АЛГОРИТМ РОЗПІЗНАВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (ДЛЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ЧОТИРЬОХ СЛІВ)

Ганна СИТАР

Анотація


У статті здійснено спробу побудови алгоритму розпізнавання синтаксичних фразеологізмів для випадків чотирьох слів, розташованих у тексті поспіль. Спираючись на результати попередніх теоретичних досліджень, виділено формальні і статистичні параметри, за якими можна відмежувати синтаксичні фразеологізми від інших мовних одиниць у корпусі українськомовних текстів

Ключові слова


алгоритм; корпус текстів; модель речення; синтаксичний фразеологізм; українська мова; фразеологізоване речення

Посилання


Баган Мирослава. Категорія ствердження`− заперечення: нові аспекти дослідження // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Лінгвістика». – Херсон, 2005. – Вип. 2. – С. 171-174.

Величко А. В. Фразеологизированные структуры русского предложения // Книга о грамматике: Русский язык как иностранный: Учеб. пособие / Под ред. А. В. Величко. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. – С. 37-54.

Войцехівська Н. К.Категорія згоди в українському літературному діалогічному дискурсі (на матеріалі художньої літератури ХХ − початку ХХІ століть): автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Войцехівська Наталія Костянтинівна / НАН України; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. − К., 2009. − 20 с.

Всеволодова М. В.,Лим Су Ён. Принципы лингвистического описания синтаксических фразеологизмов: На материале синтаксических фразеологизмов со значением оценки / Майя Владимировна Всеволодова, Лим Су Ён. – М. : МАКС Пресс, 2002. –164 с.

Гусев В. Д., Саломатина Н. В.Алгоритм выявления устойчивых словосочетаний с учетом их вариативности (морфологической и комбинаторной) / Владимир Гусев, Наталья Саломатина // Труды междунар. конф. Диалог-2004, Верхневолжский, 2-7 июня 2004. – М.: Наука, 2004. – С. 530-535.

ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cert.obninsk.ru/gost/282/282.html

Кущ О. П. Категорії ствердження і заперечення в українській мові: автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ольга Петрівна Кущ; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.

Личук М. І. Ступені фразеологізації речень: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Марія Іванівна Личук / НАН України; Інститут української мови. − К., 2001. − 16 с.

Личук М. І.,Шинкарук В. Д. Ступені фразеологізації речень / Марія Іванівна Личук,Василь Дмитрович Шинкарук. –Чернівці: Рута, 2001. – 136 с.

Паславська А. Й. Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування / Алла Йосипівна Паславська / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. − Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 289 с.

Русская грамматика : В 2-х т. – Т. 2. Синтаксис / Под. ред. Н. Ю. Шведовой. – М. : Наука, 1980. – 709 с.

Шмелёв Д. Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке / Дмитрий Николаевич Шмелёв. – Изд. 2-е, стереотипное. – М.: КомКнига, 2006. – 152 с.

Шведова Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи / Наталия Юльевна Шведова. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 377с.

Ситар Ганна. Статус синтаксичних фразеологізмів у системі фразеологічних одиниць / Ганна Ситар// Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – № 2. – С. 66−74.

Ситар Ганна. Статистичні критерії аналізу синтаксичних фразеологізмів / Ганна Ситар// Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – № 1-2. – С. 245−256.

Ситар Ганна. Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів у корпусі текстів: спроба створення / Ганна Ситар // Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2016.– Вип. 32. – С. 100−108.

Ситарь Анна. Модели синтаксических фразеологизмов с повторами в украинском языке: попытка классификации / Анна Ситарь // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Редкол. М.Л.Ремнёва, Е. Л. Бархударова, А. И. Изотов, В. В. Красных, Ф.И.Панков. – М. : МАКС Пресс, 2013. − Вып. 47. – С. 485−493.

Шабат-Савка С. Т. Категорія комунікативної інтенції в українській мові : [монографія]/ Світлана Тарасівна Шабат-Савка. – Чернівці : «Букрек», 2014. – 412 с.

Ягунова Елена, Пивоварова Лидия. «От коллокаций к конструкциям» / Елена Ягунова, Лидия Пивоварова// ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН. − Т. X. − Ч. 2. Русский язык: грамматика конструкций и лексико-семантические подходы / С. С. Сай, М. А. Овсянникова, С. А. Оскольская (ред). − СПб. : Наука, 2014. – С. 568–617.

Church Kenneth Ward, Hanks Patrick. Word Association Norms, Mutual Information, and Lexicography / Kenneth Ward Church, Patrick Hanks // Computational Linguistics. −1990. − 16(1). – P. 22–29.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована