досліджуваних елементів.

Ключові слова


польська мова; метод; модель; властивості форми вираження лексико-граматичні параметри

Посилання


Бутко Л. Неповнозначні лексичні комплекси української мови (структурно-семантичний і функціонально-стилістичний аспекти) 9-6657-9204-0.: автореф. дис... канд. філол. наук: спец.10.02.01 / Л. В. Бутко — Кіровоград, 2008. — 20 с.

Волошин В.Г. Комп'ютерна лінгвістика. Навчальний

посібник / Волошин В.Г. – Суми: Університетська книга, 2004. – 382 с. – ISBN 966-680-134-5

Демська О. Два аспекти лексикографії: місце у системі

мовознавчих дисциплін і структура // Маґістеріум. Мовознавчі студії. Вип. 37. – К., 2009. Рогожникова С. 18-23.

Кубрякова Е. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в

познании мира. – М., 2004. – С.10. – с. 560. ISBN 5-94457-174-8

Лучик А. Граматична структура прислівникових

еквівалентів української мови // Наукові записки. Серія.

Філологічні науки (мовознавство). Вип. 30. – Кіровоград, 2000. – С. 65—77.

Лучик А. Прислівникові еквіваленти слова в українській мові [Текст] / А. Лучик. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. – 167 c. – ISBN 9-7883-3226-1845-5

Лучик А. Проблема перехідних явищ у мовних системах / А. Лучик. // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. – Х., 2007. – Вип. 22. – С. 26-31.

Bera М. W związku z – рróba opisu łączliwości i znaczenia / М. Bera // Akta uniwersitstis Nicolae Kopernici. Filologia polska LV. – Nauki Humanistyczno-Społeczne. – Zeszyt 347. – 2001. – S. 5-11.

Grochowski M. Przyimek jako wykładnik relacji semantycznych między wyrażeniami predykatywnymi / M. Grochowski // Polonica, 2. – 1976. – S. 73-91.

Kossek I. Interpretacja dwusegmentowych ciągów o kształcie wyrażeń przyimkowych / I.Kosek // AUNC. – Filologia polska, 46. – 1995.– 65 – 77.

Lachur Cz. O niektórych właściwościach struktury przyimków wtórnych w języku polskim / Lachur Cz. // Лiнгвiстичнi студiï: зб. наук. пр. – Д., 2010. – Вип. 20. – С. 87–92.

Lesz-Duk M. Konstrukcje z przyimkiem u w polszczyźnie / M. Lesz-Duk // Poradnik Językowy. – 1991. – ғ 9-10. – S. 369 – 375.

Milewska B. Wyodrębnianie przyimków wtórnych w ciągach ostrukturze przysłówek + przyimek / B. Milewska // Język polski: rocznik LXXX – ғ 5– 2000. – S. 374-378.

Nowak T. Przyimki lokatywno-inkluzyjne we współczesnym języku polskim w głębi, w obrębie, w środku, we wnętrzu / T. Nowak // Prаce naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Katowice :

Wydawnictwo Uniwrsytetu Śląskiego 2008. – 153 s. – ISBN 9-7883- 2261-7670

Przybylska R. Wydzielenie przyimków wtórnych we frazach temporalnych / R. Przybylska // Język Polski: rocznik LXVIII, 1988. – S. 243-248.

Лучик А. Польсько-український словник еквівалентів слова / А. Лучик, О. Антонова, І. Дубровська; відп. ред. А. Лучик – К. :

Український мовно-інформаційний фонд НАН України;

Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2013. – 243 с.

Słownik współczesnego języka polskiego / red. Bogusław Dunaj. – Warszawa : Wilga, 1996. – 1440 s.

Milewska B. Słownik przyimków wtórnych. / B. Milewska B. – Gdańsk : Wydawn. Uniw. Gdańskiego, 2003. – 291 s.

Рогожникова Р. П. Словарь эквивалентов слова: наречные, служебные, модальные единства. / Р. П. Рогожникова. – М.1991. – С. 4.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована