МАНІФЕСТАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ТВОРЧОСТІ АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ІНДІАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ СКОТТА МОМАДЕЯ

Ольга ІВАНУСА

Анотація


У статті розглядаються особливості, роль та способи маніфестації індивідуально-авторської картини світу в творах Скотта Момадея. Особлива увага приділяється способам подачі фонової інформації у досліджуваних творах. Через художню картину світу деміфологізуються етнообрази, етносюжети та етномотиви світосприйняття корінного населення Північної Америки.

Ключові слова


індивідуально-авторська картина світу; національна мовна картина світу; плем’я Кайова.

Посилання


Алефиренко Н. Ф. Поэтическая картина мира и ее отражение в языковом знаке / Н. Ф. Алефиренко // Художе-ственный текст и языковая личность: IV Всерос. науч. конф., 27–28 сентября 2005 г.: тезисы докл. – Томск, 2005. – С. 67–72.

Бенуас Л. Знаки, символы и мифы / Л. Бенуас;[пер. с фр. А. Калантарова]. –М.: Астрель, 2004. –160 с.

Голубовська О.І. Етнічні особливості мовних картин світу. – К.: Логос, 2004. – 283 с.

Дианова В. М. Искусство как моделирование картин мира [Текст] / В. М. Дианова // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века: к 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана: Материалы междунар. науч. конф., 18.05.2001. — СПб., 2001. — Вып. 12. — С. 290–294.

Каратєєва Г. М. Поняття мовної особистості та когнітивного стилю: гендерний аспект / Г. М. Каратєєва // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 17 квітня 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К.: Кафедра, 2014. – С. 49–51.

Кочерган М.П. Короткий термінологічний словник / М.П. Кочерган // Загальне мовознавство. – К., 2006 – С. 416–442.

Крупа М. Лінвістичний аналіз художнього тексту: [посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих на-вчальних закладів] / Марія Крупа. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 496 с.

Потебня О. Естетика і поетика слова: збірник / Упоряд., вступ. ст., приміт. І.В. Іваньо, А.І. Колодної; Пер. А. Колодної. – К.: Мистецтво, 1985. – 302 с.

Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира / [отв. ред. Б. А. Серебренников]. – М.: Наука, 1988. – С. 11.

Житков В. Искусство и картина мира [Текст] / В. Житков, К. Соколов. — СПб.: Алетейя, 2003.

Boas F. The Social Organization and the Secret Societiesof the Kwakiutl Indians / F. Boas. –Washington: Government Printing Office, 1897. –264 p.

Bryant, Page. The Aquarian Guide to Native American Mythology / Page Bryant. –London: The Aquarian Press, 1991. –172p. 14. Dixon-Kennedy,Mike. Native American Myth and Legend / Mike Dixon-Kennedy. – London: Blandford, 1996. –287p.

Dixon-Kennedy, Mike. Native American Myth and Legend / MikeDixon-Kennedy.– London: Blandford, 1996. –287p.

Lakoff G., Turner M. More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. – Chicago: The University of Chicago Press, 1989. – 230 p.

Lowie R. H. The History of Ethnological Theory / R. H. Lowie. –N. Y.: Farrer and Rinehart, 1959. –133 p.

Lincoln, Kenneth. Native American Renaissance / Kenneth Lincoln. – California: University of California Press, 1985. –320p.

Momaday N. S.The Way to Rainy Mountain / Navarr Scott Momaday.–New Mexico: University of New Mexico Press, 1969. –89 p.

Momaday N. S. House Made of Dawn / Navarr Scott Momaday. – New York: Harper and Row Publishers, 1998. –198 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована