ЛІНГВОСТИЛІСТИКА ІНТИМНОГО ЕПІСТОЛЯРІЮ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА

Тетяна ЧУХЛІБ, Людмила СКУРАТІВСЬКА

Анотація


Здійснено лінгвостилістичний аналіз листів В. Симоненка до дружини. Установлено, що їм властива розмовність і природність викладу. Тексти містять багато зменшувально-пестливих слів, іронічних ремарок, звертань. Багатство найменувань дружини передає найтонші переживання автора і творить своєрідний портрет коханої. Часто іронічні самонайменування показують ставлення поета до самого себе. На синтаксичному рівні основу листів становлять прості речення, що сприяє емоційності та експресивності викладу.


Ключові слова


епістолярій; лінгвостилістика; адресат; адресант; звертання

Посилання


Антоненко С. В. Семантико-стилістична структура епістолярного тексту (на матеріалі листів О.С.Пушкіна) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10. 02. 01 «Російська мова» / С. В. Антоненко. – К., 1995.– 20 с.

Бахтин М. Эстетика словесного творчества / Михаил Бахтин. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.

Бойко В. М. Формули мовного етикету в епістолярії П. Куліша / В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко // Література та культура Полісся. – Вип. 59 : Спадщина П. Куліша та її роль у розвитку української мови, літератури та культури / [відп. ред. та упорядник Г. В. Самойленко] – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010, – С. 64–69.

Глушковецька Н. Епістолярій Василя Стуса як синтез поетичної, літературно-критичної та перекладацької творчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10. 01. 01 «Українська література» / Наталія Глушковецька. – Черкаси, 2014. – 18с.

Дейна Л. І. Суб’ктивна та об’єктивна оцінка в українському щоденниковому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. І. Дейна. – К., 2016. – 20 с.

Загнітко А. Мовна особистість в епістолярному дискурсі: типологія лінгвоіндивідуацій і лінгвоіндивідуалізацій / Анатолій Загнітко // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах: [зб. наук. праць]. – 2016. – № 33. – С. 58–72.

Коцюбинська М. Зафіксоване і нетлінне : роздуми про епістолярну творчість / Михайлина Коцюбинська.– К.: Дух і Літера, 2001. – 299с

Кошелівець І. У хороший Шевченків слід ступаючи / Іван Кошелівець // Симоненко В. Берег Чекань / Василь Симненко. – К. : Наук. думка, 2001. – 246 с.

Модрич В. Василь Симоненко / Верган Модрич.– Нью Йорк : Видання Шкільної ради, 1985. – 31, [1] с.

Пожидаєва І. В. Епістолярний дискурс: лінгвістичні традиції й когнітивно-прагматичний потенціал для можливих маніпуляцій у блогосфері / І. В. Пожидаєва // Лінгвістика. – 2014. – № 1 (31). – С. 65–74.

Рупенко (Зарицька) Л. В. Поетика інтимного листування кінця ХІХ – початку ХХ ст. (теоретичне дослідження) / Рупенко (Зарицька) Л. В. // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. – Філологічні науки (Літературознавство). – № 2 (16), жовтень 2015. – С. 242–247.

Симоненко В. У твоєму імені живу: збірник: для середнього та старшого шкільного віку / Василь Симоненко; упоряд. В. Яременка. – К. : Веселка, 1994.– 849, [9] с.

Тарнашинська Л. Високі регістри Василя Симоненка / Людмила Тарнашинська // Василь Симненко: «Україно, ти моя молитва…» : Біобібліогр. нарис. – К. : Б. в., 2007. – 119 с.

Ткаченко А. О. Василь Симоненко : Нарис життя і творчості / А. О. Ткаченко. – К. : Дніпро, 1990. – 312 с.

Трифонов Р. А. Соціолінгвістичний аспект інтертекстуальності в листах Василя Симоненка / Р. А.Трифонов, Г. В. Яновська. – Наукові записки НаУКМА. – 2012. – Т. 137 : Філологічні науки. – С. 133-136.

Хлистун І. В. Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. В. Хлистун. – К., 2006. – 27 с.

Цапок О. М. Мовні засоби репрезентації концепту КРАСА в поезії українських шістдесятників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. М. Цапок. – О., 2004. – 22 с.

Чемеркін С. Нове життя епістолярного жанру [Електронний ресурс]/ Сергій Чемеркін // Культура мови на щодень. – Режим доступу : http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine68-69-12.pdf. – Назва з екрана.

Шевельов Ю. Кулішеві листи і Куліш у листах / Юрій Шевельов // Шевельов Ю. Вибрані праці : У 2 кн. – Кн. ІІ. Літературознавство / Упоряд. І. Дзюба. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 1151 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована