ПЕРЕКЛАДАЦЬКА НЕТОЧНІСТЬ У ПЕРЕКЛАДІ ФАХОВОГО КОНТЕНТУ ВЕБ-САЙТІВ

Алла СІТКО, Ірина СТРУК

Анотація


У статті розглядаються шляхи відтворення текстів інтернет-простору з метою виявлення його прагматичної, композиційно-смислової та комунікативної структури, тобто визначення адекватних стратегій та тактик перекладу фахових текстів, що є визначальним для успішної передачі змісту вихідного тексту мовою перекладу. Проаналізовано якість перекладу фахових текстів шляхом виявлення у перекладі перекладацьких неточностей та запропоновано шляхи їх усунення.


Ключові слова


веб-сайт; жанрові формати Мережі; Інтернет-комунікація; професійно орієнтований переклад; типологія перекладацьких помилок

Посилання


Галичкина Е. Н. Специфика компьютерного дискурса на английском и русских языках (на материале жанра компьютерных конференций): дис.…канд. филол. наук: 10.02.20 / Е. Н. Галичкина. – Астрахань, 2001. – 212 с.

Галій Л. Г. Типові помилки систем машинного перекладу / Л. Г. Галій, Т. В. Шачковська // Фаховий та художній переклад: Теорія, Методологія, Практика. – К. : Agrar Media Group, 2017. – С. 99-103.

Гренлунд, А.Ю. Англо-русский словарь спортивных терминов / А. Ю. Гренлунд : СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта. – СПб. : Мир, 2004. – 256 с.

Гудзь Н.О. Інтернет-дискурс: структурна специфіка та конститутивні ознаки [Електронний ресурс] / Н.В. Гудзь. – Режим доступу : https://dokupdf.com/download/-2013-10-35-35-pp-03254ed64ab2b9bdf01516_pdf

Єфименко В. А. Класифікація перекладацьких помилок та її використання для оцінки якості перекладів [Електронний ресурс] / В. А. Єфименко. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mikks/2011_33 /169 _173.pdf

Казначейський Відділ Кук Каунті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.cookcountytreasurer.com/pamphlets.aspx?language=ukranian

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В. І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 576 с.

Коломієць Н. В. Лінгвістичні особливості організації гіпертексту інтернет-новин (на матеріалі англійської мови) [Електронний ресурс] / Н. В. Коломієць. – Режим доступу : http://disser.com.ua/content/31813.html#download

Компанцева Л.Ф. Интернет-коммуникация: когнитивно-прагматический и лингвокультурологический аспекты : автореф. дис. на соискание доктора филол. наук : спец. 10.02.02 «Русский язык» / Л.Ф. Компанцева. – Институт языковедения им. А.А. Потебни НАН Украины. – Київ, 2007. – 34 с.

Лукашенко Н.Г. Іспаномовний Інтернет-дискурс: комунікативно прагматичний та лінгвостилістичний аспекти (на матеріалі форумів з проблематики родинних стосунків) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.05 «Романські мови» / Н. Г. Лукашенко. – Київ, 2006. – 22 с.

Іщенко Т.В. Типові помилки при перекладі фахових текстів спорту [Електронний ресурс] / Т.В. Іщенко. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2014_692-693_100

МПК Правила змагань з плавання 2011-2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://usf.org.ua/normdoc.html

Пилипчук М. Л. Перекладацькі макростратегії відтворення національно-культурного компоненту в аудіовізуальному перекладі / М. Л.Пилипчук // Фаховий та художній переклад: Теорія, Методологія, Практика. – К. : Agrar Media Group, 2017. – С. 300-304.

Плетенецька Ю. Переклад банківської термінології засобами інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів / Ю. Плетенецька, Я. Михович // Фаховий та художній переклад: Теорія, Методологія, Практика. – К. : Agrar Media Group, 2017. – С. 316–321.

Сітко А. Синтаксичні особливості українського перекладу англомовної науково- технічної та художньої літератури / А. Степаненко, А. Сітко // Фаховий та художній переклад: Теорія, Методологія, Практика. – К. : Agrar Media Group, 2015. – С. 293-297.

Словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/

Сітко А.В., Струк І.В. Адекватність та еквівалентність у перекладі мовних особливостей / А.В. Сітко, І.В. Струк // Sciences of Europe. – Прага (Чехія), 2016. – Вип. 10 (10). – С. 122-126.

Українсько-російський російсько-український тлумачний словник термінів спортивної боротьби ; уклад. Б. В. Семен. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 225 с.

Кондратьєва О.В., Шахновська І.І. Засоби забезпечення когезії в англо-українських перекладах наукових текстів / О.В. Кондратьєва, І.І. Шахновська // Фаховий та художній переклад: Теорія, Методологія, Практика. – К. : Agrar Media Group, 2015. – С. 330-334.

Cook County Treasurer's Office [Electronic resource]. – Access : https://www.cookcountytreasurer.com/pamphlets.aspx?language=english

IPC Swimming Rules and Regulations 2011-2014 [Electronic resource]. – Access : https://www.paralympic.org/sites/ /IPC%2BSwimming%Regulations

Greciano G. Science of language to improve risk communication / G. Greciano. – Austria : EU Vienna, 2006 – 88 р.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary / Edited by J.Turnbull – Oxford : OUP, 2010. – 1796 p.

Sandrini P. Comparative Analysis of Legal Terms: Equivalence Revisited / P. Sandrini. – Frankfurt : Indeks, 2011. – 442 р.

Tomlinson A. A Dictionary of Sports / A. Tomlinson : Studies Oxford University Press, 2010. – 528 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована