МОВА УКРАЇНСЬКИХ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК XIV–XVI СТ. У ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ

Ольга КОВАЛЮК

Анотація


У статті розглянуто терміни на позначення мови, якою були написані пам’ятки, створені на українсько-білоруських землях у XIV–XVI ст.; з’ясовано доцільність уживання терміна «літературна мова» щодо української літературно-писемної традиції XIV–XVI ст.; окреслено змістове наповнення терміна «мовна норма», визначено особливості його вживання щодо текстів досліджуваного періоду

Ключові слова


староукраїнська мова; мовна норма; варіативність; історико-лінгвістичний аспект; літературно-писемна традиція XIV–XVI ст.

Посилання


Грушевський М. С. Про українську мову і українську школу / М. С. Грушевський. – К. : Веселка, 1991. – 46 с.

Гумецька Л. Л. Питання стандартизації слов’янських писемно-літературних мов стародавньої доби : VI Міжнародний з’їзд славістів / Л. Л. Гумецька. – К. : Наук. думка, 1968. – 14 с.

Гумецька Л. Л. Якій з трьох назв західноруської літературної мови XV–XVII ст. – “західноруська”, “староукраїнська” і “старобілоруська” – слід віддати перевагу або як ці назви диференціювати у вживанні? / Л. Л. Гумецька // Філологічний збірник. – К., 1958. – С. 332–336.

Єрмоленко С. Я. Норма мовна / С. Я. Єрмоленко // Українська мова : енциклопедія / ред. : В. М. Русанівський (співголова) та ін. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – К. : Вид-во “Укр. енцикл.” ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 420–421.

Житецький П. Г. Нарис літературної історії української мови в XVII ст. / П. Г. Житецький // Вибрані праці : Філологія / упоряд., вступ. стаття і прим. Л. Т. Масенко. – К. : Наук. думка, 1987. – С. 20–138.

Мозер М. Причинки до історії української мови / М. Мозер / За заг. ред. С. Вакуленка. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 848 с.

Мойсієнко В. М. “Проста мова” в Україні та Білорусі XVI століття / В. М. Мойсієнко, О. І. Ніка ; НАН України ; Укр. ком. славістів ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. : О. С. Онищенко (голова та ін.). – К. : НБУВ, 2013. – 25 с.

Мойсієнко В. М. Фонетична система українських поліських говорів у XVI–XVII ст. / В. М. Мойсієнко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 450 с.

Огієнко І. І. Історія української літературної мови / І. І. Огієнко. – К. : Наша культура і наука, 2004. – 436 с.

Передрієнко В. М. Проблеми вивчення староукраїнської літературної мови другої половини XVI–XVIII ст. / В. М. Передрієнко // Маґістеріум : Мовознавчі студії. – Випуск 37. – К. : ВПЦ НаУКМА, 2005. – С. 71–74.

Пилинський М. М. Мовна норма і стиль / М. М. Пилинський. – К. : Наукова думка, 1976. – 288 с.

Півторак Г. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов: Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі “спільної колиски” / Г. П. Півторак. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 152 с.

Плющ П. П. До питання про так звану “просту мову” XVI–XVIII ст. на Україні // П. П. Плющ // Питання історичного розвитку української мови. – Х., 1962. – С. 92–96.

Русанівський В. М. Західноруська писемна мова / В. М. Русанівський // Українська мова : енциклопедія / ред. : В. М. Русанівський (співголова) та ін. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – К. : Вид-во “Укр. енцикл.” ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 197.

Русанівський В. М. Історія української літературної мови / В. М. Русанівський. – К. : АртЕк, 2002. – 424 с.

Русанівський В. М. Староукраїнська літературна мова / В. М. Русанівський // Українська мова : енциклопедія / ред. : В. М. Русанівський (співголова) та ін. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – К. : Вид-во “Укр. енцикл.” ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 641–644.

Чепіга І. П. Взаємодія української і церковнослов’янської мов XVI ст. (на матеріалах перекладів Євангелія) / І. П. Чепіга // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Праці Філологічної секції. – 1995. – Т. 229. – С. 277–288.

Чепіга І. П. Концепція літературної мови староукраїнських книжників XVI – першої половини XVII ст. / І. П. Чепіга // Жанри і стилі в історії української літературної мови. – К. : Наукова думка, 1989. – С. 79–93.

Шевельов Ю. В. Вибрані праці : у 2 кн. Кн. I. Мовознавство / Ю. В. Шевельов ; упоряд. Л. Масенко. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. – 583 с.

Шевельов Ю. В. Історична фонологія української мови / Ю. В. Шевельов. – Х. : Акта, 2002. – 1054 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована