ПЕРЕКЛАДАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЯК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Марина РУДІНА

Анотація


У статті розглянуто науково-теоретичний та методичний аспекти формування перекладацької компетентності студентів-філологів як майбутніх фахівців, звернено увагу на широке коло досліджень проблеми як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями, відзначено розмаїття сучасних поглядів на методичний аспект, зокрема використання в процесі навчання сучасних інформаційних технологій та методик, що в сукупності сприяють особистісній мотивації студентів до опанування перекладу відповідно до вимог сучасного ринку праці.


Ключові слова


перекладацька компетентність; методичний аспект; тренди в освіті студентів; інноваційні освітні технології; стандарти професії перекладача

Посилання


Абдрахманова О. Роль переводческой ошибки в обучении переводу // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – № 6 (335). Филология. Искусствоведение. Вып. 88. – С. 6-9.

Асоціація перекладачів України – [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.uta.org.ua/translation_standards

Іншомовний дискурс: складові, проблеми вивчення та навчання. Колективне наукове дослідження. / За ред. Панченко О.І., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри перекладу ДНУ імені Олеся Гончара – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lingvodnu.com.ua/downloads/2016_9.pdf

Латышев Л.Технология перевода: Учеб. пособие для студ. лингв. вузов и фак. / Лев Константинович Латышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 320 с. – С. 13.

Общие принципы организации обучения переводу – [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://studbooks.net/1026687/literatura/obschie_printsipy_organizatsii_obucheniya_perevodu

Підручна З. Психолого-педагогічні чинники формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки / З.Ф. Підручна // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника: (серія: педагогіка). – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. ХХVІ. – С. 122 – 127.

Поворознюк Р. Теоретичні моделі перекладацької компетенції в аспекті відтворення медичного дискурсу / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія, 2015. – № 14. – С. 245-249.

Рудіна М. Сучасні аспекти формування іншомовної комунікативної компетентності та навичок перекладу у студентів-філологів. Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: Мат. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 квітня 2016 р.), – К.: Аграр Медіа Груп, 2016 – С. 335 – 340.

Рудіна М. Феномен перекладу в просторі професійного педагогічного дискурсу. Кременецькі компаративні студії: [Науковий часопис / Ред.: Чик Д. Ч., Пасічнік О.В.].– Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2015, – вип. V. – T.2. – С. 70 – 81.

Сафонова В.Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических целях // О чем спорят в языковой педагогике. – М.: Еврошкола, 2004. – 236 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / О. Селіванова. − Полтава: Довкілля-К, 2008. − 712 с. – С. 672.

Терминологический словарь-справочник / Отд. языкознания; Отв. редактор канд. филол. наук Раренко М.Б. – М., 2010. – 260 с.

Тренди в освіті 2017 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступуhttps://www.eduget.com/news/golovni_trendi_v_osviti

Тренди освітніх технологій 2015 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.inc.com/aaron-skonnard/5-top-trends-in-education-technology-2015.html

Хомський Р. Язык и мышление: Пер. с англ. – М.: Мысль, 1972. – 352 с.

Чередниченко О. Складові професійної компетенції письмового та усного перекладача / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія, 2007. – № 41. – С. 25-27.

Штанов А. Некоторые подходы к проблеме преподавания практического курса перевода в вузе / А. Штанов // Филологические науки в МГИМО: Сб. научных трудов / МГИМО(У) МИД России; Отв. ред. Л.Г. Кашкуревич. – М.: МГИМО, 2002. – С. 100-118.

Britell J.K. Competency and Excellence // Munimum Competency Achievement Testing/ Taeger R.M.&Tittle C.K. (eds.) – Berekley, 1980. – Р.23-29.

Durieux C. Fondementdidactiquedelatraductiontechnique. Lamaisondudictionnaire, Paris, 2010.

Hymes D. Communicative Competence // Sociolinguistics Selected Readings / Ed. by J. B. Pride, J. Holmes. – London, 1972. – S. 269.

John Searleandhis Critics, Ernest Leporeand Robertvan Gulick (eds), Oxford/Cambridge, Mass.: Blackwell, 1991.

Kiraly D. Path ways to translation: Pedagogy and Process. Kent State University Press, Kent, Ohio,1995.

Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G. The Open Book of Social Innovation /Robin Murray, JulieCaulier-Grice, Geoff Mulgan. – [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/the_open_book_of_social_innovation.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована