ТЕМА-РЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ВІДТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ У ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ ТИПОВИХ ТЕКСТІВ ОГОЛОШЕНЬ В АЕРОПОРТАХ ТА НА БОРТУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН)

Марина ПИЛИПЧУК, Ольга ГНАТІВ

Анотація


Пропонована розвідка присвячена проблемі прагматико-синтаксичного аналізу актуальногочленування речення в перекладі типових текстів оголошень в аеропортах та на борту повітрянихсуден. Проаналізовано основні науково-творчі доробки провідних закордонних та вітчизняних вчених-лінгвістів. Виокремлено лексичні та синтаксичні маркери, якими послуговується перекладачдля забезпечення адекватного відтворення тема-рематичної структури, а також проаналізовановипадки збереження та зміни тема-рематичного зв’язку оригінального англомовного інформаційного повідомлення в україномовному перекладі.

Ключові слова


актуальне членування речення; інформаційне повідомлення; тема; текст оголошення; рема.

Посилання


Визавицкая, Т. (2007). Понимание актуального членения предложения как необходимое условие эффективной речевой коммуникации и перевода, Университетские чтения Пятигорского государственного университета. Взято з h t t p : / / p g l u . r u / u p l o a d / i b l o c k /

/uch_2014_v_02.pdf.

Загнітко, А. П. (2007). Теорія сучасного синтаксису. Донецьк: ДонНу.

Кондратьєва, О. (2009). Тема-рематична структура як засіб забезпечення зв’язності в англомовному науковому тексті та особливості її відтворення українською мовою. Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 17, 46-55. Взято з http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/go/ article/

view/2308/2297.

Крилова, Т. (2012). Комунікативна диференціація синтаксичних синонімів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», 26, 160-162.

Курносова, Н. (2013). Учет особенностей тема-рематического членения предложения при переводе научно-технических текстов с русского языка на английский, ХV Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ». Взято з http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2693.

Матезиус, В. (1967). О так называемом актуальном членении предложения. В Н. Кондрашов (Ред.), Пражский лингвистический кружок. Сборник статей. (с. 239-245). Москва: Прогресс.

Петрова, Е. (2016). Особенности передачи тема-рематической организации рекламного текста при переводе. Международный научно-исследовательский журнал, 8 (50), 130-132.

Про затвердження Типових текстів оголошень. №445. (2008). Взято з http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0445658-08.

Федотова, Н. (2008). Суб’єктні трансформації в англо-українському перекладі. (Дис. канд. філол.наук). Київський Національний Університет Імені Тараса Шевченка, Київ.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована