ДО ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕКЛАДНОСТІ МОВНИХ ОДИНИЦЬ

Марина ПИЛИПЧУК, Ірина НОСКО

Анотація


Пропонована розвідка присвячена проблемі неперекладності одиниць мови оригіналу в контексті лінгво-культурного підходу. Проаналізовано основні науково-творчі доробки провідних закордонних та вітчизняних вчених-лінгвістів і перекладознавців. Виокремлено категорії неперекладності та перекладацькі прийоми, якими послуговується перекладач для забезпечення адекватного відтворення безеквівалентної  лексики

Ключові слова


дихотомія «мова-культура»; еквівалентність; категорія неперекладності; види неперекладності; «стратегія мінімаксималізму».

Посилання


Вине Ж.-П. Технические способы перевода / Жак-Поль Вине, Жан Дарбелне; пер. с франц. // Вопросы перевода в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – С. 157-167

Гудманян А.Г., Плетенецька Ю.М. До проблем кіноперекладу як виду художнього перекладу / А.Г.Гудманян, Ю.М.Плетенецька // Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог, 2012. – Вип. 25. – С. 28-30.

Жулавська О.О. Методологічні проблеми перекладознавства / Жулавська О.О. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 97 с.

Лингвистические аспекты теории перевода [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.brusov.am/docs/XRESTOMATIA-2007.pdf

Лотман Ю.М. О семиотическом механизме культуры / Ю.Лотман, Б. Успенский // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. – 1971. – Вып. 284. – С. 211–232.

Мунэн Ж. Теоретические проблемы перевода. Перевод как языковой контакт. / Жорж Мунэн // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – С. 36-41.

Сахневич І.А. Англійська мова. Словник синонімів / Сахневич І.А. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 64 с.

Сітко А.В. Адекватність та еквівалентність у перекладі мовних особливостей / Сітко А.В., Струк І.В. // Sciences of Europe. – Прага (Чехія), 2016. – Вип. 10 (10). – С. 122-126.

Сітко А.В. Етномовний компонент як відображення національної мовної специфіки / А.В.Сітко, О.Скавронська // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: зб. наук. праць – К.: Аграр Медіа Груп, 2016. – С.340.

Якобсон Р.О. О лингвистических аспектах перевода / Якобсон Р.О. // Избранные работы по лингвистике. – М.: Изд-во АПН, 1985. – С. 361-368.

Bassnett S.Translation Studies / Bassnett S. – 3-rd Edition. – Routledge, 2002. – 176 p.

Bredsdorff E. Danish. An Elementary Grammar and Reader / Bredsdorff E. – Cambridge University Press, 1984. – 316 p.

Catford J.C. A Linguistic Theory of Translation / John Cunnison Catford. – London: Oxford University Press, 1967, P. 20 – 42.

Hawkes T. Structuralism and Semiotics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://monoskop.org/images/3/38/Hawkes_Terence_Structuralism_and_Semiotics_2003.pdf

Lawendowski B.P. On Semiotic Aspects of Translation. Sight, Sound and Sense / Boguslav P.Lawendowski – Bloomington: Indiana University Press, 1978, P. 264 – 83.

Popovich A. The Concept of “Shift of Expression” in Translation Analysis / Anton Popovich. – Mouton, 1970. – P. 173-177.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована